Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • IVEL wideodomofony
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!

  Najwięcej bodajże strat materialnych po­nosimy na wsi przez nieumiejętne i z nieodpowiedniego materiału stawiane bu­dynki mieszkalne i gospodarskie. Prawie każde pokolenie musi się budować na nowo, bo brak fachowości w budownictwie powo­duje szybkie zniszczenie zabudowań. Gdy­byśmy jeszcze wzięli pod uwagę stan higie­niczny takiej budowli, łatwo-zapalność ma­teriałów z których budynki wznosimy i na­krywamy, a wreszcie kiepską użyteczność takich zabudowań, to te koszty, względnie straty wzrosną jeszcze parokrotnie. A ilu spośród nas nie ma w ogóle domu i mieć go wnet nie będzie, bo zupełnie ich nie stać w tej chwili na wybudowanie. I cóż z tego, że nas tak dużo jest na wsi, kiedy wobec najważniejszego zagadnienia stoimy zupełnie bezradni i nieprzygotowani. Myślę, że tym zagadnieniem powinniśmy się my, młodzi, przede wszystkim zainteresować i rozważyć, a następnie zapytać samych sie­bie, co byśmy w tej sprawie mogli dobrego zrobić. Na nas spada ogromna odpowiedzial­ność, by tę sprawę dokładnie przemyśleć i uczynić ją na wsi powszechną, by budow­nictwo wiejskie postawić na odpowiednim poziomie. Zastanawiając się nad-_Jaudownictwem wiejskim musimy przyznać, że nie wyko­rzystujemy na razie tych możliwości, jakimi na wsi rozporządzamy. Prawie w każdej wsi istnieje taki zwyczaj, uświęcony trady­cją, że gdy się komuś spali dom, albo gdy buduje nowy, prosi swoich sąsiadów i znajomych, by mu dopomogli do zwiezie­nia materiału budowlanego. Proszeni o to, a czasem i nieproszeni, chętnie jadą do la­su, czy też do składu do miasta i w ciągu kilku dni, albo i w jednym dniu materiał jest już na miejscu. A robią to za „Bóg za­płać", chociaż często, co nie jest godne na­śladowania, za wódkę. Dzisiaj już zaczyna zanikać taka samopomoc. A szkoda wielka, bo przy dobrym jej użyciu i zorganizowaniu możnaby na wsi wiele dobrego zrobić. Przytoczę ciekawy przykład, jakim nam służy w tej chwili wieś Kroczkowa. Otóż w tej to wsi gromada młodych z Koła Mł. Wiejsk. postanowiła istniejącą w ich wsi tradycję samopomocy przy budowie domów przeorganizować w spółdzielnię „Samopo­moc". Myśl ta, jak opowiadał współorgani­zator tejże Spółdzielni, zrodziła się w cza­sie budowy Wiejskiego Uniwersytetu Orka­nowego w Gaci, a wyrosła także z buntu, który miał miejsce w czasie, kiedy gromada młodych ludzi pojechała do miasta na swój zjazd doroczny i nie miała wtedy gdzie zano­cować, bo nie było własnego chłopskiego domu. Ważniejszym jeszcze bodźcem założenia tejże spółdzielni budowlanej pod nazwą „Sa­mopomoc", (zarejestrowanej przez Spółdziel­nię dorobkowo-rol. we Lwowie) było i to, że gromada młodych zauważyła, iż co ro­ku w każdej wsi pastwą pożaru pada kilka lub kilkanaście zabudowań, na skutek tego tylko, że domy i zabudowania gospodarskie są kryte słomą, co przy słabym nawet wie­trze powoduje łatwe przenoszenie się ognia z jednych zabudowań na drugie. Postano­wili więc przede wszystkim zmienić nakry­cia dachów na ogniotrwałe i w tym celu przystąpili do spółdzielczego wyrobu dachó­wek, zapoczątkowując w ten sposób pracę w Spółdzielni. Chcąc chociaż w kilku słowach określić podstawy, na jakich się ta spółdzielnia „Samopomoc" opiera, wymienię tę najważ­niejszą, a mianowicie: Członkowie, którzy przeprowadzają u siebie budowę budynków lub kryją dach dachówką zaciągają u swo­ich członków tzw. pożyczkę pracy, wyko­nywaną przez samych członków. Nie chodzi tu o pracę zwykłą tylko, ale także i o fa­chową, np. murarską, stolarską itp., którą fachowcy - członkowie chętnie dają przy wznoszeniu budynków, a oni znów mogą tę pożyczkę w razie potrzeby odebrać, rów­nież w taki sam sposób w jaki ją dali. Może więc następować przeróżna wymiana pra­cy, jak: robienie cegły, dachówki, kopanie fundamentów, zwózka materiałów budowla­nych, budowanie itp. Weźmy taki przykład: ktoś z nas ma dziś np. lat 17 albo 25, a budować się będzie mógł dopiero w roku 30; otóż dzisiaj już może sobie budować własny dom — dając swoją pracę tym członkom, którzy w tej chwili budują, a oni znów dadzą mu swoją wtedy, kiedy tego od nich zażąda. Takie rzeczy, jak: cegielnia, betonTarnia, warsztaty stolarskie są własnością spółdziel­ ni. Przy takiej robocie — względnie po przez taką spółdzielnię członkowie dążyć będą do nabycia fachowości w budowaniu, starać się będą budować umiejętnie, praktycznie, hi­gienicznie i tanio. Zachodzi np. taka okoliczność, że któryś z gospodarzy ma konie dobre do zwózki materiału i ma siły fizyczne (kilku synów) do roboty, zaś inni umieją budować. Otóż wówczas następuje wymiana usług, i^orzyst-na dla obu stron. Albo na przykład wieś Czarna, a raczej Koło Mł. Wiej. w Czarnej wraz ze Spół­dzielnią Spożywców nagromadziło budulca na wybudowanie domu ludowego, lecz brak im fachowców do budowy. Wtedy Krocz­kowa, mając dobrych murarzy i cieśli, idzie do Czarnej i buduje tam dom. Zaś Czarnia-nie, mając dobre konie, zwożą dla kracz-kowian określoną ilość piasku i innego ma­teriału potrzebnego na budowę domów (a nawet na budowę domu spółdzielczego — jak słyszałem). Taka umowa między spół­dzielnią „Samopomoc" a Kołem Młodz. Wiej. i Sp. Spożywców w Czarnej już na­stąpiła. Dla ciekawych podaję pewne postano­wienia statutu spółdzielni budowlanej „Sa­mopomoc" w Kroczkowej, według których członkowie mają dążyć do szerokiego roz­budowania i rozszerzenia zakresu działal­ności tejże spółdzielni: ,,a) kupno i wytwarzanie w nowych za­kładach, materiałów budowlanych: drzew­nych, ceramicznych, betonowych i innych; nabywanie przez Spółdzielnię i wspól­nie z sąsiednimi spółdzielniami budowlany­mi drzewa i innych materiałów do budowy na potrzeby członków; organizowanie i prowadzenie, jako własnych lub wspólnych z pracującymi za­kładów - warsztatów: rękodzielniczych, cie­sielsko - stolarskich, kowalskich, ślusar­skich, gospodarskich itp.; stosowanie wzajemnej pomocy wy­miennej przy budowie w duchu tradycji wiej­skiej w robociźnie pieszej, zawodowej i po­mocniczej na podstawie umów między człon­kami a spółdzielnią; udzielanie wszelkiej innej pomocy i ułatwień członkom przy budowie domów mieszkalnych, budynków gospodarskich, przemysłowych i budowli publicznych; uświadomienie członków o zasadach gospodarczości, wyplanowaniu budynków, wyborze i użyciu materiałów, potrzebie i warunkach trwałości, bezpieczeństwa, zdrowotności, piękna i stylowości ludowej w budowlach wiejskich; współdziałanie z innymi spółdzielnia­mi, jak: Kasą Stefczyka, w której będą lo­kowane wolne kapitały spółdzielni" itp. To, co wyżej powiedziałem pozwala nam zorientować się, że spółdzielnia „Samopomoc". Trudne do wiary, a jednak... na Polesiu jeszcze dzisiaj istnie­ją kurne chaty, i to nie zacho­wane jako zabytek przeszłości, ale zamieszkiwane są przez lu­dzi, jak np. chata, którą przed­stawia nasza fotografia! Jak widzimy, „dziadsko" wy­biera się na „wiuny moc" aczkolwiek jest jeszcze bardzo młoda, to jednak w przedsięwzięciu swoim jest bar­dzo wielka. Już pierwsze posunięcia tej spółdzielni zapowiadają jej b. dobrą przyszłość, którą powinniśmy jak najgorliwiej śledzić, no i oczywiście starać się zapoczątkować po­dobną akcję u siebie. Stworzenie własnej fabryki wyrobów betonowych, pokrycie kil­kunastu domów dachówką, zapoczątkowanie własnej cegielni, współpraca przy budowie domu spółdzielczego i to wielkie zaintereso­wanie się tą sprawą całej okolicy — oto do­robek spółdzielni „Samopomoc" w Kroczko­wej. Nam, młodym, szkolącym się zawodowo w PR, sprawa ta powinna leżeć bardzo na sercu. Weźmy się do roboty, by pozmieniać zabudowania naszej wsi na lepsze i trwal­sze, widniejsze i zdrowsze, praktyczniejsze i tańsze, bo wspólnym wysiłkiem budowane.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://hurtowniczka.pl
 • https://www.piecyki-gazowe.pl/naprawa-piecykow-gliwice.php