Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa

  Drobny rolnik pragnie niejednokrotnie ko­rzystać z kredytu na prowadzenie swego warsztatu. Nawet dobre, dochodowe gospo­darstwo rolne wymaga w okresie przednówko­wym nakładów, na które brak jest zazwyczaj w tym czasie rolnikowi własnej gotówki. Je­szcze bardziej daje- się odczuwać potrzeba przypływu kapitału, gdy zachodzi koniecz­ność postawienia lub odnowienia budynków gospodarskich, zakupu lub uzupełnienia in­wentarza żywego czy martwego, naprawy strat wyrządzonych klęskami gradobicia, ognia itp. Większej jeszcze sumy pieniędzy potrzeba rolnikowi, gdy chce on kupić ziemię. Instytucją, która udziela gospodarzom wiej­skim różnego rodzaju pożyczek jest Państwo­wy Bank Rolny, posiadający na terenie całe­go kraju 13 oddziałów. Z bezpośrednio przez Bank rozprowadzonych kredytów korzysta około sześćset tysięcy rolników. Z grubsza oceniając, można uznać, iż mniej więcej v co piąty rolnik w Polsce jest klientem Banku. Poza tym wielu jeszcze rolników korzysta z kredytów pochodzących z Banku Rolnego, a rozprowadzonych za pośrednictwem miejsco­wych instytucyj pożyczkowych, jak Gminne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Spół­dzielnie Kredytowe i Komunalne Kasy Oszczędności. Należy tu podkreślić, iż po­średnictwo to dotyczy większości kredytów krótko i średnioterminowych dla drobnych gospodarstw rolnych. Dostarczanie drobnym rolnikom takich kredytów za pośrednictwem lokalnych instytucyj kredytowych powodo­wane jest głównie względami następującymi: kredytobiorca-rolnik ma bez porównania łat­wiejszy, prędszy, a przez to i tańszy dostęp do tych instytucyj we własnym powiecie, czy nawet gminie, nie potrzebuje się narażać na koszt i stratę czasu jazdy do większych miast, gdzie znajdują się oddziały Banku. W związ­ku z tym wszelkie podania i zapytania o kre­dyty, które rolnik uzyskuje od miejscowych instytucyj kredytowych, należy kierować wy­łącznie do tych instytucyj. Do ważniejszych kredytów krótko i śred­nioterminowych udzielanych drobnym rolni­kom za pośrednictwem miejscowych instytu­cyj należą: 1) kredyt zaliczkowy pod zastaw zbóż; 2) kredyt na zakup siewników; 3) kre­dyt na budownictwo wiejskie; 4) kredyt na cele ogólne, tj. na bieżące potrzeby gospo­darstwa; 5) różne kredyty specjalne — roz­prowadzane są wśród rolników na szczególne potrzeby, np. dla gospodarstw dotkniętych pożarem lub suszą. 0 bliższe informacje w sprawie powyższych pożyczek drobny rolnik musi się zwracać nie do oddziałów Banku, a do miejscowych instytucyj kredytowych. Do najważniejszych kredytów średniotermino­wych, udzielanych drobnym rolnikom bezpo­średnio przez oddziały Banku, należą: kredyt na zakładanie sadów handlowych i kredyt na zakładanie przechowalni owoców. Jak już powiedziano na wstępie, rolnik ma jeszcze szereg innych potrzeb (np. kupno ziemi, postawienie budynków), po zaspokoje­niu których korzyści osiągnięte przez gospo­darstwo rozkładają się na długie lata. Na te­go rodzaju potrzeby Bank rozprowadza kre­dyty długoterminowe bezpośrednio przez swoje oddziały. Do kredytów tych należą: 1) kredyty z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej dla uczestników scalenia gruntów — głównie na przeniesienie i wzniesienie zabu­dowań na nowych koloniach i urządzenie stu­dzien; i dla nabywców działek, powstałych z parcelacji ziemi państwowej — na zabudo­wania; podania o tego rodzaju kredyty skła­dane być muszą przez rolników za pośredni­ctwem starostw; 2) kredyty na kupno ziemi wyłącznie z parcelacji zatwierdzonej przez starostwo udzielane w 4%% listach zastaw­nych na lat 40. Pożyczki te muszą być zabez­pieczone na pierwszym miejscu hipoteki. Mo­gą się o nie ubiegać tylko nabywcy działek pod warunkiem, że sprzedawca gruntu złoży uzyskane listy zastawne do depozytu w Pań­stwowym Banku Rolnym, skąd nie mogą być podjęte bez zgody Banku przez lat 10. Gdy mowa o kupnie gruntu, należy przestrzec za­interesowanych rolników przed kupnem lub sprzedażą gruntów obciążonych kredytem Państwowego Banku Rolnego, bez uzyskania jego zgody na tę tranzakcję. Sprzedawca bo­wiem, odstępujący część własnej ziemi nic zwalnia się od obowiązku spłacania pożyczki, obciążającej całe gospodarstwo. Nabywca zaś PAŃSTWOWA SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO W KLEMENTOWICACH poczta i stacja kolejowa Klementowice, pow. Puławy przyjmuje podania kandydatów na kurs rozpoczy­nający się 15-go stycznia 1939 roku. Przyjmowana jest młodzież męska w wieku od 17 do 24 lat z ukończonymi 4 kl. szkoły powszechnej. Nauka trwa 11-cie miesięcy. Program obejmuje wszystkie działy produkcji rolniczej, wychowanie obywatel­skie, religię, przedmioty ogólnokształcące, przy­sposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne. Szkoła mieści się w nowoczesnych nowowybudo-wanych budynkach i posiada własne gospodarstwo. Nauka jest bezpłatna. Wpisowe 5 zł, opłata za świadectwo 5 zł. Opłata za internat 25 zł mie­sięcznie. Dla niezamożnych wzorowych uczniów szkoła posiada częściowe stypendia. Bliższych informacji udziela Kierownictwo Szkoły, j może nie wiedzieć, jakie długi ciążą na ku­pionej przez niego ziemi; 3) kredyty na kup­no ziemi z majątków Państwowego Banku Rolnego udzielane są drobnym rolnikom za zabezpieczeniem hipotecznym do wysokości połowy należności za kupione działki. Kredyt ten udzielany jest na lat 40 przy oprocento­waniu 4M>% rocznie; 4) Bank nie tylko udzie­la kredytu na kupno ziemi, ale również dąży do tego, aby skutkiem zbytniego rozdrobnie­nia gospodarstw nie powstawały warsztaty rolne tak małe, które nie mogą wyżywić wła­ściciela i jego rodziny. Dlatego przez parę ostatnich lat rozprowadzano pożyczki na spłaty rodzinne zabezpieczone hipotecznie o bardzo niskim oprocentowaniu, bo wynoszą­cym zaledwie 1 % o okresie spłaty 10, 15, 20 lub 25-letnim. Obecnie Bank już nie przyjmu­je podań o te pożyczki, gdyż brak na to fun­duszów. Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby uzy­skany przez rolnika kredyt był należycie wy­korzystany. Lekkomyślne wydatkowanie pie­niędzy pożyczonych na cel odmienny od te­go, na jaki była pożyczka udzielona, mści się dotkliwie na samym rolniku. Jeżeli np. po­życzkę • udzielono na jakieś nakłady gospo­darcze podnoszące dochodowość gospodar­stwa rolnego, a rolnik użyje jej na bieżące wydatki, choćby nawet bardzo pilne, to za­chodzi poważne niebezpieczeństwo, iż gdy nadejdą terminy spłat rolnik nie będzie w stanie wygospodarować takiego dochodu, aby pokryć swoje zobowiązania, gdyż dochodo­wość gospodarstwa nie uległa zwiększeniu. 1 przeciwnie, jeżeli pożyczka zaciągnięta na okres krótki zostanie użyta na nakłady go­spodarcze, których korzyści wystąpią dopiero w przyszłości, to w terminie spłaty kredytu rolnik może stać się niewypłacalnym. Niewy-wiązanie się rolnika z zobowiązań wobec in­stytucji, która mu daje kredyt, pociąga za so­bą nie tylko zamknięcie na przyszłość możli­wości starań o inne pożyczki, ale i kroki egze­kucyjne. Nie należy też zapominać, iż rolni­ków potrzebujących kredytu jest wielu wię­cej, niż odpowiednich sum, którymi Bank dy­sponuje na ten cel. Z tego względu musi Bank zawsze brać pod uwagę, czy zabezpieczenie pożyczki jest naprawdę gospodarczo uzasad­nione, jako też, czy dany klient odpowiada dostatecznie zarówno materialnie, jak i mo­ralnie za swoje zobowiązania — czy jest na­prawdę solidnym i przezornym gospodarzem. Dopiero jedynie tacy klienci mogą się stać dłużnikami Banku.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://www.extraseo.pl/pozycjonowanie-zabrze.html