Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wiejskie organizacje młodzieżowe

  Wiejskie organizacje młodzieżowe jako ruch społeczny wiejski, postępowy i samo­dzielny, mają za zadanie przygotować młode pokolenie wiejskie ,,do twórczego i zorgani­zowanego udziału w życiu wsi, narodu i Pań­stwa". Takie jest założenie podstawowe. Wobec tego środki, sposoby i formy pracy muszą być konkretne, aby wraz z ideą rósł człowiek zdolny do konkretnej pracy — in­dywidualnej i zbiorowej (gromadzkiej). Jedną z konkretnych form pracy w orga­nizacjach młodzieży jest Przysposobienie Rolnicze, które jest jakby ,.zaprawą" społecz­no - gospodarczą do dalszych poczynań. To też PR winno wysunąć się na czoło wszyst­kich prac koła, ono będzie wywoływać głód— potrzebę wiedzy zawodowej i potrzebę or­ganizacji wsi. PR jest konkretnym działaniem, poprzez które winien przejść każdy młody człowiek wsi. Postaramy się wobec tego przedstawić właściwą drogę PR, jaką każdy uczestnik tych prac pownien przejść w swoim życiu. Trzy stopnie sprawności rolniczej, czyli „zaprawa" spo-ł e c z n o-g ospodarcza. I stopień spra wn ości rolni­czej. — W organizacjach młodzieży za ma­ło pracujemy nad wywołaniem u siebie głodu — potrzeby wiedzy, a przecież to jest jedno z zagadnień najistotniejszych w naszej robocie, gdyż bez wiedzy nie ma świadomości celu organizacji. To też na I stopniu sprawności rolniczej mamy prze­de wszystkim wywołać w sobie głód wiedzy i gdy wywołamy go w zespole u jego członków, to wówczas roz­poczyna się istotna praca PR. Bez głodu wiedzy nie ma Peeru — praca zespołu staje się sezonową, nie trwałą, bardzo często się załamuje. Jak tę dążność do wiedzy wywołać? — Pracą nad sobą w zespole i indywidualnie. Trzeba chcieć zainteresować się tematem przydzielonym na I stopniu sprawności roln., a chcąc poznać dany temat, trzeba poznać życie rośliny. A więc na I stop. ma­my zapoznać się przede wszyst­kim z rośliną, jej budową, życiem po­trzebami, chorobami oraz glebą, jako środowi­skiem, w którym roślina żyje. Przez solidną pracę wywołamy zainteresowanie w sobie — głód, który poprowadzi nas dalej! stopień sprawności rolni­czej obejmuje zagadnienie po­znania życia, budowy i potrzeb zwierzęcia. Obudzone zainteresowanie doprowadzi nas do pytania: jak wyproduko­wana przez nas roślina, np. buraki, czy też marchew zostaje zużytkowana przez zwie­rzę? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie przystępujemy do pracy nad poznaniem or­ganizmu zwierzęcia. stopień sprawności rolni­czej, to poznawanie własnego gospodar­stwa, wiązanie wiadomości o roślinie i zwie­rzęciu praktycznie z całością gospodarstwa. Zapoznanie się z placówkami gospodarczymi, społecznymi wiejskimi. Tak więc wyproduko­wany przez nas burak, który skarmiliśmy kro­wą, winien nas zaprowadzić do spółdzielni mleczarskiej, gdzie odstawimy mleko od tej krowy otrzymane. Co dalej? Zastanawiając się nad pyta­niem co dalej robić, po przepracowaniu pro­gramu trzech stopni sprawności rolniczej, do­chodzimy do wniosku, iż wychowanek PR wi­nien postępować następująco: 1) Zapoznać się z własnym gospo­darstwem. Jeśli się nie jest samodzielnym gospodarzem, to pomagać ojcu, ulepszać war­sztat rolny, porządkować w nim co się da bez wielkiego nakładu kapitału. Słowem iść na-naprzód — być przykładem we wsi. To jest też jeden ze środków oddziaływania na in­nych i upowszechniania Przysposobienia Rolniczego. Jeśli ktoś objął gospodarstwo, jest już na swoim, to dobrze by było, żeby wszedł w po­rozumienie z instruktorem Gospodars Iw P rzykładowych — i ewentualnie poddał się jego opiece i wspólnie przy jego pomocy zaczął organizować gospodarstwo. Trzeba wejść do Kółka Rolniczego, organizacji starszych — tam pomóc w pra­cach, radzić i zachęcać innych by należeli do organizacji. Wychowankowie koła młodzie­ży, którzy przeszli przez PR winni ożywić or­ganizację starszych, która dziś nie wszędzie jest należycie postawiona. Dziewczęta z pełną świadomością potrze­by organizacji winny znaleźć się w Kole Gospodyń Wiejskich i tam poruszyć pracę. Wiadomem jest, iż delegaci kółek rolni­czych i kół gospodyń wiejskich na walnym zjeździe co roku wybierają władze dobro­wolnej organizacji rolniczej powiatowej (Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kó­łek Rolniczych, czy Okręgowego Towarzy­stwa Rolniczego, zależnie od województwa). Z czasem dzielniejsi z nas winni się znaleźć we władzach oświatowych tej organizacji. Również walny zjazd powiatowej organi­zacji rolniczej wybiera delegatów na walne zjazdy wojewódzkie i na zjazd centrali (jak to ma miejsce w województwach środkowych). Toteż, jeśli uświadomiony element wsi przy­jedzie z kółek rolniczych na walny zjazd po­wiatowy, więc tym samym wybierze moc­nych i przygotowanych do pracy ludzi na walny zjazd wojewódzki i centralny. Wów­czas wyższe ogniwa znajdą się w twardych rękach ludzi uświadomionych, a sprawy gos­podarczo - społeczne drobnego rolnika poto­czą się inaczej. Rada izby rolniczej składa się z radców z wyborów i z nominacji. Większość jednak pochodzi z wyborów. Kto tych rad­ców wybiera? Oto rada powiatowa org. rol­niczej dobrowolnej oraz rada powiatowa wy­bierają jednego radcę na powiat. Wybór od­powiedniej jednostki zależy od wyrobienia tych, którzy wyboru dokonują. A dlaczego powinno nam zależeć tak bardzo na lu­dziach, których czy to do rady powiatowej, czy rady izby rolniczej wybieramy? Oto dla­tego, żeby wpływ na sprawy oświatowe i go­spodarcze — jak budowy szkół rolniczych, uniwersytetów wiejskich, szkół spółdziel­czych, wytwórczość roślinną i hodowlaną itp. mieli ludzie wartościowi, rozumni, przy­gotowani. Kierownictwa szkół rolniczych skarżą się często, że młodzież przychodząca do tych szkół jest nieodpowiednia, nieprzygotowana. I jest to słuszne narzekanie, bo do szkół tych winna iść młodzież po przepracowaniu pro­gramu trzech stopni sprawności rolniczej. Szkoły Spółdzielcze. — Zagad­nienie zbytu też jest dla nas ważne, to też jednostki zdolne winny po Peerze lub po ukończeniu szkoły rolniczej pójść do szkół spółdzielczych. Zdobywszy tam potrzebne wiadomości wrócą do wsi jako pracownicy spółdzielni i działacze spółdzielcy. Po ukończeniu trzech stopni sprawności rolniczej i szkoły rolniczej zdolne jednostki

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • styl eklektyczny