Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • https://kalorycznyekogroszek.pl/ekogorszek-dlaczego-warto/
 • Pokrewne
  Korzystajc w Gogowie z nowoczesnej technologii https://airmax.pl, moemy cieszy si niezawodnym i szybkim poczeniem, ktre umoliwia pynne przegldanie internetu

  Rolnictwo

  Surowce w Polsce

  Jednym z najważniejszych zagadnień doby J obecnej jest sprawa uprzemysłowienia Polski. Wieś nasza jest przeludniona, mia­sta są nieliczne i słabo uprzemysłowione, a tu rokrocznie przybywa ponad 400 tysięcy mieszkańców (w tym 300 tysięcy na wsi), których należy gdzieś zatrudnić. Otóż naj­łatwiej byłoby im dać zajęcie w rzemiosłach i przemyśle. Czy to jest jednak możliwe? Dla rozwoju przemysłu potrzeba trzech rze­czy: robocizny, kapitałów i surowców. Ro­bocizny wolnej, mewyzyskanej i bezrobotnej posiadamy bardzo duże ilości. Z kapitałem jest sprawa gorsza, ale nie beznadziejna. Przy pomocy odpowiedniej polityki podatko­wej i kredytowej, będzie można w naszym społeczeństwie rozwinąć zmysł oszczędza­nia, a tym samym gromadzenia nowych kapitałów. Pozostaje zatem do omówienia sprawa surowców. Słyszy się niejednokrot­nie, że Polska nie ma surowców, że brak ich utrudnia akcję zmierzającą do uprzemy­słowienia naszego kraju. Rozpatrzmy więc, czy twierdzenia takie są słuszne. Rozpoczniemy od surowców podstawo­wych — materiałów opałowych. Węgiel ka­mienny — ten niezastąpiony surowiec dla wszelkiego przemysłu, znajduje się w Pol­sce w dużych ilościach. Według twierdzeń inżynierów zapas tego węgla wynosi bez-mała 62 miliardy ton. Należy przypuszczać jednak, że zapasy te są jeszcze większe, gdyż nie wszędzie nasza ziemia została do­brze zbadana. Ciśnie się pytanie, na-jak dłu­go ten zapas wystarczy? Otóż największe ilości węgla wydobyto w roku 1928 — prze­szło 40 milionów ton, podczas kiedy w ro­ku 1936 już tylko niecałe 30 mil. ton. Przy­puśćmy, że wraz z rozwojem przemysłu za­potrzebowanie na węgiel wzrośnie do 100 mil. ton rocznie. Wówczas istniejący zapas węgla starczy na 620 lat! Poza tym posiadamy zapasy węgla bru­natnego, wynoszące 5 miliardów ton. Cyfra ta jednak jest niepełna, gdyż wiele pokła­dów tego węgla nie wzięto w rachubę. Posia­damy również niezmierzone pokłady torfu, który znajduje się nieomal we wszyst­kich zakątkach kraju. Jest on dzisiaj po większej części tylko nieużytkiem. W przy­szłości jednak będzie szeroko stosowany nie tylko na opał, lecz również zostanie użyty w hutnictwie oraz przemyśle gazowym. Ale to jeszcze nie wszystko. Posiadamy bowiem olbrzymie zapasy tzw. węgla białe­go, tj. niewyzyskane przeważnie zasoby sił wodnych. W wielu krajach, jak np. w Szwaj­carii i Norwegii, siła wodna pokrywa brak węgla kamiennego, uruchamia bowiem duże elektrownie, które dostarczają nie tylko światła, ale również prądu do poruszania kolei, różnych maszyn w fabrykach; prąd ten ma zastosowanie w hutnictwie (topie­nie metali), a zwłaszcza w przemyśle che­micznym (np. wyrób saletry i aluminium). Zasoby siły wodnej w Polsce są bardzo du­że. Na Wiśle np. wynoszą 2,1 miliona koni parowych, a w dorzeczu innych rzek — 1,5 miliona. Dotychczas wyzyskaliśmy tylko nie­znaczną cząstkę tych zasobów, jakieś 4 pro­cent. Posiadamy również znaczny zapas ropy naftowej, dochodzący do 160 milionów ton. Surowiec ten jest nieomal niezastąpiony w ruchu samochodowym i lotniczym. Gdy ropy zabraknie — nie będziemy się martwili. Pol­ska jest jednym z największych w świecie producentów ziemniaka, z którego możemy wyprodukować nieograniczone ilości spiry­tusu na cele przemysłowe. Poza tym posia­damy niezmierzone ilości gazu ziemnego. Powyższe wskazuje, że surowce potrzeb­ne do wytworzenia energii (siły mechanicz­nej) znajdują się w Polsce w dostatecznej ilości. Już nieco gorzej przedstawia się zapas innych surowców mineralnych. Soli jadalnej posiadamy olbrzymie zapasy (6 miliardów ton), natomiast znacznie mniej soli potaso­wych (pół miliarda ton). Zapas rudy że'az-nej, cynkowej i ołowianej posiadamy niedu­ży. Poza tym nasza ruda żelazna jest nisko­procentowa. Dlatego też rokrocznie przywo­zimy spore ilości rudy wysokowart ości owej ze Szwecji i Rosji. Jeszcze gorzej przedsta­wiają się nasze zasoby w zakresie metali półszlachetnych, jak miedzi, niklu, koboltu, chramu itp. metali niezbędnych do wyrobu broni oraz do wyrobu szlachetnych gatun­ków stali. Musimy je sprowadzać w więk; szych ilościach z zagranicy. Już znacznie lepiej przedstawiają się za­soby nasze w zakresie surowców organicz­nych (pochodzenia zwierzęcego i roślinne­go). Surowce tej grupy podzielić możemy na: surowce włókiennicze, surowce oleiste, skóry, drzewo, tytoń, kawa, herbata, kakao, wytwo­ry kolonialne. Pod względem surowców Polska jest w położeniu wygodnym. Posiadamy olbrzymie możliwości w zakresie produkcji lnu i kono­pi. Przy pomocy ostatnich wynalazków mo­żemy zastąpić obcą bawełnę odpadkami włókna lnianego i konopnego. Możemy rów­nież rozwinąć hodowlę owiec. Poza tym ostatnie wynalazki umożliwiają wyrób sztucz­nej wełny z mleka chudego (z kazeiny). A przecież co jak co, ale produkcja mleka może być w Polsce zwiększona wielokrotnie. Czereśnie! Owoc smaczny i zdrowy, ogromnie po-kupny przez ludność miast. Tak jak i innych owo­ców, również czereśni i wiśni mamy zbyt mało, by spożycie w kraju zaspokoić. Czyżby się hodowla tych drzew nie opłacała? Pomyślcie nad tym Pee-rowcy. Do niedawna byliśmy uzależnieni od za­granicy pod względem kauczuku. Otrzymy­wano go bowiem dotychczas z roślin tropi­kalnych (w gorących krajach). Obecnie kau­czuk może być produkowany sztucznie z su­rowców znajdujących się w kraju, a więc i na tym odcinku możemy stać się dzisiaj samo­wystarczalni. Dotychczas również Polska sprowadzała z zagranicy olbrzymie ilości tłuszczów. Obec­nie import ten znacznie się kurczy, a w nie­dalekiej przyszłości całkowicie ustanie. Roz­wijamy bowiem coraz silniej uprawę roślin oleistych (lnu, rzepaku, konopi, słonecznika), zwiększa się pogłowie inwentarza dochodo­wego, a w ślad za tym i produkcja słoniny, smalcu, sadła, łoju i masła. Podobnie przedstawia się i sprawa skór. Na przeszkodzie jednak stoi giez bydlęcy, uszkadzający skóry. Gdy zwalczymy tego szkodnika, produkcja dobrych skór wystar­czy nie tylko na potrzeby wewnętrzne, lecz również i na wywóz. O drzewie — jako surowcu nie potrzeba się wiele rozwodzić. Im większe jest uprze­mysłowienie kraju, im społeczeństwo staje się bogatsze, tym większe jest zapotrzebo­wanie na drzewo. Wówczas poszukiwany jest nie tylko materiał tarty (deski, bale itp), ale również drzewo stolarskie, a zwłaszcza przemysłowe, jak papierówka, ol­cha na dykty, bądź osika na zapałki. Pod tym względem jesteśmy uprzywilejowana, posiadamy bowiem takie gatunki drzewa, których sąsiedzi nasi poszukują. Pozostała nam do omówienia jeszcze grupa surowców pochodzenia kolonialnego, jak tytoń i kakao. Naturalnie surowców tych nie zastąpimy w stu procentach pro­dukcją krajową. Krajowe plantacje tytoniu będą mogły pokryć w 60 — 75% potrzeby Monopolu Tytoniowego, jednakże inne to­wary musimy sprowadzać. Ale surowce te w przemyśle nie odgrywają większej roli. Widzimy zatem, że Polska jest zaopa­trzona w surowce naogół dobrze, znacznie lepiej niż wiele innych państw europejskich. Jedynie tak wielkie kraje, >ak Stany Zjed­noczone, Wielka Brytania i Rosja posiadają więcej surowców. Natomiast Niemcy, Fran­cja (bez kolonii) i Włochy są pod tym wzglę dem o wiele uboższe od nas. To wszystko dowodzi, że Polska może i powinna rozwinąć swój przemysł i rzemio­sła, bowiem pozwolą one zmniejszyć tzw. przeludnienie wsi w Polsce.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Sklep domofony