Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  W brew prawdzie

  Jest takie przysłowie: „Mądry Polak po szkodzie" — że często może ono być wła­ściwie użyte, tego nie trzeba dowodzić, w pra­cy PR jednak nie może mieć ono zastosowa­nia, a właściwie źle powiedziałem, — powin­no mieć szerokie zastosowanie, bo Peerowiec(absolwent Przysposobienia Rolniczego) uczy się na błędach przez siebie popełnionych i przez innych. 0 tym, jak się u nas przedstawia sprawa sadownictwa, pisane już było w naszym piś­mie nie raz jeden, nie będę się przeto nad tym rozwodził, chcę jedynie zwrócić uwagę na konieczność dostosowania się do wyżej przytoczonego przysłowia i zwrócenie uwagi na straty, jakie z naszego niedbalstwa wynikają. Walka ze szkodnikami drzew owoco­wych prowadzona jest u nas zaledwie przez nielicznych właścicieli sadów, przeważnie drzewa pozostawione są swemu losowi. Na jesieni, przy zbiorze owoców najlepiej daje się ocenić, jak wielkie straty wyrządza­ją różne szkodniki. Plon często w 50% jest zniszczony. W roku bieżącym przede wszyst­kim rzuca się w oczy „plamistość" owoców i „robaczywość"' Te dwie plagi rokrocznie występują w mniejszym lub większym stopniu w sadach nie ochranianych i nie pielęgnowanych. Wieś nie docenia znaczenia tych powszechnych chorób owoców, a miasto z konieczności za­dawala się owocem gorszego gatunku, ale za to tańszym. Przyczyny powodujące powstawanie robaczywości i plamistości są różne. Robaczy­wość owoców powoduje owad „owocówka jabłkówka". Jest to mały motylek latający w czerwcu, lipcu, a nawet w sierpniu. W tych miesiącach składa on jaja na owocach i li­ściach. Z jaj wychodzą gąsienice, które, jak już wszystkim dobrze wiadomo, uszkadzają owoce. Gąsienice na pniach drzew przepo­czwarzają się, a z poczwarek wychodzą nowe motylki, które ponownie składają jaja jesz­cze tegoż roku. W okresie zimowym zazwy­czaj gąsienice zimują na pniach drzew, kryjąc się w sporządzonych przez siebie oprzędach ukrytych w zagłębieniach i szparkach pnia. Na wiosnę przepoczwarcząją się i w końcu maja, na początku czerwca, już mamy nowe motyle, składające swe jaja na zawiązkach owoców. Taki jest rozwój szkodnika, którego teraz na jesieni spotykamy w sadach w postaci gą- Strawiński sienie znajdujących się w owocach lub na pniach drzew. Drugim pasożytem, powodującym innego rodzaju uszkodzenia, mianowicie plamistość owoców (jabłek), jest grzyb „struposz". Wy­wołuje on plamy nie tylko na owocach, ale i na liściach. Na górnej powierzchni liścia po­jawiają się ciemnego, prawie czarnego kolo­ru plamy, o promienistych brzegach z zielonkawo-oliwkowym odcieniem. Na owocach po­wstają mniejsze okrągławe plamy o barwie szaro-brunatnej, nieraz zlewające się. Nie­kiedy w tych miejscach skórka pęka, a owoc zniekształca się. Zdarza się również, że cier­pią od „struposza" młode pędy i gałązki. Z pękających plamek na owocach wysy­pują się miliardy zarodników, które unoszone przez wiatr i owady przedostają się na zdro­we owoce i tą drogą choroba szerzy się w sa­dzie w okresie po o kwitnieniu drzew i przez cały okres dojrzewania. A znów w okresie wiosennym zarodniki, pojawiające się na sta­rych liściach, pozostałych z jesieni, przenoszą się na pąki kwiatowe, jeszcze przed kwitnie­niem drzew. Dlatego to zachodzi potrzeba kil­kakrotnych opryskiwań cieczami grzybobój­czymi, jak np. cieczą bordoską (1%-wą), któ­rą trzeba opryskiwać zarówno przed kwitnie­niem, jak i po o kwitnieniu drzew (jabłoni). Tak więc odbywa się rozwój drugiego po­spolitego pasożyta drzew owocowych, powo­dującego plamistość owoców. W jakim stopniu są te plagi naszych sa­dów groźne, jakie straty powodują, na oko nawet każdy może osądzić. Są one olbrzy­mie, chociaż nie znamy ściśle ich cyfry. Spró­bujmy jednak obliczyć je, przyjmując z góry, że nasze obliczenie tylko w przybliżeniu da nam obraz strat, a to choćby tylko z tego względu, że weźmiemy za podstawę tylko je­den sad, a więc znajdujący się w pewnych warunkach, przy odmiennych zaś warunkach obliczenia okazać się mogą całkiem inne. Otóż przypuśćmy, że mamy sad o 100 drzewach (jabłoniach) i wszystkie w roku bieżącym owocowały. Są one w wieku 15 lat, a więc w pełni rozwoju. Odmiany są różne, ale na razie mniej to nas obchodzi, ponieważ będziemy mieli na uwadze tylko jednego szkodnika, mianowicie „owocówkę jabłkówkę", i powstającą z jego powodu robaczy­wość. W naszym sadzie nie były stosowa­ne zabiegi mające na celu usunięcie roba­czywości, czyli nie zakładano opasek chwytnych w roku zeszłym, a nawet i w bieżącym. Na wiosnę sad był opryskany karbolineum sadowniczym DKM 5 %. Miało to na celu wy­tępienie mszyc, które w latach poprzednich w silnym stopniu występowały na jabłoniach. Drzewa ponadto były opryskane cieczą bordoską 1 % tylko raz przed kwitnieniem jabło­ni. Miało to swoją dobrą stronę, bo' w tym ro­ku plamistość wystąpiła w stopniu mniejszym niż w latach poprzednich. Pomogło w tym wypadku opryskiwanie, a może w tym roku nie było warunków dla rozwoju grzybków. Robaczywość natomiast wystąpiła w silnym nasileniu. Drzewa są obficie obsypane owoca­mi, lecz dużo owoców opada i bardzo dużo jest robaczywych — na niektórych jabłoniach do 90%, a nawet do 99%, przeciętnie zaś ma­my w sadzie uszkodzonych przez owocówkę 75% owoców. Jeżeli przyjmiemy, że robaczywe owoce zostaną sprzedane na miejscu po cenie 10 gro­szy za 1 kg, a za zdrowe można osiągnąć śred­nio cenę 35 groszy, to przy 50 kg (średnio) jabłek możliwych do sprzedania z jednego drzewa, otrzymamy z naszego sadu 3.750 kg robaczywych jabłek po cenie 10 gr, czyli 375.— zł, oraz zdrowych, nie robaczywych 1.250 kg po cenie (średnio) 35 gr, czyli 437 zł 50 gr. W sumie więc będziemy mieli z sadu około 812 zł 50 groszy. Widzimy więc, że mniejsza ilość owoców zdrowych dała nam więcej dochodu, niż większa ilość robaczywych. Gdybyśmy teraz przyjęli, że sad nasz dał lepszy plon, a więc że zdrowych owoców było 90 %, a robaczy­wych tylko 10%, co oczywiście może zdarzyć się tylko wówczas, gdy będą rokrocznie za­kładane opaski chwytne, to okaże się, że otrzy­mamy z sadu (o 100 drzewach) około 4.500 kg owoców zdrowych i około 500 kg robaczy­wych, czyli zagarniemy gotówki z naszego sa­du około 1.575 zł za owoce zdrowe i tylko 50 zł za robaczywki. Razem dochód będzie się równał około 1.625 złotych. W stosunku do poprzednich obliczeń wypadnie o 812 zł 50 gr więcej, czyli o 50%, a więc o połowę. A zatem w sadzie, w którym nie stosowano walki z robaczywością, gospodarz poniósł stratę w sumie 812 zł 50 gr. Nasze obliczenia nie są stuprocentowo ścisłe, lecz bądź co bądź dają pewien obraz, jakie straty mogą spowodować gąsienice owo­cówki jabłkówki na tak niewielkim odcinku, jakim jest sad o 100 drzewach. Gdybyśmy tak zechcieli obliczyć straty we wszystkich sadach w Polsce, to okazałoby się, że straty

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • ciasta przepisy