Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Rolnictwo

  Deszczowe strugi

  W otaczającym nas powietrzu znajdują się zawsze pewne ilości pary wodnej. Drobniutkie cząsteczki tej pary, zasadniczo niewidzialne, unoszą się stale ku górze, gdzie napotkawszy zirhniejsze prądy powietrzne osiadać mogą na niesłychanie drobnych py- łach w nim się unoszących (skraplać się na cząsteczkach pyłu), tworząc mgły, chmury, złożone już z pyłów wodnych, czyli drob- niutkich kropelek wody. • Zależnie od tego czy mgły lub chmury trafią na ciepłe prądy powietrzne, czy zet­kną się z warstw;ami zimnymi, te pyły wod­ne bądź się z powrotem w parę zmieniają, bądź też łączą w kropelki coraz to większe (0,5—5 mm) i jako zbyt ciężkie, aby nadal bujać w przestworzach, spadają deszczem na ziemię. Woda w garnku się zagotuje i w parę zamieniać zacznie, jeśli garnek na ogniu po­stawimy — ognia, ciepła trzeba dodawać, żeby wodę w parę zamienić. I jeżeli nad k; bami pary, unoszącej się z garnka, potrzy­mać zimną szklankę lub talerz, to na tych przedmiotach natychmiast osiądą kropelki wody i za chwilę nawet spadać mogą z po­wrotem do garnka niby krople deszczu. Zim­ny talerz i szklanka ochłodziły, odjęły cie­pła parze wodnej, która wskutek tego w wo­dę się zmieniła. Tym też można sobie wytłu­maczyć ocieplenie kiedy deszcz pada — wy­raźnie zauważyć to się daje zimą, latem na­tomiast, parująca z gruntu woda deszczowa tyle ze sobą ciepła zabiera, że się tego ocie­plenia nie odczuwa, a nieraz nawet wyraź­ne ochłodzenie. Najwięcej deszczu przypada na czas od wiosny do jesieni, ale nie wszędzie i nie w każdym roku jednakowo dużo. Są takie kraje i okolice, gdzie deszcz nie pada nigdy, jak np. na pustyniach (Sahara, Gobi), albo bardzo rzadko, raz na kilka lat. W innych znowu miejscowościach deszcze są bardzo częste i obfite, choć i tu przeważna ich ilość zbiera się zwykle w miesiącach wiosenno-letnich. Okazuje się także, że im bliżej ku biegunowi, tym więcej przypada dni desz­czowych. Duży wnływ na ilość opadu desz­czowego wywiera także położenie miejsco­wości. Powiadają nieraz, że deszcz został za górami, bo rzeczywiście, chłodne szczyty i zbocza górskie powodują silniejsze skra­planie się pary wodnej i obfitsze opady. Mó­wią też, że deszcz został za rzeką, albo w lasach przepada, co znowu można sobie wytłumaczyć wielkimi ilościami wyparowy­wanej wody z powierzchni rzek i jezior lub też tysięcy drzew leśnych. Przesycone parą wodną powietrze nie może pomieścić całej ilości wilgoci i utrzymać wzrastających w swej wielkości i ciężarze kropelek wod­nych, sieje tedy deszczem właśnie w tych okolicach. W Polsce różnie z tym deszczem bywa. Najwięcej dni deszczowych zanotowano w roku 1936 na Hali Gąsienicowej — 240, najmniej w Tarnopolu — 145, w Warsza­wie — 179, v/ Poznaniu — 172, a w Wil­nie — 168. Ilość zaś deszczu w tym samym roku wynosiła na Hali Gąsienicowej — 1833 mm, najmniej zaś, bo tylko 446 mm w Pozna­niu, w Warszawie 640 mm, w Wilnie 659 mm. Do mierzenia ilości wody spadłej z desz­czem służą specjalne przyrządy zwane desz-czomierzami. Najprostszy taki deszczomierz jest to zwykły cylinder blaszany, zakończo­ny u góry lejem do środka zbiegającym. W cylindrze tym wstawiony jest drugi, szklany z podziałką — woda spływająca z leja, zbiera się w cylindrze szklanym, z którego można odczytać ilość opadów. Ilości te wyraża się w milimetrach. Badaniem ilości opadów w poszczególnych miejscowo­ściach w Polsce (podobnie i w innych kra­jach) zajmują się specjalne stacje meteoro­logiczne, wyposażone w deszczomierze i in­ne niezbędne przyrządy. Na podstawie zapi­sek tych stacyj obliczone są średnie roczne opady, czyli te ilości wody, ktćreby się ze­brały w ciągu roku na danym miejscu, gdy­by woda nie parowała i nie wsiąkała do zie­mi. A zbiera s*ię jej nieraz dość dużo i wagi niemałej. Obliczono np., że na jednym me­trze kwadratowym warstwa wody grubości jednego centymetra waży 10 kilo — opad tej grubości, pokrywający całą Polskę, wa­żyłby 3.886.000.000 (3 miliardy 886 milio­nów) tonn. Obfite i gwałtowne deszcze spadłe w cią­gu bardzo krótkiego czasu mogą spowodo­wać katastrofalne wylewy rzek i powodzie, jak to miało miejsce w 1934 r. głównie na południu Polski. Masy i ciężar wód spływa­jących nie tylko zalały olbrzymie połacie kra­ju, ale szły falą niszczącą poprzez wszelkie niemal zapory, zrywając mosty, drogi, zno­sząc domy i inne zabudowania. Woda deszczowa powstała przecież z pary wodnej, zdawałoby się, powinna tyć jak najczyścicjsza, w rzeczywistości jednak zawiera dość sporo domieszek takich jak: dwutlenku węgla, amoniaku, soli i pyłćw znajdujących się w powietrzu. Niektórzy obliczają, że z wodą deszczową spada na ziemię około *4, azotu, zawartego w sprząt-nięiym zbożu — czy akurat tyle, czy trochę więcej lub trochę mniej, jest to już w gruncie rzeczy obojętne, najważniejsze wszakże jest to, że z deszczem każdym rola zasilona jest w azot. A pyłów tych także dość pokaźne ilo­ści spadają na ziemię, jeśli się zważy, że w jednym tylko calu sześciennym w dolnych warstwach powietrza znajdywano z górą 60 tys. Prócz tych zanieczyszczeń bywają i inne ,.grubsze" zmiany, które powodują osobliwe zmiany w deszczach, wywołując nieraz wśród ludzi nieświadomych rzeczy przestrach i lęk zabobonny. Znane są w historii deszcze krwa­we, wywołane przez obecność w wodzie deszczowej specjalnych drobnych żyjątek o czerwonym zabarwieniu. W innym wy­padku obserwowano czarny deszcz, za­wierający duże ilości pyłów wulkanicznych. Obserwowano także deszcze żółte, zielone, żabie, rybie, piaskowe, co wszystko tłuma­czyć sobie można jakimiś wirami powietrz­nymi, które zdołały porwać w chmury i prze­nieść na pewną odległość większe ilości bądź drobnych zielonych muszek, pyłu kwia­towego, drobnych żabek lub rybek i zrzu­cić je z deszczem w innej okolicy. Takie oto bywają przedziwne deszczowe historie i osobliwe „niespodzianki", które deszcz czasem sprawia. Dla roślin upraw­nych jest on niezbędny, jeśli przychodzi rów­ny i trafia we właściwej porze. Może być wszakże i klęskowym, jeśli przyjdzie nawal-ny, zmywając wszystko i niszcząc na swej drodze.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://meskimagazyn.pl/czy-irokezy-wciaz-sa-w-modzie/