Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  O szpitalach i korzystaniu z nich

  Kiedy lekarz po obejrzeniu chorego powie, że trzeba go oddać do szpitala, rodzina przyjmuje to zwykle bardzo niechętnie. Szczególnie, jeśli mowa nie o zabiegu chirur­gicznym, lecz o chorobie zakaźnej. Zaczynają się wyrzekania i prośby, żeby choremu takiej krzywdy nie robić, żeby go- zostawić w domu wśród swoich. Dzieje się tak dlatego, że szpi­tala u nas się ludzie boją, uważając, że tam się chorym nikt nie opiekuje, jak należy; i że na każdą chorobę umiera się w szpitalu prę­dzej niż w domu. To też zwleka się nieraz z odesłaniem chorego tak długo, że trafia on do szpitala za późno — często wtedy dopiero, gdy już nic poradzić nie można. I chory rze­czywiście umiera. Spotyka się jednak na wsi i inne zjawisko. Oto chociaż na ogół stronimy od szpitala, to w pewnych okolicznościach wręcz odwrotnie: chcemy zwalić na szpital obowiązek zajęcia się członkiem naszej rodziny, który jest np. kaleką albo chorym na umyśle lub niedołęż­nym ze starości albo też nieuleczalnie cho­rym. Szpital odmawia. I znów wtedy narze­kamy, że podatki na szpital trzeba płacić, a kiedy jest ciężko, żadnej pomocy nie ma. Rozważmy, czy pretensje w jednym i w drugim wypadku są słuszne. Niesłusznie żywią ludzie obawy przed szpitalem. Bo chory w szpitalu (mowa o cho­robie ciężkiej) znajdzie lepszą opiekę niż w domu. Szpitale buduje się i urządza z myślą o człowieku chorym. Ma on tam zapewnione dobre pomieszczenie, dobre jedzenie i troskli­wą opiekę pielęgniarską. W szpitalu chorego codziennie ogląda lekarz, na co w naszych warunkach nawet człowiek zamożny na wsi • nie może sobie pozwolić. Nadto w dobrze urządzonym szpitalu dbają nie tylko o to, że­by chory miał wszystko, co mu do zdrowia jest potrzebne, ale żeby dobrze się czuł. Daje się chorym książki i gazety; urządza się po­gadanki (radio) i przedstawienia; uczy się, co ma robić nie tylko w szpitalu, lecz i po wyj­ściu ze szpitala, żeby zachować zdrowie. W wielu chorobach tylko umieszczając chorego w szpitalu zapewniamy mu wszystko, co moż­na zrobić dla uratowania go. Nie wahajmy się więc oddać chorego do szpitala, gdy tego zaj­dzie potrzeba. Nie mają słuszności i ci w drugim wypad­ku. Bo budowa i utrzymanie nowoczesnych szpitali jest bardzo kosztowna. Nawet wtedy, gdy płacimy za utrzymanie chorego, nie po­krywa to tych kosztów. Do każdego chorego szpital zazwyczaj dopłaca. To też w szpitalu przebywać winni tylko tacy chorzy, dla któ­rych pobyt tam jest konieczny i tylko tak dłu­go, jak to jest niezbędne. Szpital dziś nie jest przytułkiem, jak to za dawnych czasów nie­kiedy bywało. Niedołężnych starców i kaleki, jeśli nimi nie może się opiekować rodzina, co jest jej obowiązkiem, umieszcza się w przy­tułkach, których utrzymanie i budowa znacz­nie taniej kosztują, niż szpitali. A oto parę przykładów. Ktoś dostał zapa­lenia ślepej kiszki, albo kobieta nie może uro­dzić bez pomocy specjalisty. W domu trudno oczekiwać, że to się skończy dobrze; w szpi­talu zaś jest chirurg, są narzędzia i wszystko, co jest niezbędne nie tylko dla operacji, ale i dla leczenia pooperacyjnego, również waż­nego, jak sam zabieg operacyjny. Ci chorzy wymagają koniecznego umieszczenia w szpi­talu. Drugi przykład. Ktoś zachorował na tyfus plamisty. Jeśli pozostawimy go w domu, nie będzie miał odpowiedniej pielęgnacji, a co gorsze — zarazi innych. Jeżeli zaś umieści­my go od razu w szpitalu, chory będzie miał większe możliwości wyzdrowienia i nie będzie ogniskiem rozpowszechniania zarazy. Po skoń­czonej chorobie ubranie jego będzie odkażo­ne. Tak samo rzecz się ma w wypadkach in­nych chorób zakaźnych, jak dur brzuszny, dyfteryt (błonica), szkarlatyna (płonica). Ciężka jest sprawa z umysłowo chorymi— szczególnie z tymi spośród nich, którzy są niespokojni, a więc niebezpieczni dla otocze­nia. Taki człowiek może popełnić nie wiem jakie przestępstwo, nie zdając sobie z tego sprawy. I dlatego musi być bezwzględnie umieszczony w zakładzie specjalnym (psy­chiatrycznym), gdzie wszystko jest przysto­sowane do opieki nad tego rodzaju chorymi. Próbuje się również umieszczać chorych umy­słowo za specjalną opłatą w rodzinach wiej­skich, biorących takiego chorego pod opiekę. Ma to szczególnie znaczenie, o ile chodzi o chorych spokojnych. Nad tymi rodzinami sprawują opiekę lekarze i osoby z nimi współ­działające. A teraz zapytajmy z kolei, czy dość ma­my szpitali? W całej Polsce jest z górą 600 szpitali ogólnych, które mają razem 52.000 łóżek. Z tego około 150 szpitali i 20.000 łóżek przy­było nam od czasów odzyskania niepodległo­ści. Mamy więc duży dorobek, ale jeszcze za mały. Kiedy jednak zaczynaliśmy gospoda­rzyć samodzielnie, braki były tak wielkie, że przez ten krótki okres czasu nie mogliśmy ich załatwić. Żeby każdy chory znalazł w potrze­bie miejsce w szpitalu, powinniśmy mieć łó­żek około 90.000. Brak nam więc jeszcze 30—40 tysięcy łóżek. Dlatego obecnie zdarza się czasem, że szpital odmawia przyjęcia chore­go z braku miejsca. Naturalnie w ostrym przypadku, kiedy grozi niebezpieczeństwo ży­cia, żaden szpital nie odmówi. Ale gdy nie jest tak źle, jeśli nie ma miejsca, to często nie przyjmują. Największe braki w szpitalnictwie mamy w opiece nad umysłowo chorymi i nad suchot­nikami. Łóżek dla chorych na gruźlicę mamy razem z górą 8.000, dla umysłowo chorych 17.000. Nie wystarcza to w żadnej mierze na nasze potrzeby. Innym brakiem jest nierównomierne roz­mieszczenie szpitali. W województwach za­chodnich szpitali jest stosunkowo dużo, we wschodnich zaś wyjątkowo mało. Mamy, nie­stety, dotąd powiaty, w których nie ma ani jednego łóżka szpitalnego. W razie koniecz­ności trzeba korzystać ze szpitali sąsiedniego powiatu. Ale dla ciężko chorego każdy kilo­metr drogi, szczególnie złej, ma ujemne zna­czenie. Widzimy więc, że musimy dalej budować szpitale. Z ogólnej liczby łóżek szpitalnych 50% (a więc dokładnie połowa) należy do sa­morządów. Reszta do Rządu (przeważnie za­kłady dla umysłowo chorych), ubezpieczalni społecznych, zakonów i osób prywatnych. Dla ludności wiejskiej największe znaczenie mają szpitale samorządowe. One tylko mogą jej zapewnić pomoc w chorobie, bo szpital samo­rządowy nie jest obliczony na zysk. Samo­rząd w potrzebie do utrzymania szpitala do­płaci, bo leczenie chorych należy do jego obo­wiązków. Poruszyć wreszcie trzeba jeszcze jedną ważną sprawę. Mianowicie, opłaty szpitalne. Są one u nas zbyt wysokie — wyraźnie po^ nad siłę gospodarzy, mających drobne po­siadłości i żyjących z pracy własnych rąk. Pod tym względem położenie tych rolników jest trudniejsze niż ubogich chorych, za któ­rych płaci gmina lub ubezpieczalnia. Opłaty szpitalne należy udostępnić ludności nieza­możnej, nie korzystającej z dobroczynności publicznej — szczególnie w chorobach zakaź­nych, położnictwie i nagłych wypadkach. Nie­które samorządy wprowadziły już bardzo ni­skie opłaty za leczenie chorych zakaźnych, żeby udostępnić ich leczenie i żeby rodzina nie ukrywała chorego. Są też powiaty, w któ­rych za leczenie chorych na najgroźniejsze choroby, jak tyfus plamisty, a nawet tyfus brzuszny, nie pobiera się żadnych lub prawie żadnych opłat.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://allemoda.pl/kwestia-smaku-kontra-lidl/