Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Policzmy się!

  Od niedawna, bo zaledwie około 25 lat istnieją w Polsce organizacje młodzieży wiejskiej. Szerszy ich rozwój liczebny nale­ży liczyć dopiero od roku 1926-—1928. Jed­nak dużym i ładnym dorobkiem pracy może się już poszczycić zorganizowana młodzież wiejska, pomimo że prawie zawsze pracuje w trudnych warunkach. Brak środków fi­nansowych, brak koniecznych pomocy, trud­ność korzystania z wyżej zorganizowanego szkolnictwa, brak własnych wykształconych przodowników, rozbicie i walki organizacyj­ne — oto niektóre trudności z jakimi mło­dzież wiejska się boryka. A pracuje na za­sadach dobrowolnych, ochotniczych. Wierzy, że tylko własnym wysiłkiem, własną głową i rękami potrafi stworzyć lepszą dolę chło­pa polskiego. Przygotowuje się do życia wszechstronnie przez samokształcenie, któ­re prowadzi z ambicją i uporem. Coraz częściej, i słusznie, pisze się i mó­wi o „ruchu młodzieży wiejskiej". W ciągu ostatnich 12 lat wypracowano zasady i me­todę Przysposobienia Rolniczego. Zdobyło ono na wsi, jak to się mówi, prawo obywa­telstwa. A to też, między innymi, poważny dorobek organizacyj młodzieżowych. Trzeba zaznaczyć dodatni objaw samopomocy mło­dzieży. W ochotniczych szeregach stają wy­chowankowie PR, wychowankowie szkół rolniczych, uniwersytetów ludowych, poma­gają młodszym kolegom, współpracują z ze­społami jako przodownicy, lustratorzy spo­łeczni itp. Tu leżą, moim zdaniem, możli­wości szerokiego rozwoju PR. Słyszy się ostatnio o konieczności upow­szechnienia Przysposobienia Rolniczego. Są nawet myśli, czyby nieuzależnić prawa obej­mowania gospodarstwa od skończenia szko­ły rolniczej lub PR. Tak, jak to dawno już jest w rzemiośle czy przemyśle. Pan Minister Rolnictwa. Juliusz Ponia­towski zaznaczył tego roku w Sejmie, że „stoimy na progu zagadnienia powszechnoś­ci PR w Polsce". Warto więc przejrzeć co i jak zrobiono dotychczas, wyciągnąć odpo­wiednie wnioski, zastanowić się nad potrze­bami i możliwościami rozwoju PR, odkryć przyczyny hamujące rozrost, pomyśleć, jak­by się dało je usunąć. Tego roku wszyscy, każda organizacja młodzieżowa, każdy zespół i uczeń PR, każdy instruktor czy inspenkter PR, musimy solidnie popracować nad zagadnieniem — rozszerzamy Przysposobienie Rolnicze! Weźmy więc pod rozwagę te cyfry i ze­stawienia, jakie podaję niżej. Będą one mo­że nudne, ale cóż, kiedy mówią dużo, trze­ba się więc im przyjrzeć. Ideałem byłoby, gdyby każdy młody go­spodarz czy gospodyni posiadał tzw. „cen­zus", tzn. wykształcenie rolnicze. Corocznie młodzi obejmują w Polsce około 115 tysięcy gospodarstw — a więc 230 tysięcy młodzie­ży powinno kończyć rocznie szkoły rolnicze i PR. Mamy ogółem 40.446 gromad wiej­skich — w każdej więc powinna być orga­nizacja młodzieżowa i PR. A czy tak jest? Młodzieży wiejskiej w wieku od lat 17 do 25 jest ogółem około 6 milionów, z tego do organizacyj młodzieżowych należy dziesiąta część, tj. 600 tysięcy, zorganizowana w oko­ło 24 tysiącach ogniw, tj. kół młodzieżowych stowarzyszeń, oddziałów itp. Wygląda na to, że co druga gromada posiada organizację młodzieżową. Tak jednak nie jest, zaledwie cc trzecia gromada, gdyż liczne są wypadki, że w jednej wsi jest kilka organizacyj, a w są­siedniej nie ma żadnej. Tego roku Przysposobienie Rolnicze pro-ogniw, 70 tysięcy uczniów. W roku ubiegłym wytrwało 7.139 zespołów, 47,756 uczniów, w 5.216 gromadach. Szkoły rolnicze kończy rocznie około 6 tysięcy młodzieży. Czy wszyscy wytrwają w pracy? Ilu skoń­czy III stopień sprawności rolniczej? Liczy­my, że wytrwa w PR około 7J_> tysiąca ogniw, składających się z 70 tysięcy uczniów. W roku ubiegłym wytrwało 7.139 zespołów, 47,756 uczniów, w 5.216 gromadach. Szkoły rolnicze kończy rocznie około 6 tysięcy mło­dzieży. Czy wszyscy wychowankowie PR i szkół rolniczych obejmą gospodarstwa? Powinni. Jak daleko jesteśmy od postawionego ide­ału? Pomyślcie, policzcie sobie i wyciągnij­cie z tych rozważań właściwe wnioski. W moim przekonaniu, po 3—5 latach usilnej pracy powinniśmy być bliscy rozwiązania zagadnienia „powszechności" oświaty rolni­czej. Już dziś jest szereg powiatów, gdzie pracuje ponad 100 zespołów, 800 uczniów PR. Przyjrzyjmy się zestawieniu liczbowemu rozwoju akcji PR. Rok Rozpoczęło pracę Zakończy] o pracę trwaniò zespołów uczniów zespołów uczniów 1926 35 202 7 41 20 1927 135 797 89 53 S 67 1928 1.833 10.977 1.493 8.961 80 1929 7010 52.182 3.533 24.730 47 1930 7.071 53.708 5.225 34.891 65 1931 5.498 43 597 4.168 30.252 70 1932 5.813 47.178 4.553 33547 72 1933 7.419 61.497 5.387 39.539 64 1934 7.876 64.892 5.892 41.893 65 1935 8.637 69.557 6.796 47.910 69 1936 8.325 65.394 6.649 45.878 70 1937 9.149 70.935 7.139 47.756 67 1938 11.250 89.000 — — ? Mamy w tej tabelce cztery okresy: Rok 1926 i 1927 — próba, czy amery­kański pomysł się przyjmie. Rok 1928 29 30 — próba się udała. Na­stąpił gwałtowny rozwój przede wszystkim ilości zespołów. Robiono duże wysiłki, żeby opanować i uporządkować pracę. Minister­stwo Rolnictwa dawało poważne zasiłki pie­niężne na PR. Dawano wysokie nagrody. Rok 1931 32 — kryzys, brak instrukto­rów, zwiększono wymagania przy przyjmowa­niu zespołów. Nagrody bardzo małe, najczę-ciej honorowe. Rok 1933 34 35 36 37 — wprowadzono trzy stopnie sprawności rolniczej, wymagania samokształcenia się w zimie, kursy przodow­ników, lustracje oświatowe, wycieczki, ulep­szenia w gospodarstwie, wchodzenie do kó­łek roln., kół gospodyń wiejskich, spółdziel­czości. (Jest to normalne prowadzenie pia­nowej pracy PR według ustalonych zasad i metod. Dąży się, żeby w każdym powiecie był specjalny instruktor PR). Rok 1938 — młodzież doceniła PR i wytrzymała stawiane ostre wymagania, przystępuje do rozszerzenia akcji. Jest to już teraz pewnego rodzaju ocho-nicza szkoła rolnicza. Na 241 powiatów — 190 posiada specjalnych instruktorów PR. Ciekawe jest zestawienie rozwoju PR we­dług organizacyj młodzieżowych. Warto jest zobaczyć swoją organizację na tle pracy innych. Mamy przecież ambicję być pierw­szymi.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • parkowe stojaki rowerowe