Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • przepisy kulinarne
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wiosenne zabiegi w sadzie

  W latach ostatnich na drzewach w pew­nych okresach pojawia się olbrzymia ilość gąsienic, objadających ulistnienie drzew, powodujących robaczywienie owoców, jak również mszyc skręcających liście, powodu­jących ponadto żółknięcie tych liści, wresz­cie nie brakuje w naszych sadach plamistych jak również i gnijących owoców. Jaka jest tego przyczyna że masy paso­żytów napastują nasze sady? Przyczyn jest wiele, najczęstszą jednak jest zaniedbywa­nie sadów, brak pielęgnacji drzew i brak w sadach niezbędnych dla roślin warunków do życia. Poza tym niektóre lata są bardziej sprzyjające rozmnażaniu się szkodników, jak np. lato ubiegłe. Suche i gorące lato zazwy­czaj sprzyja pasożytom. Mszyce i gąsienice doskonale czują się w takie lata i mniejszy ich odsetek ginie niż w lata zimne i dżdży­ste. W znacznej jednak mierze do zwięk­szania się armii szkodników przyczynia się, jak już zaznaczyłem, to, że nie wszyscy po­siadacze sadów prowadzą walkę ze szkod­nikami lub stosują zabiegi nieumiejętnie i w czasie nieodpowiednim, co oczywiście nie daje należytego wyniku. Wiosna zbliża się szybkimi krokami, a w wielu sadach nie pokończone są jeszcze ro­boty, które należało przeprowadzić w okre­sie zimowym. Otóż, kto jeszcze z drzew nie pozdejmował ,,gniazd zimowych" gąsienic ku-prówki rudnicy i niestrzępa głogowca, wi­nien natychmiast tego zabiegu dokonać. W gniazdach tych bowiem, sporządzanych z przędzy otaczającej suche liście, znajdują się małe gąsieniczki. One to właśnie na zi­mę pobudowały sobie takie schrony, dosko­nale broniące je przed najsurowszymi obja­wami naszej zimy. Niech tylko w marcu przy-grzeje dobrze słońce, śniegi stopnieją, a pą­ki na drzewach zaczną pękać, na te właśnie części roślin napadną gąsienice i zniszczą najbardziej w tym czasie wartościowe orga­ny rośliny. Później przejdą na liście i ogoło­cą drzewa doszczętnie. Bo należy wiedzieć, że w każdym takim zimowym gniazdku ku-prówki rudnicy kryje się do 200 gąsieniczek. A wiele takich gniazdek może być w koro­nie drzewa? Otóż w tych sadach, gdzie nie jest prowadzona walka spotyka się tysiące takich gniazd. Inne owady szkodliwe, jak np. mszyce na jabłoniach, śliwach, na krzewach, również w okresie przedwiosennym najłatwiej jest wy­tępić. Jaja wspomnianych szkodników znaj­dują się na gałązkach w pobliżu pąków, przylepione do kory tych gałązek, lecz do­strzec je gołym okiem nie łatwo, ponieważ są zbyt małe; trzeba szkła powiększającego przynajmniej 10-ciokrotnie, by dojrzeć te podłużne czarno - lśniące jaja. Wprawdzie dobre i wprawne oko zobaczy te jaja, lecz nie każdy posiada taką wprawę w wyszuki­waniu drobniutkich stworzonek. Oprócz jaj mszyc, na drzewach owoco­wych na jabłoniach i gruszach, spotkać moż­na w obecnym okresie poprzyklejane żółta­we jaja, na cienkich gałązkach, w zmarszcz­kach kory tuż pod pąkami. Są to jaja owa­da pokrewnego mszycom, tzw. miodówki. Z jaj tych, jak i z jaj mszyc, powychodzą na wiosnę drobniutkie owady — zielone malut­kie mszyce i płaskie żółtawo - zielonkawe larwy miodówki. Rozpoczną one swój żer, a właściwie wysysanie młodych listków na pękających pąkach, silnie tym wyczerpując roślinę. Na przedwiośniu łatwiej jest wytępić wspomniane jaja mszyc i miodówki stosując tzw. ,.zimowe" opryskiwanie karboliną DKM. Jest to środek, który możemy stoso­wać wówczas, gdy drzewo nie posiada czę­ści zielonych, a więc ani pękniętych pąków, ani listków — czas obecny więc jest najod­powiedniejszym. Trzeba się z tym spieszyć jednak, bo w marcu po kilku ciepłych dniach zaczną się drzewa owocowe budzić, no i oczywiście na^karbolinę będzie za późno. Karbolina zabójczo działa również na inne szkodniki, mianowicie na spotykane na śli­wach i jałowcach tzw. czerwce albo tar-czówki. Owady czerwcowate - tarczówki łatwo dojrzeć gołym okiem. Jedne z nich, jak np. misecznik śliwowy ma tarczyki wypukłe o barwie brązowej, jak gdyby guziczki, lecz obecnie w okresie zimowym i na przedwioś­niu pod tymi tarczkami nie ma żyjątek — są to stare pancerze zeszłorocznych szkod­ników. Jednakowoż tam, gdzie takie tarcz­ki napotykamy, również spotkamy na pew­no i zimujące postacie tych szkodników — żywe larwy tego owada. Te larwy nie mają tarczek, są płaskie, koloru czerwonawo-brązowego, malutkie, lecz widoczne na ko­rze drzewa. Siedzą one nieruchomo od stro­ny spodniej gałązek oraz na pniu — niekie­dy w ilościach olbrzymich, tak że często ga­łązki lub pień przybiera zabarwienie czer­wonawe. Inne tarczówki, jak np. przecinkowce mają tarczkę w kształcie przecinka. Obecnie pod tymi tarczkami znajduje się mnóstwo drobniutkich jaj. Zwalczenie tych szkodników na śliwach, na jabłoniach oraz na innych drzewach owo­cowych oraz nie owocowych możliwe jest w okresie zimowym jedynie karbolina, którą opryskać trzeba drzewo bardzo starannie, i to nie tylko pień, ale również i gałązki w koronie. Karbolineum sadownicze stosuje się z do­mieszką wody. Opryskując karbolina DKM, trzeba uprzednio rozrobić ją wodą w sto­sunku: na 100 litrów wody 5 kg. karboliny DKM. Po zmieszaniu karboliny z wodą po­wstanie mieszanina, czyli emulsja o barwie mlecznej. Emulsję taką trzeba dobrze wy­mieszać i stosować przy pomocy odpowied­niego opryskiwacza. Stosując wyżej zalecane opryskiwanie jednocześnie wytępimy niektóre inne szkod­niki kryjące się na korze drzew owocowych.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • radio frequency
 • kancelaria-cks