Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Co, dlaczego i jak?

  Zbliża się czas zakończenia rocznej pracy w Przysposobieniu Rolniczym — chwila zbierania plonów naszej roboty całorocznej, a równocześnie wejście w nowy okres dzia­łania. Zbieramy plony z naszych poletek, szykujemy prosięta, krowy, owce, króliki i cielęta konkursowe, by się pochwalić ich wyglądem na pokazach i wystawach. A więc niedługo już, bo często poczynając od ostatnich dni września aż do listopada od­bywać się będą miejscowe (we wsi), rejono­we wystawy PR, obejmujące gminę lub parę sąsiednich oraz powiatowe. Jak je urządzić, zorganizować, zastana­wiamy się już obecnie, chodzi bowiem o to, by pokaz wypadł dobrze, ciekawie i z pożyt­kiem. O urządzeniu decyduje to, co chcemy pokazać. Najprościej byłoby przywieźć plo­ny swych poletek i zwierzęta wyhodowa­ne w konkursach i na tym koniec. Ale czy to wystarczy, czy tylko mamy pokazać plo­ny ziemi i wynik pracy rąk naszych? Czy Przysposobienie Rolnicze tylko na tym po­lega? Czy dobre wyniki na poletkach i w hodowli zawdzięczamy tylko glebie i pracy rąk? Nie. Każdy z nas już doskonale ro­zumie sens przysłowia ,,że po ziemi rolnik winien głową chodzić", że dobre wyniki pracy naszej zależą przede wszystkim od zdobytej wiedzy i umiejętnego jej stosowa­nia w robocie. A więc i na wystawie poka­zać musimy nie tylko to, co w polu czy w obejściu urosło, ale przede wszystkim co nam w głowach naszych przybyło. Jakże to zrobić? Może okienko w gło­wie wyciąć, żeby można było zobaczyć, że tam lepiej ułożone i bogaciej? Okienko jak okienko — ale już układa­jąc plony, można to zrobić z myślą głębszą, żeby pokazać, czego się człowiek nauczył. Np. buraki pastewne: można pokazać kilka ich sztuk prawidłowo wyhodowanych, od­powiednich Wymiarów, kształtów, wagi; a obok dać kilka z innego pola źle wyrośnię­tych, pokazać sztuki uszkodzone przez szkodniki, a może w pudełeczku i samego szkodnika: dalej narzędzia do pielęgnowa­nia buraków, może sposobem domowym zrobione; sztuki buraków, gdzie była do­bra przerywka, a gdzie nie; sztuki, gdzie by­ło lepiej nawożone, np. stosowana gnojów­ka itd. itd. Pomysłów może być dużo, zależnie od tego, kto co u siebie zauważył i czego się nauczył. A wszystko trzeba zaopatrzyć od­powiednimi wyjaśniającymi napisami, by zwiedzający mogli zwrócić uwagę na różnice i również czegoś się nauczyć. Albo stwier­dzić, że ten co wystawiał, dużo się nauczył i będzie umiał osbie dać radę z daną spra­wą w gospodarstwie. Dobrze wypełniony dzienniczek z obszer­nym opisem na końcu przebiegu pracy i obliczeniem — to dokument całorocznej pracy i wysiłku myślowego. Wykresy i ry­sunki, obrazujące przebieg pracy, zestawie­nia i porównania; pokazanie w ładnym uło­żeniu broszur, książek i czasopism, czyta­nych i przerabianych przez uczestników; zrobienie napisów, mówiących o wartości Przysposobienia Rolniczego, oświaty na wsi — wszystko to będzie dowodem myśli rozum­nej i znajomości rzeczy. Wreszcie i w gło­wie trzeba też porządek zrobić. Bo choć nikt zaglądać tam nie będzie, ale pytać na pewno będą. Pamiętajmy, że każdy stopień Przysposobienia Rolniczego, który przerabia­my, ma swoje wymagania. Zajrzyimy do bro­szury „Czym jest PR?" J. M. Pomorskiego i Z. Kobylińskiego, albo do innej pt. „Praca zespołu w PR" J. Ciemniewskiego, a zoba­czymy. Np. stopień pierwszy: gruntowna znajomość broszury tematowej; więc ten, co miał poletko z burakami pastewnymi, po­winien znać dobrze „Uprawę buraka pa­stewnego" K. Turkowskiego; inny, co ziem­niaki — „Uprawę ziemniaków" J. M. Po­morskiego itd. A oprócz tego — broszura M. Czecha „Jak roślina gospodaruje w gle­bie". Należy więc przejrzeć te broszury, a zwłaszcza wszystkie pytania w nich podane i sprawdzić, czy się potrafi na nie odpowie­dzieć. Żeby być pewniejszym co do tego, do­brze jest nawzajem się zrozumieć. Potem zobaczyć, co jeszcze jest wymagane na pierwszym stopniu, a przy tym — co obo­wiązkowe, a co pożądane. To samo na dru­gim stopniu czy na trzecim. Nadto ci, co kończą pierwszy stopień, powinni się zapoznać z tym, co będzie na drugim stopniu. Powinni zgłosić w powiecie dalszy swój udział i temat, który chcieliby przerabiać, a który można wybrać z instruk­cji, mówiących o trzech stopniach spraw­ności PR. Prócz powyższych spraw, które są zwią­zane z naszą pracą, zespoły PR przygoto­wują się do drugiej części pokazów, pamię­tając że jest to radosne święto naszej pracy rolniczej, gdzie i rozrywka się nam należy. A zorganizować ją musimy sobie również sami. A więc kilka ładnie zaśpiewanych piosenek, przyśpiewki swoim miejscowym, a może i powiatowym działaczom i kolegom, może jakieś inscenizacje, związane z pracą i życiem wsi, czy ułożone w swej gromadzie, czy też już w różnych wydawnictwach opra­cowane. (Przypominam, że są wydane ładne inscenizacje rolnicze związane z Przysposo­bieniem Rolniczym J. Banachowej: „Insceni­zacje rolnicze". Cena 50 gr., do nabycia w Książnicy dla Rolników, Warszawa, ul. Ko­pernika 30). Nie zaszkodzi też i trochę mu­zyki i tańca. W tym końcowym etapie uroczystości może się również odbyć omówienie przez Was pracy, by zapoznać z nią zebranych. Często przed otwarciem pokazu odbywa się komisyjne sprawdzanie wiadomości zdo­bytych przez zespoły oraz ustalanie wyróż­nionych, ustalanie nagród itp., w czasie zaś uroczystości pokazowych — ich uzasadnie­nie, ogłoszenie i rozdanie. Musimy uświadomić sobie a pokazać to i innym, że rozumiemy, tę prawdę, iż „Przy­sposobienie Rolnicze jest zaprawą praktycz­ną do życia i pracy w gospodarstwie i na wsi oraz celowym związanym z tą pracą sa­mokształceniem". I że ten rok posunął nas w tym o duży krok naprzód.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://magazyndom.pl/oceanarium-wroclaw-to-miejsce-ktore-trzeba-zobaczyc/