Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Ciekawe książki rolnicze

  Inż. Piotr Szewczyk — Przysposobienie Rolnicze w powiecie kutnowskim. Z przed­mową inż Zygmunta Kobylińskiego. Biblio­teka Puławska — Seria Prac Społeczno-Go­spodarczych, Nr 75. Nakładem Państwowe­go Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiej­skiego w Puławach. Warszawa, 1938, str. XIV + 162. Cena zł. 2,50. Akcja Przysposobienia Rolniczego roz­wija się już w Polsce 13-ty bodaj rok. Zna­na jest chyba we wszystkich powiatach o lud­ności rolniczej i obejmuje dzisiaj około 90 tysięcy osób spośród młodzieży wiejskiej. Jest najbardziej żywotnym działem pracy w kołach młodzieży czy innych zrzeszeniach. Posiada swoje czasopismo, specjalne pod­ręczniki i dodatkowe broszury o charakterze ogólniejszym. Ma w społeczeństwie wielu go­rących zwolenników, a także i przeciwników. Napisano też o niej wiele artykułów w roz­maitych czasopismach i szereg większych lub mniejszych książek i broszur. Ale takiej książki i takiego rozważena sprawy, jak w pracy kol. Piotra Szewczyka pt. „Przyspo­sobienie Rolnicze w powiecie kutnowskim" jeszcze nie było. Dlatego też — zdaniem naszym — każdy, kto chce głębiej pojmować wartości PR i rze­telnie wykonywać swe w nim zadania, musi się ucieszyć, iż oto wyszła z druku książka, która nam daje możność poznania tej akcji na terenie całego jednego powiatu w okresie kilkuletnim ze wszystkimi jej trudnościami i ułatwieniami oraz chwilami rozwoju i niektó­rych załamań. Szczególnie duże znaczenie książka ta mieć może dla instruktorów PR, dla lustratorów społecznych i dla dzielniej­szych, a szerzej na robo+ę patrzących, przo­downików zespołów. Dobrze jest bowiem, wkonywując iakąś poważniejszą pracę o cha­rakterze społeczno - wychowawczym, prze­konać się, jak ona wygląda w szerszej: skali; oraz jak i'a wykonywują inni — szczególnie ci, co podobną do nas odgrywają w niej rolę. Autor książki, gdy zbierał do niej po­trzebne materiały i obserwacje, był sam in­struktorem PR w powiecie kutnowskim. Współżył i współpracował bezpośrednio z tamtejszą młodzieżą wiejską i z działaczami społecznymi, musiał mieć do czynienia z in­stytucjami oświatowymi i urzędami, stykał się z wpływami takiei lub innej opinii na ro­bo^, k+órei służył. Dlatego też książka jego ma w sobie także wartości osobistych przeżyć, które ją czynią interesującą opowieścią. Składa się z dwu części. W pierwszej jest mowa o „Rozwoju i postaci prac Przysposo­bienia Rolniczego w latach 1929 — 1936" na terenie powiatu kutnowskiego. Mamy tu więc rozdziały pt. 1) Charakterystyka powiatu, 2) Organizacje młodzieży wiejskiej w powiecie, 3) Pierwszy rok pracy Przysposobienia Rol­niczego w powiecie, 4) Charakterystyka lat następnych, 5) Podstawy akcji Przysposobie­nia Rolniczego i 6) Charakterystyka mło­dzieży, biorącej udział w PR. Część druga ma nagłówek: „Analiza dzia­łalności w przebiegu rocznym". W pierw­szych pięciu rozdziałach opisuje tu autor sa­mą pracę w zespołach, a w końcowych dwóch omawia stosunek środowiska społecz­nego do akcji PR. A więc mamy tu następu­jące tytuły rozdziałów: 1) Organizacja ze­społów, 2) Kursy przygotowawcze, 3) Pra­ce samokształceniowe młodzieży, 4) Pomoc i opieka fachowa, 5) Zakończenie całorocz­nej pracy, 6) Stosunek młodzieży do Przy­sposobienia Rolniczego i 6) Stosunek star­szych do Przysposobienia Rolniczego oraz własne uwagi końcowe autora. Książka jest napisana prosto i jasno. Wy­wody słowne są poparte licznymi zestawie­niami cyfrowymi, wykresami i mapkami. Jest też kilka zdjęć fotograficznych, ozdabiają­cych i urozmaicających tekst wydawnictwa. A na jednej z pierwszych kart jest fotogra­fia śp. prof. J. Mikułowskiego - Pomorskie­go i pod nią napis: „Pamięci Profesora Jó­zefa Mikułowskiego - Pomorskiego, Twórcy Przysposobienia Rolniczego w Polsce, pracę tę poświęcamy". Każde koło i każdy oddział młodzieży wiejskiej w powiecie kutnowskim zaopatrzy niewątpliwie swoią bibliotekę w tę pożytecz­ną książkę kol. P. Szewczyka. Bo to i pa­miątka (książka o naszym powiecie i o na­szej pracy!), i możność zaspokojenia cieka­wości na temat, jak to ta nasza praca wy­padła w całości w ujęciu książkowym, i spo­sobność nuczenia się wielu rzeczy. Wszę­dzie też prawdopodobnie odbędą się spec­jalne wieczory dyskusyjne, na których ktoś jeden zreferuje treść książki i zagai dysku­sję nad wybranymi z niej najważniejszymi zagadnieniami. Wysnute zaś z tych rozwa­żań wnioski pomogą niewątpliwie ulepszyć w przyszłości prace w organizaciach mło­dzieży, a specjalnie prace w zakresie PR. Ale i w innych powiatach książka, o któ­rej mowa. może być równie dobrze wyko­rzystana. Przede wszystkim — jak już zazna­czyliśmy wyżej — przez instruktorów, lu­stratorów i przodowników PR, a następnie przez organizacje młodzieży, które czują na sobie właściwą odpowiedzialność za dobre wyniki swojej roboty w Przysposobieniu Rlniczym. Dlatego zachęcić należy wszyst­kich do uważnego zapoznania się z jej tre­ścią. Dobrze by też było, aby i inne powiaty zaczęły myśleć o podobnych opracowaniach ze swego terenu. Ukazał się z druku Kalendarz Ogrodni-czo-Rolniczy na rok 1939, który obejmuje 352 strony i 100 ilustracji. Kalendarz Ogrod­niczo-Rolniczy omawia szeroko następujące działy: sadownictwo, warzywnictwo, kwia­ciarstwo, rolnictwo, pszczelnictwo, hodowlę, weterynarię, poradnik lekarski i II-gi Kon­kurs połączony z licznymi nagrodami.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://www.ccrw.pl/