Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Na nowym poletku

  Bieżące prace PR jeszcze się nie skończyły, mimo to trzeba już myśleć o nowym okre­sie, zwłaszcza przy zadaniach uprawowych. Tym bardziej zaś pora o tym myśleć, że tu i ówdzie rozpoczęły się już prace organiza­cyjne nad tworzeniem nowych zespołów, któ­re zadania swe winny rozpocząć we właści­wym czasie, to jest jeszcze w lecie. A że nie tylko zespoły I stopnia, ale i wszystkie inne, które wybrały sobie za temat uprawę jakiejś rośliny z pracami przygotowawczymi nie po­winny się opóźniać, więc też wszystkim wy­padnie zakrzątnąć się w najbliższym czasie około poletek przeznaczonych do zadań na rok następny. Dość kłopotliwą sprawą jest zazwyczaj sam wybór poletka. Nie jest bowiem rzeczą obojętną gdzie to poletko się znajdzie i po jakiej będzie roślinie. Zasadniczo dążyć na­leży, ażeby poletka nasze były jak najbliżej obejścia gospodarskiego i przez to nie nara­żały nas na zbytnią strałę czasu i odrywanie od zwykłych zajęć w gospodarstwie. Jednak­że ze względu na sposobność poczynienia pewnych spostrzeżeń porównawczych pod względem uprawy, nawożenia, doboru od­mian i pielęgnacji pożądanym być może po­mieszczenie poletka z ziemniakami lub bura­kami w polu ojcowym, gdzie się reszta tych roślin w gospodarstwie uprawia. Wszystkie inne, zwłaszcza zaś ogródki warzywne i kwia­towe, pomieścić należy jak najbliżej — te ostatnie zaś bezwarunkowo przy domu. Tyl­ko wówczas bowiem spełnią one swe na i waż­niejsze zadania: budzenia poczucia piękna i przyozdabiania wsi naszej. Z ogródkami wa­rzywnymi też zbyt daleko od domu odbiegać nie należy. W praktyce bowiem życiowej, przy właściwej organizacji gospodarstwa warzywnik znajdować się powinien w pobli­żu, tuż pod ręką gospodyni. Wypadałoby z tego, że właściwie wszyst­kie niemal poletka należało by mieć przy do­mu, a w każdym razie w jego pobliżu. I tak jest rzeczywiście. Na to słuszne życzenie i zalecenie słyszy się nieraz odpowiedź dość prostą, że przecie roli nie ma. Często jednak jest to odpowiedź jakoby „zwyczajowa". Wy­starczy bowiem dookoła obejścia i w obejściu samym dobrze się rozejrzeć, aby się przeko­nać, że o ten kawałeczek roli nie będzie tak trudno. Zdarza się nieraz, że całe place za­walone są jakimś rumowiskiem, zarośnięte chwastami, bezużytecznie marniejące w naj­dogodniejszym miejscu, w podwórzu albo tuż koło niego. Gdyby tak nasi PR-owcy zakrząt-nęli się koło łych wszystkich „nieużytków", uprzątnęli owe stosy kamieni lub drzewa bez­ładnie rozrzuconego, ułożyli to porządnie, napewno zyskaliby wiele miejsca „darmowe­go", roli przez długie lata nie wyzyskanej. Taką zamianę użytkowania widywałem już po gospodarstwach i sam zresztą doświad­czyłem u moich rodziców, kiedy to na miej­scu rumowiska i kamieni powstał piękny wa­rzywnik, znakomicie rodzący. W gospodar­stwie nieużytków być nie powinno, o tym pa­miętać musimy przy wyborze poletka. Przestrzec wreszcie należy przed zbioro­wymi poletkami dla całego zespołu. Zdarza się to wówczas, kiedy organizacja w zbytniej trosce o wygodę czyni starania o uzyskanie darmowe kawałka roli dla swych PR-owców. Przesadna ta troskliwość (lub troska o utrzy­manie zespołu nawet nieżywotnego) prowadzi w następstwie do zatraty wszelkich wartości pracy samodzielnej i własnej pomysłowości. Jeśli nie ma warunków to raczej zmniejszyć należy rozmiary poletek, ale utrzymać zasa­dę rozdzielności i pracy samodzielnej na wła­snym zagonie. Rozmiary poletek przewidziane są zasad­niczo na 250 metrów kwadratowych, dla ka­pusty zaś i ogródków warzywnych 100 m kw. Ogródek kwiatowy nie posiada określonych wymiarów, wielkość jego bowiem zależy od miejscowych warunków w gospodarstwie. Ta­kie sa podstawowe wskazania w tym kierun­ku. W szczegółach jednak mogą zachodzić pewne odchylenia, zależnie od postanowień Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Młodzie­ży Wiejskiej. 86.348 uczniów, a na wsi tylko 50.619. Jeżeli zważyć, że olbrzymia większość dzieci w Polsce nie uczy się dalej i musi poprzestać na wiadomościach zdobytych w szkole pow­szechnej, a z drugiej strony, że w pracy za­wodowej wymagane jest świadectwo ukoń­czenia szkoły III-go stopnia, to widoczne są wielkie braki w stanie szkolnictwa pow­szechnego na wsi. Jak tym brakom zaradzić? Jak zwięk­szyć liczbę uczniów, kończących pełne szko­ły powszechne na wsi? Przede wszystkim należy zagęścić sieć szkół II-go i III-go stopnia przez zwiększe­nie liczby nauczycieli. W ostatnich latach szkolnych dzięki zwiększeniu liczby nauczy­cieli o mniej więcej -1.900 osób orzybyło ogó­łem 634 szkół; w tym 397 szkół III-go stopnia; 435 szkół II-go stopnia. A szkół stopnia I-go ubyło 198 — mimo, że otwarto około 600 nowych szkół o 1 nauczycielu, w miej­scowościach poprzednio bezszkolnych. To przekształcanie szkół należy prowadzić w szybkim tempie dalej. Władze szkolne winny dać nauczycieli; zainteresowani zaś rodzice w porozumieniu z gminami powinni zapewnić dodatkowe izby lekcyjne. Poprzednio omówiliśmy już ilu nauczy­cieli powinno być w szkołach zależnie od licz­by uczniów. Rzeczywisty stan jedynie na Śląsku jest odpowiedni. W innych częściach Polski bez żadnych zmian w zasadach orga­nizacyjnych szkolnictwa, lecz tylko przez powiększenie liczby nauczycieli w szkołach (zgodnie z obowiązującymi orzepisami) licz­ba szkół II-go stopnia może być zwiększona z 4.303 (jak dotychczas), do 4.885, a liczba szkół III-go stopnia podniosłaby się na wsi z 1954 na 3.068. W związku z tym znacz­ne liczby dzieci bez zmiany szkoły uzyskały by lepsze powszechne wykształcenie. To zagęszczenie sieci szkół II-go i III-go stopnia jednocześnie ułatwiło by starszym uczniom ze szkół I-go stopnia dochodzenie do sąsiednich szkół wyżej zorganizowanych, co dzieje się już i obecnie, ale w wielu oko­licach jest bardzo uciążliwe z powodu zbyt dalekiej drogi do szkoły. Dochodzenie dzie­ci wiejskich do wyższych klas szkół odleg­łych ponad granice przewidziane obowiąz­kiem szkolnym jest niezmiernie dodatnim objawem; świadczy bowiem o zrozumieniu wartości szkoły wyżej zorganizowanej i go­towości podjęcia wysiłku, żeby zyskać peł­ne wykształcenie powszechne. By dzieciom to ułatwić, wskazane jest obmyślenie i zorganizowanie pomocy przez dowożenie ich do szkoły lub zakładanie in­ternatów przy szkołach wyższego stopnia — szczególnie na okres jesienno-zimowy. Wspominaliśmy już, że wśród nie uczą­cych się dzieci są różne ich rodzaje. Dla nie­wielkiej części dzieci należy założyć jeszcze nowe szkoły — szczególnie na ziemiach wschodnich i podgórskich. Dla większości zaś należy zrobić miejsce w szko­łach. Już wspominaliśmy o wielkim przeciąże­niu szkół, zobrazowanym na tablicy. Należy jednak pamiętać, że wiele dzieci—szczegól­nie starszych — nie chodzi do szkoły, mimo bliskiego zamieszkania. Część z nich opusz­cza szkołę, bo jest ciasno i szkoła ich nie za­trzymuje, część dlatego, że „nie warto" sie­dzieć dwa lub trzy lata w jednej klasie, gdy chodzi c szkoły 1-egc stopnia. Ci przedwcze­śnie opuszczający szkolę — to kandydaci na powrotnych analfabetów; nie ugruntowali bowiem w sobie uzyskanej sztuki czytania i pisania. Aczkolwiek szkoły I-go stopnia są istot­nie mniej wartościowe, tym nie mniej nale­ży przeciwdziałać przedwczesnemu przery­waniu nauki i wyzyskać pełne siedem lat, gdy przysługuje prawo korzystania z bez­płatnej nauki w szkole. A w wypadku braku miejsca w szkole należy domagać się powięk­szenia szkoły. Jest wielki czas, by skończyć z analfabetyzmem na wsi. Istniejące zaś pra­wa dają podstawę, by opornych zmusić do korzystania ze szkoły oraz by żądać od władz szkolnych i gmin dostatecznej liczby miejsc w szkołach.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://www.hurtownia-kosmetyczna.org/29-frezarki