Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Dalsza praca wychowanków PR

  Co roku kończy PR spora gromadka mło­dzieży, która w myśl głoszonych haseł stać się ma przodownikami wsi. Dla wszyst­kich wychowanków należenie do PR było ważnym zdarzeniem w życiu. Usłyszeli w ciągu tych kilku lat o wielu udoskonaleniach koniecznych w gospodarstwie rolnym, o ho­dowli zwierząt domowych, nabyli wiele wia­domości z zakresu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, oraz uprawy roli nowszymi narzędziami i sposobami, wreszcie ogrodnictwa, warzywnictwa, a nawet pszczelnictwa, a poza tym poznali co to jest i na czym polega spółdzielczość, samo­rząd itd. Na wszystkich tych wychowankach cią­ży dalszy obowiązek pracy nad sobą i dla wsi. Trzeba brać życie za barki. Pamiętajmy, że pełny obywatel, dobry rolnik to nie ten, który wie co, gdzie i jak powinno być zrobione, ale ten, który potrafi sam tworzyć tę lepszą dolę dla siebie, dla otoczenia i dla Państwa. Jakież to obowiązki ciążą na wychowan­kach PR? Przede wszystkim obowią­zek dobrej, umiejętnej pracy we własnym gospodarstwie. Wiado­mości zdobyte w okresie prac konkursowych nie tylko rozbudziły w nich zamiłowanie do pracy w rolnictwie, ale niejednokrotnie stwo­rzyły z nich zapaleńców, którzy w gospodar­stwie rodziców chcą wszystko od razu ulep­szyć, udoskonalić i dlatego niejednokrotnie zachodzą nieporozumienia z rodzicami, któ­rzy trzymając się twardo starych sposobów, zazwyczaj sprzeciwiają się wszelkim inowac-jom i zmianom. Jest to oczywiście objaw niepożądany z punktu widzenia gospodar­czego i postępu rolniczego. Otóż, jeżeli rodzice nie sprzeciwiają się zmianom, jakie Peerowiec chce zaprowa­dzić, wówczas należy przystąpić do tych zmian, ale wprowadzać je stopniowo i zaw­sze z przemyślaną kalkulacją, tj. tak, ażeby wydatki opłacały się, a ulepszenia miały na celu w pierwszym rzędzie podniesienie do­chodowości danego gospodarstwa. Jeżeli rodzice są oporni, to wtedy wy­chowanek PR nie powinien stawiać sprawy kategorycznie, ale starać się stopniowo prze­konać ich o konieczności zaprowadzenia pewnych zmian i ulepszeń w gospodarstwie, przez danie im dowodów, że ulepszenia istotnie się opłacają. A zatem na początek trzeba wziąć jedną krowę w swoją opiekę, czyścić ją i racjonalnie karmić, oraz same­mu doić, przygotować dla niej paszę na działce odstąpionej przez ojca; uprosić rodzi­ców, by pozwolili tuczyć prosię; obmyślić sobie sposób i wykazać korzyści właściwe­go stosowania nawozów sztucznych. Poza tym trzeba zabrać się do uporządkowania sadu, oraz do założenia ogródka warzywne­go, na razie na własne potrzeby. W upo­rządkowaniu sadu i ogrodu warzywnego rzadko kiedy starsi się sprzeciwiają, gdyż nie mają oni tyle pewności siebie w tym dziale, co w innych. Trzeba też zająć się pa­sieką, uporządkować podwórze i założyć kompost. W ten sposób postępując osią­gniemy rezultaty, które na pewno przekona­ją ojców, a wówczas zezwolą nam na gospo­darowanie w całym gospodarstwie. Wreszcie są jeszcze dwie możliwości pra­cy, a mianowicie: odpowiednie obchodzenie się z obornikiem i zapoczątkowanie rachun­kowości w gospodarstwie. O tym, co się dzieje z obornikiem w ogromnej większości gospodarstw i jak się on tam marnuje, nie mam potrzeby mówić, bo o tym każdy wie, tego zaś jak należy obornik przechowywać i użytkować — nau­czył się wychowanek w PR. Chciałbym je­dnak zaznaczyć, że uporządkowanie oborni­ka, nauczenie racjonalnego stosowania go, a nawet budowania nowych gnojowni, spoty­ka się na wsi z uznaniem starszych, a doko­nanie tego wymaga niewielkich kosztów. Co do rachunkowości rolniczej, to na po­czątek najlepiej prowadzić najprostsze za­piski, takie, które by pozwalały na ogólne zorientowanie się w obrotach pieniężnych i ilości wyprodukowanych i zużytych materia­łów, po czym stopniowo można będzie za­stosować ulepszoną, choć równie prostą książkowość i rachunkowość. Tak więc biorąc się do pracy w gospodarstwie stop­niowo i ostrożnie, można zdziałać i zyskać pełne zaufanie rodziców i sąsiadów. Drugim obowiązkiem, jaki ciąży na wy­chowanku PR, to praca we wsi. Poza pracą postępową w gospodarstwie, powinni wychowankowie PR zająć się pra­cą społeczną, której nauczyli się i o której była mowa w czasie pracy w konkursach. Nie mam tu na myśli oczywiście tego, aby stawali się zawodowymi społecznikami, którzy czy to z zamiłowania, czy z próżno­ści, czy wreszcie dla zrobienia kariery, chęt­nie zapisują się do wielu różnych organiza-cyj, starając się przy tym często o piastowa­nie wysokich godności. Skutek takiego „społecznikowania" zwykle rychło się zja­wia, a jest nim przede wszystkim zaniedba­nie własnego gospodarstwa. Ten typ ludzi jest szkodliwy, a nawet niebezpieczny, za­równo dla siebie, jak i dla otoczenia, które ich lekceważy i nabiera niewłaściwego po­jęcia o prawidłowej pracy społecznej. Pamiętajmy, praca społeczna ma za zada­nie wychowywać obywateli w duchu pracy dla wspólnego dobra, budzić poczucie odpo­wiedzialności wobec kraju za spełniane obo­wiązki, budzić wiarę w swoje siły i energię do pracy. Można jednak poświęcić pracy społecz­nej tyle czasu, na ile kogo stać, pilnując jed­nocześnie swojej codziennej pracy i dając przykład z siebie również i pod tym wzglę­dem. Kto dla innych ma być przykładem, tzn. ma ich nauczać, ten sam musi wiele umieć i wiedzę swoją wciąż pogłębiać. Wychowan­kowie PR mają być właśnie ta­kimi uspołecznionymi fachow-cami-rolnikami. To ich uchroni od tego, by ich praca społeczna nie była tylko gadaniną, a łą­czyła się z wykonywaniem po­żytecznych przedsięwzięć prak-tyczno-oświatowo-rolniczych. Wychowanek PR musi wie­dzieć o tym, że wszyscy gospo­darze i gospodynie, celem obro­ny swoich interesów, celem dal­szego kształcenia się w dziedzi­nie samorządu, powinni być we wsi zorganizowani w kółka rol­nicze oraz koła gospodyń wiej­skich. Otóż wychowanków PR w tych organizacjach brakować nie powinno. Oni powinni wziąć w ręce organizacje zawodowe, bo przecież kółko rolnicze czy też koło gospodyń wiejskich to organizacja, w której wspól­nie samodzielni rolnicy radzą nad tym, co u-lepszyć, jak sobie ulżyć. Organizacja zawo­dowa to szkoła rolniczego myślenia. W kół­ku rolniczym powstaje myśl dalszej, szerszej pracy w celu samoobrony. W zakresie pracy społecznej, stawiam również akcję Przysposobienia Rolniczego. Korzyści z udziału wychowanków w PR — są wspólne dla nich samych i dla uczniów. Winni oni występować w PR jako lustrato­rzy społeczni. Podstawy do tej pracy dała im nauka w PR, zarówno pod względem fachowym, jak i pod względem współżycia z otoczeniem — przez wychowywanie społe­czne. Wychowankowie PR winni stanowić te wyrobione kadry pomocnicze, na których mogliby się oprzeć powiatowi instruktorzy PR. Lustrator społeczny udzielając wskazó­wek innym, tj. swoim kolegom w zespole, musi się zastanowić dobrze, czy to co radzi jest słuszne i sprawdzone, a przez to jakby przetrawione. Pełnienie obowiązków lustra­tora społecznego jest sprawą bardzo ważną, chodzi bowiem o to, by mimo kryzysu i wy­nikłych z niego następstw, oraz małej ilości instruktorów, jak największa ilość młodzieży wiejskiej mogła zdobyć wiedzę rolniczą i że­by jak najwięcej pracy wykonać drogą samo­pomocy sąsiedzkiej. O innych obowiązkach, jakie jeszcze cią­żą na wychowankach PR, pomówimy w na­stępnym numerze.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://kreatywnydzieciak.pl/najlepsza-kuchnia-drewniana-dla-dzieci-ranking/