Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • stockbud pl
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce

  Tyle lat ma za sobą Przysposobienie Rolnicze (PR) w Polsce, bo już okrągło 12 lat próby życiowej, i tak się ta praca z roku na rok rozwija i pogłębia, tyle tysięcy młodzieży już obejmuje, że chyba o tym, czym jest PR, możnaby nie pisać i nie przypominać. A jednak... właśnie dlatego, że co rok nowe tysiące młodzieży wchodzi do PR, warto o nim mówić i trzeba. Gdyby wziąć porównanie dziecka i mło­dego ptaka, to podobnie jak ptak uczy się la­tać i stanąwszy na gnieździe pierwsze nieu­dolne ruchy skrzydłami wykonuje, a potem coraz pewniej bije nimi powietrze, aż wresz­cie dokona czynu bohaterskiego i porwie się na pierwszy lot — podobnie dzieciak pierw­sze kroki stawia i chodzić zaczyna, potem już sam w świat się wybiera i niebawem, jak ten ptak młody, sam sobie „pożywienie" szukać próbuje. I tak jest bodaj w całym świecie i z człowiekiem również, że się do tych obo­wiązków życia przyuczyć musi za młodu i ty­le w życiu zyska, na ile nie tylko zdobył wia­domości, ale nade wszystko umiejętność sa­modzielnego radzenia sobie. Są ludzie, któ­rym wszystko idzie jak po maśle, o niczym prawie myśleć i troskać się nie potrzebują. Niewielu jednak takich. Znakomita większość twardą szkołę życia przejść musi i w niej za­hartować się do nieustępliwej walki o byt i o swe prawa człowiecze. Młodzież wiejska od zarania swych.lat ciężko borykać się mu­si i zaprawiać do przyszłych obowiązków. Przygotowanie do życia jest niezbędne .dla każdego, zwłaszcza zaś dla tego, kto na samego siebie oglądać się musi i na własne liczyć siły. Zaczyna się ono już bardzo wcze­śnie, bo właściwie już całe dzieciństwo i mło­dość to jeden nieprzerwany kurs przeszkole­niowy. Jedni wykazują dużo ciekawości, ra-dziby o wszystkim prawie wiedzieć, pytają, szperają, próbują, majsterkują i doświadczają na własnej skórze. I choć nieraz zaboli bardzo dotkliwie, to jednak z nich właśnie wyrastają owi czołowi przodownicy społeczni, działacze i fachowcy w różnych dziedzinach pierwszo­rzędni. Inni zadawalają się tylko gotowym, co im zwykła kolej kształcenia się przy­nosi, nie wykazując ani szerszych zaintereso­wań, ani potrzeb. I z tych mogą wyro-nąć dobrzy ludzie i dzielni fachowcy, jednakże zwykle pozostaną w rzędzie szarych raczej pracowników. A życie dzisiaj rwie naprzód w coraz szybszym tempie, coraz większe wy­magania stawia każdemu, że już nie sposób poprzestać tylko na przyjęciu podawanych wskazań i recept gotowych, ale trzeba doło­żyć jak najwięcej samodzielnego wysiłku, aby ową wiedzę jak najlepiej przetrawić i za­prawić się za młodu do samodzielnego jej zdobywania i pogłębiania. Trzeba za młodu już zdobywać wiadomości i umiejętność ra­dzenia sobie w życiu. Drogi tego kształcenia się są bardzo róż­ne. Najczęściej zaczyna się to od szkoły po­wszechnej, potem idzie szkoła rolnicza, cza­sem szkoła średnia lub wyższa, bardzo czę­sto dokształcanie na kursach i wykładach specjalnych, praca w organizacjach społecz­nych i zwodowych, gdzie również człowiek bardzo wiele zdobyć może i wyrobić się. W szkołach najłatwiej, bo jest nauczyciel, który tłumaczy i wyjaśnia, ale i tu wysiłku własnego potrzeba, bo najlepszy nawet pro­fesor łopatą w głowę nie nałoży. Szkół jed­nak mamy jeszcze mało i nie wszystkich stać na te szkoły, zwłaszcza zawodowe, średnie i wyższe. Trzeba więc po szkole powszech­nej bardzo często korzystać z kursów, które w krótkim czasie mają najważniejsze rze­czy przerobić ze słuchaczami i z tego też względu jeszcze większego wysiłku od ucz­nia wymagają. I wreszcie pozostaje najtrud­niejsza może forma kształcenia się, dostępna dla każdego — to samokształcenie, gdzie już tylko własnym wysiłkiem, korzystając z po­mocy książek i pism, człowiek wiedzę zdoby­wa, uczy się myśleć samodzielnie i samodziel­nie pracować nad sobą. Jednym z takich sposobów samokształce­nia w dziedzinie rolniczej i życia wiejskiego jest Przysposobienie Rolnicze. Łączy ono w sobie pracę samokształceniową z książki, z doświadczeniem praktycznym na własnym poletku, z własnym inwentarzem. Specjalnie opracowane książeczki peerowe o różnych sprawach, jak np. „Uprawa ziemniaków", „Budowa i życie zwierzęcia", Ustroi rolny Polski", „Jak roślina gospodaruje w glebie", „Wychów cieląt", „Poznaj swoje gospodar­stwo" i wiele, wiele innych w sposób prosty, jasny, dla każdego zrozumiały, omawiają ca­ły szereg ciekawych spraw, związanych z ży­ciem Tośliny i zwierzęcia, uczą poznawać własne gospodarstwo i jego potrzeby, uczą patrzeć szerzej na to życie wiejskie i głębiej w nie wnikać. Zadanie praktyczne, dopełnia­jące tę pracę samokształceniową, daje moż­ność samodzielnego stwierdzenia słuszności rad i wskazówek w książce zawartych, daje możność doświadczenia na małym poletku, małym kosztem i z małym ryzykiem. Praca własna w zadaniu tym dobrowolnie podejmo* wana bardziej pociąga i przywiązuje, budzi żywe zainteresowanie i zamiłowanie, uczy patrzeć i obserwować. Ślady też ta praca głę­bokie pozostawia i na całe życie w umyśle się utrwala. A że przy tym prowadzona jest w grupie młodzieży zwanej zespołem, na które­go czele stoi przez zespół wybrany przodow­nik, że krzewi zasady raczej współdziałania nia niż współzawodnictwa, że pobudza i za­chęca do dobrego, stąd wielkie wartości po­siada pod względem wychowawczym. Wyra­bia i przygotowuje do życia i pracy w gro­madzie. Dzisiaj jest to już pewna nauka uporząd­kowana, planowa. A jednak PR to nie szko­ła. Szkoły nie chce i nie może zastąpić. Szko­ła daje naukę systematyczną, obejmującą ca­łokształt spraw gospodarskich; w PR pozna­jemy drogą samouctwa tylko odcinki tej wie­dzy fachowej, zdobywamy umiejętności tyl­ko w zagadnieniu, które zostało wybrane ja­ko temat pracy zespołu. Słusznie też mówi się o Przysposobieniu Rolniczym jako o przed szkolu fachowym dla młodzieży wiejskiej, które pobudzać ma pożądanie wiedzy zawo­dowej. PR obejmuje dzisiaj tak zwane .3 stopnie sprawności rolniczej, z których pierwszy obejmuje zagadnienia uprawowe najłatwiej­sze (uprawa ziemniaków, buraków, kapusty itp.), drugi — zasadniczo hodowlane i upra­wowe trudniejsze (np. ogródki warzywne), trzeci — kombinowane uprawowe i hodowla­ne, bądź dwa zadania trudniejsze. Prócz za­dania głównego obowiązują jeszcze PR-owca pewne prace dodatkowe, jak utrzymanie ku­py kompostowej, starania o porządek i czy­stość w obejściu gospodarskim itp. Rezulta­ty tych prac są bardzo ciekawe i pouczające. Młodzież rzeczywiście przeszkala się w swym zawodzie. PR-owcy naprawdę zdobywają umiejętniość uprawy ziemniaków czy bura­ków, naprawdę stają się zamiłowanymi i do­brymi hodowcami cieląt, prosiąt, kur. Wyni­ki osiągają nieraz znacznie lepsze niż ich ro­dzice lub sąsiedzi. Cielę pod okiem PR-owca wyrasta do wagi 300 — 350 kg, kiedy daw­nym „domowym" sposobem chowane ledwie do 100 kg dociągnie. PR dobrze przeprowa­dzone oddziaływa w sposób bardzo skutecz­ny na gospodarstwo i otoczenie i zachęca do postępu. Młodzież PR-owa na ogół wyraźnie wybija się spośród otoczenia; daje naj­lepszy materiał uczniowski w szkołach rolni­czych, w organizacjach młodzieży; stanowi dobry zaczyn i na terenie kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://fajnyogrod.pl/porady/uprawa-ziemniakow-na-dzialce-_wp21/
 • abson