Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Nieco liczb - plony zbóż

  Dziwnym się może wydawać i nie do wiary, że w Polsce w ciągu ćwierćwiecza plony zbóż pozostawały prawie niezmiernie, a jed­nak tak jest rzeczywiście, gdyż obliczenia statystyczne (ogólne dane cyfrowe) stwier­dzają to z całą pewnością. Są wprawdzie między dawnymi i obecnymi plonami pewne różnice, ale nieznaczne. Przeciętne plony pszenicy w latach przed­wojennych, od roku 1909 do 1913-go, wyno­siły 12,4 q z ha, a za ostatnie pięć lat — 11,2 ., czyli o 1,2 q z hektara mniej. Prze­ciętne plony żyta w pięcioleciu przedwojen­nym wynosiły 11.2 q, a w ostatnim pięciole­ciu — 10,9 q, a więc także mniejsze. Plony jęczmienia natomiast podniosły się z 11.8 do 12 q oraz plony owsa — z 10,2 do 11,6 q, czyli slusunkowo znacznie, bo o 1.4 q z ha. Ogólnie biorąc plony wszystkie czterech zbóż pozostały mniej więcej takie same, ja­kie były przed 25 laty. Zastanowi się niejeden: Czy to możliwe, żeby w ciągu 25 lat, kiedy wszystko dokoła doskonaliło się i tyle zaszło w świecie roz­maitych zmian, plony zbóż pozostawały nie­zmienne? Tym bardziej zaś wydaje się to niezrozumiałe wobec stosowania różnych ulepszeń w wielu gospodarstwach, mających niewątpliwie duży wpływ na zwyżkę plonów. Wszystko to prawda, a jednak przeciętne plony zbóż w całym kraju w ciągu ćwierć­wiecza pozostały prawie bez zmiany. Złoży­ło się na to wiele przyczyn. Najpierw sześć lat trwająca wojna spowodowała duże zniż­ki w plonach, które potem w ciągu szeregu lat trzeba było odrabiać. Następnie w ciągu szeregu lat powojennych warunki nie były zbyt sprzyjające dla rozwoju wytwórczości rolniczej, a potem, po kilku latach pomyśl­nych przyszło dotkliwe przesilenie gospodar­cze (kryzys), trwające przeszło sześć lat, które spowodowało w rolnictwie duże szko­dy powstrzymując wzrost wytwórczości rol­niczej. Jednakże mimo rozmaitych trudności w wielu gospodarstwach plony znacznie wzro­sły, cóż kiedy za to w innych — spadły. Do­tyczy to nie tylko pojedynczych gospodarstw, ale i całych okolic i połaci kraju, jedne bo­wiem wykazują plony wyższe aniżeli daw­niej, inne — znacznie niższe. W stosunku do czasów przedwojennych pewien wzrost plonów zbóż zaznaczył się w województwach środkowych i wschodnich, cóż kiedy jednocześnie w województwach zachodnich i południowych plony znacznie spadły. Plony pszenicy w województwach środ­kowych i wschodnich pozostały prawie bez zmiany, natomiast w województwach zachod­nich obniżyły się o 3 q na hektarze, a znów w województwach południowych — o 2 i pół kwintala. Plony żyta w województwach pod­niosły się o iy2 q, we wschodnich — o 0,7 q, ale jednocześnie w województwach zachod­nich plony żyta spadły przeszło o 3 q, zaś w południowych — o 1,6 q. Wzrost i spadek plonów jęczmienia i owsa w jednych i dru­gich grupach województw przedstawia się podobnie. Oczywiście te zmiany w plonach musiały mieć swoje przyczyny. Na wzrost plonów w województwach środkowych i wschodnich wpłynęła niewątpliwie lepsza gospodarka, a jeszcze więcej prawdopodobnie scalanie gruntów. W dwóch wymienionych połaciach kraju scalono wielkie obszary, wynoszące ra­zem przeszło 4 miliony hektarów. Z drugiej strony znaczne zniżki plonów w wojewódz­twach zachodnich spowodowane zostały sil­nym ograniczeniem użycia nawozów sztucz­nych, których dawniej w tej połaci kraju sto­sowano duże ilości, a w ostatnich czasach z powodu taniości zboża — znacznie mniej. Do dziś jednak, mimo zmniejszenia użycia nawozów sztucznych, województwa zachod­nie mają jeszcze plony o wiede wyższe niż pozostałe połacie kraju. Gorzej przedstawia się sprawa plonów zbóż w województwach południowych, w których i dawniej plony były dosyć mierne, mimo to jednak uległy jeszcze znacznej zniżce. Ogólnie biorąc, przeciętne plony w całym kraju w ostatnim pięcioleciu mieliśmy bardzo niskie. W przybliżeniu plony czterech zbóż z hetara wynosiły oko­ło 11 i pół kwintala, czyli 6 i pół kwintala z morga pol­skiego. Ale to były plony przeciętne, na­tomiast w poszczególnych gospodarstwach plony zbóż nie dosięgają często 8—9 q z ha, czyli niespełna 5 q z morga polskiego Rze­czywiście więc mamy plony zbóż bardzo nis­kie. Dziwne tylko, że przy tak niskich plonach w ciągu szeregu lat zboża, było w kraju nad­miar, tak, iż nieraz trudno było je sprzedać. Otóż sprawiło to znaczne rozszerzenie po­wierzchni zasiewów zbóż, których poczyna­jąc od roku 1929 zasiewano blisko o mi­lion hektarów więcej niż w latach poprzed­nich. Wskutek tego ogólne zbiory czterech zbóż, wynoszące do roku 1928 średnio 103 miliony kwintali, w latach późniejszych wzrosły do 125 mil. q i na tym poziomie utrzymywały się do roku zeszłego. Ale już w ubiegłym roku gospodarczym pomimo takich samych zbiorów jak w latach poprzednich, nadmiaru zboża w kraju nie było i nie ma go do dzisiaj, a nie ma dlate­go, że wskutek wzrostu zaludnienia kraju oraz zmniejszenia się bezrobocia, zapotrze­bowanie zboża znacznie wzrosło. Wskazuje na to wyraźnie przeliczenie zbo­ża na głowę ludności. W roku 1930 żyta i pszenicy, czyli tzw. zbóż chlebowych, po od­liczeniu wysiewu, przeciętnie na każdego mieszkańca kraju przypadało 250 kg; w 1933 roku — 238 kg, a w roku 1936 już tylko 210 kg. Dlatego też zeszłoroczne zbiory zbóż zaledwie wystarczyły na potrzeby kraju, a gdyby wszyscy ludzie najadali się do syta, to by pewnie zboża zabrakło. W każdym razie jedno jest pewne, to mia­nowicie, że jeżeli w latach najbliższych plo­ny nie wzrosną, to w niedługim czasie nasza produkcja zbożowa może się okazać niewy-starczaiąca. Do tego oczywiście nie można dopuścić, a ponieważ na ogół mamy plony bardzo niskie, musimy więc dążyć koniecz­nie do ich podniesienia. Pewne zwiększenie plonów wskazane jest także z innych względów. Ogólne zbiory zbóż powinniśmy mieć tak duże, żeby po zaspo­kojeniu zapotrzebowania krajowego pozosta­wała pewna nadwyżka na wywóz za granicę, a jednocześnie gospodarze małorolni powinni się starać o większe plony, ażeby na własny użytek mieć zboża i chleba pod dostatkiem. Obecnie przy niskich plonach wielu go­spodarzy małorolnych na własne potrzeby posiada zboża za mało i dlatego uboższe ro­dziny wiejskie często miesiącami chleba nie jedzą. Jeżeli np. gospodarz zasiewa l1,2 ha zbóż chlebowych na 3 ha gruntu, to przy plonie 9,5 q z ha, zbiera wszystkiego około 14 q zboża. Z tego na zasiew odchodzi około 3 q, pozostaje więc do użytku 11 q. Z tej ilości na karmę dla drobiu i trzody chlewnej trze­ba zużyć ze 3—4 q, wobec czego na domowe potrzeby zostaje 7 do 8 q. A jeżeli dla zdo­bycia grosza gospodarz parę kwintali zboża sprzeda, to na cały rok dla rodziny musi wy­starczyć jakieś 5—6 q, taka zaś ilość zboża dla rodziny jest bezwzględnie niewystarcza­jąca. Zupełnie inaczej może się przedstawiać spożycie rodziny małorolnej przy wysokich plonach zbóż. Jeżeli np. rolnik zbiera z hek­tara 18 q ziarna, to z l1/-? ha może mieć 27 q, a po potrąceniu wysiewu — 25 q. W tym* wypadku na domowe potrzeby może zużyć jakieś 12 q i na karmę dla drobiu i trzody — powiedzmy 5 q, wówczas na sprzedaż pozo­stanie mu 8 q. To znaczy gospodarz mało­rolny przy wysokich plonach może mieć „chleb na chleb", czyli mieć chleba pod do­statkiem i za zbywające ilości zboża wziąć jeszcze spory grosz. Oczywiście znaczniejsze podniesienie plo­nów nie jest zadaniem łatwym, ale przy umiejętnych staraniach w ciągu kilku lat można wydatnie plony zwiększyć. To muszą wziąć pod uwagę i dobrze sobie przemyśleć i postanowić — Peerowcy, jako przyszli go­spodarze.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://cswim.pl/24-koleby