Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  O czym piszą inni?

  Wiele się dziś pisze w gazetach o bezrobo­ciu w miastach i po wsiach. I rzeczy­wiście zagadnienie to jest jedną z najwięk­szych trudności wielu państw, a także i Pol­ski. W „Siewie Młodej Wsi" zapocząt­kowano dyskusję na temat bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej. W N-rze 6-ym tego pis­ma jako pierwszy wypowiada się Franciszek Gawryś z Ciszewa w niedługim artykule pt. „Jestem bezrobotnym". Autor przedstawia swoje warunki rodzinne i materialne oraz in­formuje o swoich lichych, a z wielkim tru­dem zdobywanych zarobkach... Opanowuje wtedy niektórych upadek ducha. W artyku­le, o którym mowa, nie widać jednak całko­witego zwątpienia. Gawryś pisze pod koniec swoich wyznań: „Czasami myślę, że my się zmarnować nie damy. Takich jak ja jest w mojej wsi przeszło setka. W innych wsiach to samo. Trzeba by się ino skrzyknąć i coś w naszej sprawie postanowić". Drugi głos w tej dyskusji zabiera w N-rze 7-ym tegoż pisma Leon Sokołowski z pow. radomszczańskiego. Opisuje on już nie oso­biste swoje położenie, ale warunki gospodar­cze własnej wsi. Powiada między innymi: „Na ogólną sumę 90 gospodarstw w mo­jej wsi jest 61 gospodarstw tzw. karłowa­tych, czyli od dwóch mórg posiadanej ziemi do dziesięciu*; reszta, czyli 29, to dopiero go­spodarstwa zamożniejsze, a więc cd dziesię­ciu mórg wzwyż. Jeśli się zważy, że prze­ciętnie na jedno gospodarstwo przypada pięć lub sześć dusz, to stajemy wobec pyta­nia, co może czekać tvch ludzi w niedalekiej przyszłości. O pozostaniu ich na roli mowy być może. A to jest przykład jednej tyl­ko wsi, gdzie ciężka rzeczywistość zatruwa ducha i niszczy siły fizyczne przeszło 50 społeczeństwa chłopskiego". Szukając dalej sposobów na zaradzenie złu, wymienia autor następujące zadania 1) przeprowadzić reformę rolną, by uzupeł­nić gospodarstwa karłowate; 2) zabrać się do zorganizowania wymiany gospodarczej i wytwórczości przemysłowej na wsi na za­sadach spółdzielczości („Każda wieś — po­wiada — powinna się stać jedną wielką sprawnie zorganizowaną spółdzielnią"); 3) ożywić randel i przemysł i 4) zająć się za­gadnieniem emigracji. W N-rze 8-ym wypowiada się znowu Wiktoria Gródecka pt. „Bezrobocie wśród dziewcząt wiejskich". Autorka ta jednak ogranicza się tylko do uprzytomnienia nam ciężkiej doli dziewcząt wiejskich, które mu­szą szukać zarobku we dworze lub po mia­stach. I wreszcie w N-rze 9-ym Czesław Hincz z Częstochowskiego w artykule pt. „Nie daj­my się biedzie" wskazuje szereg sposobów zdobywania źródeł dochodu na wsi. Mówi więc: o kursach kroju i szycia dla dziewcząt i o zorganizowanym chałupnictwie krawiec­kim, o zbiórce na sprzedaż starego żelaza, szmat i szkła i o kolportażu książek. Ze swej strony musimy dodać, że najcię-żej jest dziś na wsi tym, którzy nie wysilają się sami na szukanie dróg wyjścia z trudne­go położenia. K+o bowiem choć trochę ma zdolności i przedsiębiorczości, ten wcześniej czy później potrafi się jakoś nieźle urządzić w życiu. A walną pomocą w tym służy lu­dziom wiedza, zdobywana z książek i cza­sopism. Na inne wielkie możliwości co do pod­niesienia stanu gospodarczego wsi zwraca uwagę Władysław Kamiński w N-rze 2-im wileńskiego miesięcznika pt. „K o ł o Mło­dzieży". Czytamy tu co następuje: „Inne narody i państwa posiadają wiel­ki dorobek materialny, kolonie, surowce, urządzenia publiczne, drogi, zamożnych oby­wateli. My nie mamy nawet szkół w dostatecznej tecznej ilości, nie mówiąc o kapitale, dro­gach i innych urządzeniach. Zajrzyjcie do chaty wiejskiej, do chlewa, do obory, do stajni; spójrzcie, jak wygląda podwórko, inwentarz żywy, dzieci. Przejdź­cie się po polu. Wiele tam kamieni, chwa­stów, wiele kęp i zarośli na łąkach i pa­stwiskach; wiele zagonów niepodoranych na zimę; jak źle doprawione pola — pomimo, że za dużo posiadamy koni i rąk roboczych. Czy jest gdzieś na Zachodzie do pomyśle­nia, aby przeciętne gospodarstwo 5-hektaro-we cierpiało głód na przednówku? A jakie my mamy szalone różnice w zbiorach z jednego hektara wewnątrz na­szego kraju! W latach 1932—1936 przeciętnie zbiera­no z 1 ha: na Wileńszczyźnie: 7,5 kwintala psze­nicy, 7,5 kwintala żyta, 6,9 kwintala owsa, 87 kwintali ziemniaków (kwintal równa si, 100 kilogramom); w Nowogródczyźnie: 9,2 kwintala psze­nicy, 9,5 kwintala żyta, 9,4 kwintala owsa, 103 kwintale ziemniaków; w Lubelskim: 11,5 kwintala pszenicy, 11,6 kwintala żyta, 13,4 kwintala owsa, 133 kwintale ziemniaków; w Poznańskim: 16,4 kwintala pszeni­cy, 14 kwintali żyta, 15,3 kwintala owsa, 130 kwintali ziemniaków. Widać z tego, że nasz plon na Wileń­szczyźnie z 1 ha jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w woj. poznańskim. Mówiąc innymi słowami, mogliśmy, mając tyleż sa­mo hektarów jak dziś, powiększyć dwukrot­nie zbiór z nich. Czyż nie warto koło tego pochodzić, czyż nie warto popracować! Otwierajmy sobie drogę do miast, po­większajmy obszar ziemi, posiadanej przez drobną własność rolną, przy pomocy stop­niowej parcelacji większej własności. Ale przede wszystkim pracujmy nad tym, aby uzyskać większy plon z tego, co już posia­damy". O to właśnie chodzi w akcji Przysposo­bienia Rolniczego. Podnieść uprawę i hodow­lę przez zastosowanie nowoczesnych wska­zówek wiedzy rolniczej. Wyzyskać wszyst­kie siły robocze w domu, żeby plony z go­spodarstwa przynajmniej podwoić. Zaprowa­dzić bardziej opłacalne działy produkcji. Oto pierwsze i najbardziej możliwe spo­soby zmniejszenia bezrobocia na wsi oraz wypędzenia głodu za siódmą górę i rzekę.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • krklegal