Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • http://pasjawnetrz.com.pl/wierzba-babilonska-drzewo-do-ogrodu-i-na-taras/
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Konkurs wychowu prosiat

  Konkurs wychowu prosiąt rozpoczęty wio­sną zbliża się ku końcowi. Niedaleki już dzień, kiedy przodownik zespołu zapowie termin zamknięcia prac konkursowych w zespole. Nastąpi wówczas ocena i kwalifi­kacja osiągniętego1 wyniku i trzeba będzie postanowić o losie swego „wychowanka": sprzedać go jako bekoniaka (jeśli waży do 100 kg), czy też, jeśli to jest świnka, chować na maciorkę (jeśli nie jest zapasiona) lub też tuczyć na sztukę ciężką słoninową. Rozważmy po kolei te możliwości. Jeżeli zadaniem konkursu było otrzymać sztukę bekonową, tzn. ważącą od 86 do 95 kg żywej wagi, to wówczas sprawa jest zupełnie jasna: szukamy takiego kupca, któ­ry zapewni nam dobrą cenę. Otóż takim kupcem z pierwszej ręki będzie bekoniar-nia. Gdzie miejscowa powiatowa organizacja rolnicza jest ruchliwa i ma wpływ na bekoniarnię — sprzedaż przy jej pomocy daje największą osiągalną cenę. Zadaniem przodownika będzie dokładne porozumienie się z instruktorem, na który dzień i godzinę można dostarczyć sztuki i, o ile waga ich jest w granicach wymagalnych przez beko­niarnię, zorganizowanie wspólnej dostawy be­konów. Pamiętać przy tym należy: 1) żeby nie dawać bekoniakom jeść przy­najmniej już na 12 godzin przed odjazdem do bekoniarnii, bo w przeciwnym razie be-koniarnia może nam kilka kg potrącić twierdząc, że świniak był umyślnie prze­karmiony. Tak samo duży ubytek żywej wa­gi w stosunku do rzeźnej może obniżyć klasę do jakiej naszego bekoniaka zaliczą; 2) wio­ząc wspólnie świnie na jednym wozie, chronić je od skaleczeń (bekoniarnia może nam ska­leczone sztuki nie uznać za zdatne na bekon) przez wyjęcie drutu z ryja, oraz usunięcie gwoździ, drutu itp. z wozu, a także trzeba bacznie uważać, by świnie nie gryzły się na­wzajem. Często bekoniarnia wysyła swoich pra­cowników do odległych miejscowości, gdzie bekoniaki są skupywane na miejscu i koleją lub samochodami dowożone do przetwórni Jeśli skupu dokonują prywatne bekoniar­nię, przodownik winien dokładnie wypytać instruktora, lub osoby które ezęs!o dostar­czają bekoniaki, o termin spędu i cenę ja­ka będzie w tym dniu płacona. Trzeba się wystrzegać nadużyć przy wadze. Często od­biorcy bywają nieuczciwi i „obcinają" po kil­ka kg na sztuce, złaszcza tym, którzy po raz pierwszy dostarczają towar. Nadmienić należy, że przy przewozie be­konów są zawsze pewne straty na wadze, które w normalnych warunkach nie powinny wynosić więcej jak 2—3 kg na sztuce. Znane są wypadki, że prywatni handla­rze, skupujący jako pośrednicy, siłą nie do­puszczali konkurentów do obranych przez siebie miejscowości i zmuszali w ten sposób rolnika do brania znacznie niższych cen za świnie. Sprzedaż handlarzom - pośrednikom za­wsze jest połączona z niższą ceną i „obcina­niem" na wadze. Jest to zupełnie zrozumiałe — tą bowiem nieuczciwą drogą uzyskują wy­sokie zarobki. To też ten sposób zbytu dla wsi jest najmniej właściwy. Maciorki żywione w kierunku tuczu be­konowego, jeśli nie są zapasione, mogą być przeznaczone do chowu, oczywiście gdy ma­ją dobre pochodzenie, a więc jeżeli są na­byte z podrasowanej chlewni, oraz jeżeli są ładnie zbudowane i posiadają przynajmniej 12 sutek. Ma się rozumieć, maciorka powinna być zupełnie zdrową, nie może kasłać, winna mieć dobry apetyt i wesoły wygląd. Paszę należy zadawać mniej obfitą w okopowe, by nic spowodować zapasienia, ziemniaki zamie­nić na surowe buraki pastewne, marchew lub brukiew, zaś zielonek zadawać ile zje. Przed upływem 7—8 miesięcy życia maciorki nie wolno jej pokrywać, a po tym czasie dopuścić do knura rasowego i takiego typu, w jakim kierunku prowadzimy chów, a więc na be­kon, czy na tucz słoninowy. Jest zresztą cały szereg takich zespołów, które wzięły sobie od samego początku pra­cy za zadanie wychowanie dobrej maciorki. W tych zespołach żywienie sztuk było tak prowadzone, żeby odpowiadało powziętym przez nas zamierzeniom. Dalsze postępowa­nie w tym wypadku nie budzi żadnych wąt­pliwości. Trzeba tylko i dalej odpowiednio postępować. Bekoniak może być przeznaczony i do tu­czu słoninowego, lecz należy z góry liczyć się z tym, że dotychczasowe jego żywienie było zbyt kosztowne i ostateczny wynik przeliczo­ny na pieniądze będzie mniej korzystny. Wy­nika to z tego, że przystępując do chowu na tucz słoninowy, przez pierwsze 2—3 miesiące żywimy prosię tak jak i przy tuczu bekono­wym, uwzględniając sporo pasz białkowych. Po tym okresie przez 3—4 miesiące „rozpy­chamy" je zielonkami, plewami lub okopo­wymi takimi, jak buraki, brukiew itp. Dopie­ro kiedy taki chudziec będzie miał rozwinię­te kości, bierzemy go do karmienia i staramy się w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć jak najwyższą żywą wagę. Dalsza więc nasza praca przy wychowie świń po zakończeniu konkursu będzie zale­żała od warunków zbytu i od miejscowych potrzeb. Musimy jednak dbać bardzo o to, żeby zwłaszcza w tych zespołach, w których ma­my maciorki z dobrym pochodzeniem i gdzie od początku konkursu mieliśmy to na uwa­dze, tego materiału nie zmarnować, ale w dalszym ciągu taką sztuką odpowiednio się opiekować. Możemy bowiem, postępując według zasad prawidłowego wychowu zwie­rząt, przyczynić się do poprawienia stanu po­głowia świń w naszej wsi. O tym będzie jesz­cze mowa. Praca nasza w każdym temacie w PR nie przerywa się wraz z zakończeniem pracy w danym roku. Winna ona być dalej rozwijana w miarę tego, jak nabieramy coraz więcej do­świadczenia. Cel całej tej roboty staje się wtedy dla nas jasny.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Szkolenie telemarketing