Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Ogrody Wanders
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Rolnictwo akademickie

  Początek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim wyszedł z wykładów gospo­darstwa wiejskiego w uniwersytetach zachod­niej i południowej Europy (od XVII w.) oraz wykładów tzw. kameralistyki w Niemczech (połowa XVIII w.). Uczono tam tego wszyst­kiego (a więc i rolnictwa), co zapewniało do­bry stan kamery, czyli 'komory, tj. skarbca księcia panującego. W Polsce wykłady rol­nictwa zaczął w r. 1791 Bazyli Kukolnik w Akademii Zamojskiej, a od r. 1818 wykładał o gospodarstwie wiejskim Michał Oczapowski w Uniwersytecie Wileńskim. Pierwszą szkołą rolniczą wyższą na zie­miach polskich, jak to już mówiliśmy, był In­stytut Agronomiczny w Marymoncie pod Warszawą (r. 1820), przeniesiony później do Puław i tam zruszczony (do r. 1915). Wielko­polska miała Szkołę Rolniczą im. Haliny w Żabikowie pod Poznaniem, ale tylko 8 lat (1870 — 78); gdy Prusacy ją zamknęli, zbio­ry posłużyły później doi wyposażenia Stu­dium Rolniczego w Krakowie. W roku 1855 uruchomiono Szkołę (późniejszą Akademię) Rolniczą w Dublanach pod Lwowem, która istnieje do- dziś jako Wydział Rolniczy Poli­techniki Lwowskiej. W r. 1891 utworzono Stu­dium Rolnicze (od r. 1924 Wydział) Uni­wersytetu w Krakowie, istniejący dotąd. Po­nieważ zruszczone Puławy nie zaspakajały potrzeb rolnictwa ówczesnego w tzw. „Kró­lestwie Kongresowym", przeto w r. 1906 utworzono Kursy Rolnicze w Warszawie, które stopniowo rozwinęły się w dzisiejszą Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Po wojnie powołano do życia Wydziały Rol­nicze Uniwersytetów w Poznaniu (1919 r.) i w Wilnie (początki 1924). W ten sposób mniej więcej każda większa część Polski ma swoją wyższą uczelnię rol­niczą. Jest to ważne z tego względu, że blis­ko od pół wieku ustaliło się przekonanie, iż nie można uczyć rolnictwa w jednym miej­scu dla wszystkich krajów, a jedynie dla sto­sunkowo niewielkiego obózaru, np. paru na­szych województw. Chodzi tu o to, by taka wyższa szkoła rolnicza mogła dobrze obser­wować miejscowe warunki przyrodnicze i gospodarcze, znajdywać sposoby na ich wy­korzystanie i zapoznawać z nimi swoich ucz­niów. Zastanowimy się teraz nad tym, co to jest wyższa uczelnia rolnicza (albo wydział rolni­czy) i jakie ma zadania. Otóż jest to zespół strzegł, że idą do niego, aby go zaprząc do wózka po zielonkę; zmiata więc, aż się kurzy! Zaobserwowałem jeszcze czyszczenie koń­skiego zebu, saletrowanie kapusty pastewnej i drugie saletrowanie buraków. Kierownik obchodzi wszystkie zajęcia, ocenia je krytycznie, daje wskazówki lub czy­ni uwagi. Po podwieczorku — młodzież w sali szkol­nej odbywa zebranie koleżeńskie. Na porząd­ku dziennym sprawozdanie z odbytej wycie­czki po Polsce oraz omówienie zapowiedzia­nej wycieczki, która ma przybyć ze szkoły go­spodyń wiejskich. Koło Koleżeńskie dzieli się na sekcje: oświatową, teatralną, strażacką, spółdzielczą i Przysposobienia Rolniczego. Ta ostatnia ma na celu przygotowanie się do roli przodowni­ków społecznych w akcji PR. Zebranie i obrady Koła Koleżeńskiego by- ły jednym z najciekawszych momentów z przebiegu dnia w szkole rolniczej podczas mojego pobytu. Przed kolacją zostaje jeszcze trochę cza­su na pracę umysłową uczniów. Dyżurni oprzątają inwentarz, ogół kolegów bądź W sali szkolnej, bądź w świetlicy pisze, czyta, poprawia notatki. Tak zmierza dzień pracy szkolnej ku końcowi. Po kolacji dyżurni składają sprawozdania wieczorne na piśmie z poszczególnych dzia­łów: z gospodarstwa rolnego, z hodowli, z ogrodu, magazynu, spółdzielni. 0 godz. 9-ej modlitwa wspólna i pieśń: „Wszystkie nasze dzienne sprawy...". Potem przygotowanie się do spoczynku i o godz. 9V2 światła gasną. 1 gdy tak codziennie gasną lampy w stu-kilkudziesięciu naszych szkołach rolniczych, rozsianych po całej Polsce, pamiętać musimy, że zapalają się codziennie serca i rozświetla­ją umysły młodzieży skupionej w tych szko­łach. Dobra szkoła rolnicza—obok dobrej szko­ły powszechnej — jest podwaliną postępu gospodarczego i kultury wsi. kilkunastu profesorów, posiadających .zakła­dy do doświadczeń, badań i ćwiczeń oraz bi­blioteki; przy czym mają oni do pomocy asy­stentów i pracowników specjalnych. Zadania wyższej- szkoły rolniczej obejmują trzy głów­ne dziedziny pracy: badania naukowe, kształ­cenie studentów oraz współdziałanie z rolnic­twem praktycznym i władzami. Należy tu podkreślić, że ślubowanie profesora, składa­ne przy obejmowaniu stanowiska, obejmuje najprzód obowiązek rozwijania nauki, czyli prowadzenia badań naukowych, a dopiero da­lej nauczania. Dawniej szkoły wyższe były wyłącznymi ośrodkami badań naukowych, obecnie prowadzą je również umyślne insty­tuty, np. Państwowy Instytut Naukowy Gos­podarstwa Wiejskiego w Puławach, czy P. In­stytut Kultury Wsi. Każdy profesor wykłada i prowadzi ćwiczenia dotyczące jego specjal­ności. Rzecz jasna, że zbadane nowości ogła­szają (poza wykładami) w postaci artykułów i książek, a obok tego niekiedy wydają pod­ręczniki. W ten sposób szkoły akademickie są stałymi ogniskami przechowywania, rozwija­nia i rozpowszechniania wiedzy. Na życzenie praktyków lub władz, albo też samodzielnie, profesorowie zastanawiają się nad bieżącymi kłopotami życia i pomagają w ich rozwiąza­niu. Możnaby tu też wspomnieć, że istnieją również szkoły wyższe, które jednak nie po­siadają kosztownych pracowni badawczych i tylko nauczają na poziomie wyższym, nie prowadząc badań i nie przygotowując do> ba­dań. U nas do tego typu uczelni wyższych (ale nie akademickich) należy Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Profesorowie szkół akademickich są mia­nowani przez Pana Prezydenta dożywotnio, posiadają niezależność co do treści prowa­dzonych wykładów, dlatego są bardzo sta­rannie dobierani, i to zarówno pod względem umiejętności zawodowych, jak i wartości oby­watelskiej. Asystenci pomagają swym profe­sorom w ich działalności i zwykle przygoto­wują się, jako kandydaci na nowych profe­sorów. Do specjalnych wykładów używa się też i znawców z zewnątrz (np. do nauki pro­wadzenia księgowości). Kształcenie studentów jest, obok badania, główną czynnością akademickiej uczelni rol­niczej. Kandydat do akademickiej szkoły toI-niczej musi mieć ukończoną pełną szkołę średnią (obecnie liceum), a w razie nadmiaru zgłaszających się stosuje się jeszcze czasem egzaminy wstępne. W Polsce obowiązuje czteroletni kurs nauki, a na każdy rok stu-d'ów zi pisuje się po kilkadziesiąt osób, prze­to każdy ośrodek iczy po około paruset stu­dentów, ogółem ponad tysiąc. Z tego co r.»ku uzyskuje dyplomy inżynierskie mniej w ęcej szósta część, czyli blisko dwustu. Dodać Lu należy, co nas może szczególnie interesować, że w Polsce na wyższych uczelniach rolni­czych, np. w roku szkolnym 1937/38 było oko­ło 406 synów i córek drobnych rolników. Już podczas kształcenia się niektórzy odbywają praktykę, a ogół czyni to po ukończeniu szkoły i idzie do życia praktycznego. Głów­na wartość kształcenia w uczelniach akade­mickich polega zasadniczo na gruntownym wyjaśnieniu przyczyn: co, jak i dlaczego od­bywa się w rolnictwie. Inne typy szkół nie mają czasu ani sposobności do dawania tego. Ukończeni inżynierowie - rolnicy, tj. wy­kształceni na stopniu wyższym, dawniei szli w głównej mierze do majątków ziemskich. Dziś idzie tam tylko cząstka. Około trzech czwartych idzie do pracy w zakresie organi­zowania i nauczania rolniczego, to jest na in­struktorów, urzędników i na nauczycieli rol­niczych. Reszta dopiero idzie do folwarków, wyspecjalizowanych zakładów hodowli roś­lin i zwierząt oraz do przemysłu rolnego, a wreszcie cząstka do odnawiania zespołów profesorskich. Po takim pobieżnym zapoznaniu się z isto­tą wyższego szkolnictwa rolniczego u nas, na­leżałoby sobie postawić szereg pytań, ale wy­suniemy tylko dwa: czy szkół tych mamy do­syć? I czy kierunek ich prac jest dla nas od­powiedni? Na to dpowiedzieć by można, że: 1)przydałoby nam się więcej tych szkół, ale nie stać nas ani na ludzi ani na pieniądze; 2)badanie i nauczanie za mało jeszcze uw­zględnia potrzeby przeważającego u nas rol­nictwa drobnego. Ulepszenia i zmiany są nie­zbędne i częściowo już się zaczynają. Uczestnicy PR zapewne nie przypom­ną sobie, że Przysposobienie Rolnicze zostało obmyślone przez naszego profesora Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tam też kształcił się jego zastępca inż. Z. Ko­byliński oraz obecny redaktor ,,P.R." i wielu spośród instruktorów PR.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • zalando kody rabatowe