Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia

  Kobieta na równi z mężczyzną decyduje o postępie wsi polskiej w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego czy kulturalne­go". — Takie zdanie wypowiedziała na kur­sie powiatowym jedna z przodowniczek w swym referacie na temat „Rola kobiety w życiu wsi". Niektórzy z kolegów głośno zaprotestowali: — „Gdzie też kobiecie rów­nać się z nami. Co mężczyzna, to mężczy­zna. Przecie gdzie się nie ruszyć, to tylko chłopów widać — rada gospodarska, a gmi­na, powiat, czyli cały samorząd terytorialny i spółdzielczość, a dalej Sejm, Senat. Gdzie­niegdzie tylko spotyka się kobietę, no a to jeszcze mało — daleko do równości". Ale przodowniczka dobrze sobie przed referatem przemyślała wszystko, spodziewała się prze­cież protestów kolegów, no bo wiadomo — honoru męskiego będą bronić. „Podstawową komórką życia społecznego jest rodzina, a o poziomie życia rodzinnego, o porządku w gospodarstwie własnym de­cyduje kobieta — tłumaczyła koleżanka. W swojej rodzinnej wsi obserwowałam jedno gospodarstwo, i to nie karłowate, gdzie gospodyni była niezaradna, niegospodarna. Wszystko tam jakoś nie trzyma się kupy: dzieci opuszczone, brudne, głodne, starsze do szkoły na czas nie ma kto wyprawić. No a w gospodarstwie, to już Boże się zlituj: koło domu brudno, sterta śmieci przy samym wejściu do sieni, ogródka kwiatowego czy warzywnego przy chacie ani śladu, jeno w olbrzymiej kałuży nurza się para prosiąt wychudzonych — długonogich. Mężczyźnie-gospodarzowi ręce opadają, choć człek pracowity, rady sobie dać nie może, — z kobietą dogadać się trudno, a pieklić się z nią przecie nie będzie. Powiedzcie — czy można mówić o samorządzie, o Sejmie, o znaczeniu wsi w Państwie, gdy na wsi bę­dzie wiele takich gospodarstw. A przecież w tych gospodarstwach, w tych rodzinach wychowuje się nowe pokolenie wiejskie — ono musi przygotować się i fizycznie i umy­słowo, by dobrze pełnić obowiązki dobrego członka społeczeństwa. O tym w pierwszym rzędzie musi myśleć i o to dbać wiejska ko-bieta-matka. Bo człowieka wychowuje naj­pierw dom rodzinny, następnie dopiero szko­ła. A jeśli i o tą szkołę chodzi, to czy wszystkie matki interesują się tym, co ich dzieci w szkole robią, jak się uczą, czy na zebrania rodzicielskie chętnie i wszystkie chodzą? Przecie tam z nauczycielem można by uradzić jak dziecku pomóc, ułatwić mu naukę. A przecie, gdyby był ten kontakt między rodziną i szkołą większy, to i praca szkoły dałaby lepsze wyniki. A życie społeczne i gospodarcze wsi — spółdzielczość — kto o niej najczęściej decy­duje? Czy przyzwyczajenia kobiet wiejskich do chodzenia na każdy jarmark z osełką ma­sła, kwartą śmietany, kurą czy mendlem jaj, albo by kupić szpulkę nici, a nieraz kilo cu­kru lub dwa soli — nie działa hamująco na rozwój spółdzielni spożywców i mleczar­skich? Kto chodzi po zakupy na potrzeby domowe, kto decyduje, co z nabiału sprzedać można — przecież kobieta! Sama zwiedza­łam spółdzielczy sklep spożywczy — pracu­je bardzo dobrze, obrót dzienny blisko sto złotych, a założycielami były dwa koła go­spodyń wiejskich z pobliskich wsi. Zapa­miętajmy sobie, koleżanki, że rozwój spół­dzielczości od kobiet wiejskich mocno zale­ży i my to musimy doceniać. Powiadają Ko­ledzy, że samorząd, Sejm, Senat bez kobiet prawie że się obywa. Zgoda! Mało nas kobiet jest w tych instytucjach. Ale po­myślcie — dlaczego? Jest wiele działów ży­cia społecznego, które kobietom najlepiej by było powierzyć. Dla przykładu — opieka społeczna. Szczególnie właśnie na wsi. Prę­dzej by się rozwijały przedszkola, stacje opieki nad matką i dzieckiem, różne porady nie przeciwgruźlicze, czy przeciwjaglicze, gdyby w radach gminnych i powiatowych za­siadały kobiety. Przecie kobietom te spra­wy bardziej są bliskie — lepiej je czują. A i w Sejmie kobiety też mają co robić i to dużo. A że potrafią, toć mamy dowo­dy — ś. p. Jadwiga Dziubińska jest twórczy­nią ustawy z roku 1920 o szkolnictwie rolni­czym. I tak na każdym szczeblu życia spo­łecznego czy państwowego widzimy, że rola kobiety jest wielka, równa roli mężczyzny. Nasz udział w Przysposobieniu Rolniczym, w organizacji młodzieżowej, to poważna pra­ca w przygotowywaniu się do tych przyszłych licznych a trudnych obowiązków. Już dziś -a np. znam wiele kół gospodyń wiejskich, które powstały z inicjatywy naszych star­szych koleżanek z zespołów PR. I to nie tylko powstały, ale i pracują — tam są one sekretarkami, skarbniczkami w zarządach, a i kilka przewodniczą­cych K. G. W. z naszego grona znam osobiście. A sprawa naszych ogródków warzywnych — zdawałoby się drobna rzecz, a ileż to naszych koleżanek wpłynęło tą drogą na lepsze odżywianie się całej ro­dziny, uprawiając warzywa i robiąc z nich przetwory na zimę. Przez to, choć niby nie­znacznie, ale i dobrobyt w gospodarstwie wzrasta. Znam też takie koła młodzieży wiejskiej, gdzie koleżanki z PR postanowiły na własną rękę zaopiekować się młodszym rodzeństwem, dbają o czystość ich ubrań, 0 dobre odżywianie, a w każdą niedzielę 1 święto urządzają dla wszystkich dzieciaków ze wsi wspólne zabawy; można by to na­zwać dziecińcem — korzyść z niego dla wszystkich chyba zrozumiała". I jeszcze więcej mówiła koleżanka-przo-downica na kursie o tym, co robić mogą i powinny młode dziewczęta wiejskie, by tworzyć lepsze, piękniejsze życie wsi, a wi­docznie mądrze i przekonywująco mówiła, bo koledzy już nie protestowali, jeno grom­kimi oklaskami dziękując za referat dali dowód, że jednako z nią myślą i czują!

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi