Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Rozwój spółdzielczości wiejskiej

  Rozwój spółdzielczości uzależniony jest od wartości naszego przygotowania do pra­cy w poszczególnych placówkach spółdziel­czych. Co my w tej dziedzinie robimy? Takie py­tanie postawił mi Kolega Redaktor naszego „Przysposobienia Rolniczego". Żeby na to py­tanie dobrze odpowiedzieć, postanowiłem po­rozumieć się z prezesem Koła, który akurat w Warszawie służbę wojskową odbywa. Ko­rzystając ze święta pojechałem do koszar 36 pułku piechoty i po długich wysiłkach udało mi się złapać Kolegę Józka. Wojsko mu do­brze służy. Chłop opalony — zdrowy. Wielce się ucieszył, że znajomy go odwiedził. Nie chcąc mu zabierać dużo czasu, bo to w woj­sku życie mają ułożone co do minuty i nie ma czasu na próżnowanie, od razu przystąpiłem do sprawy. Kolega Prezes zaczął opowiadanie od po­wstania zespołu przysposobienia spółdziel­czego. — „Zorganizowaliśmy zespół przysposo­bienia spółdzielczego po kursie przodowni­ków w 1935 r. na jesieni. Zgłosiło się 7 ko­legów. Zaczęło się od samokształcenia w dzia­le mleczarstwa spółdzielczego, bo taki dział wybraliśmy. Chociaż instruktor zapowiadał, że lepiej mleczarstwo tam przerabiać, gdzie już istnieje mleczarnia spółdzielcza, a u nas mleczarni nie było, wybraliśmy ten temat. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, że zorga­nizowanie zbytu mleka w naszej wsi to naj­pilniejsza potrzeba — handlarz, który zbierał mleko we wsi, licho za nie płacił. Do nauki wzięli się koledzy z zapałem. Przerabialiśmy na zebraniach „Podręcznik Spółdzielczości", „Gospodarkę mleczną" — Bala i książeczkę Piątkowskiego „Jak ży­wić krowy". Zaprenumerowaliśmy pismo „Zjednocze­nie". Czytali je wszyscy po kolei. W drugim tygodniu naszej pracy urządzi­liśmy wycieczkę do spółdzielni mleczarskiej we wsi, odległej od nas o 8 kilometrów. Zo­baczyliśmy jak to wygląda odbiór mleka. Po­kazano nam badanie procentu tłuszczu w mle­ku. Kierownik mleczarni zapoznał nas z obli­czaniem wypłat za dostarczane mleko i z pro­wadzeniem rachunkowości w spółdzielni. Po­kazał nam jak bada się czystość mleka, pod­kreślając, że wiele jest do zrobienia w obo­rach, by zwiększyć czystość tego mleka. Wycieczka ta dostarczyła nam wiele ma­teriału do samokształcenia. Postanowiliśmy — my sami — doprowadzić do czystości swe o-bory. Zrobiliśmy „dzień bielenia obór". Wy­bieliliśmy swoje, ale ludzie we wsi też się za­interesowali naszą robotą. Dzisiaj już mało która obora we wsi jest nie bielona przynaj­mniej dwa razy do roku. Ale zespół nasz z pracy swej nie był za­dowolony. Powiada mi raz jeden kolega: „w Przysposobieniu Rolniczym to człowiek uczył się z broszur, z książek, ale i zaraz praktyko­wał to czego się nauczył, a tutaj to tyle tyl­ko że się czegoś nauczymy, ale co mamy zro­bić takiego, by to był jakiś nasz wyraźny do­robek". I oto powstał projekt. Zespół pracujący w spółdzielczości bierze na siebie obowiązek propagandy spółdzielczości mleczarskiej we wsi. Każdy z członków zespołu w pojedynkę przy byle okazji tłumaczył starszym — samo­dzielnym gospodarzom — o korzyściach ja­kie by mieli, gdyby we wsi była filia mleczarni spółdzielczej. Na miesięcznym zebraniu Kół­ka Rolniczego jeden z nas przygotował refe­rat o spółdzielczej mleczarni. Wykorzystał wszystkie wiadomości, jakie zdobył z książek i wycieczki. Wyliczył dokładnie jakie korzy­ści będzie miała wieś, gdy powstanie filia. Dyskusja była gorąca, cały zeespół do niej przygotował się, więc mieliśmy odpowiedź na każde pytanie rzucone przez niechętnych. Tak całą zimę wojowaliśmy na rzecz spół­dzielczości. Doczekaliśmy się wyników, bo oto dn. 3 maja 1936 roku wieś nasza obok święta narodowego miała swoje święto — otworzono filię mleczarni. Członków od razu przystąpiło 48 z blisko 700 litrami mleka. Dzisiaj nasza filia ma już z górą 150 człon­ków i obejmuje jeszcze dwie wsie sąsiednie. Ludziska są zadowoleni, bo dochód z mleka im wzrósł, a prócz tego przez mleczarnię sprowadzają sobie pasze treściwe. Zwięk­szyła się dbałość o krowy. No a i krowy dziś przez wdzięczność zwiększyły wydajność mleka. Powstanie mleczarni dało nam dużo wew­nętrznego zadowolenia, bcć czuliśmy, że nasz udział odegrał w tym dużą rolę. W czerwcu tegoż roku urządziliśmy „Dzień Spółdzielczości" — przystąpiło do tej pracy Kółko Rolnicze. Kierownik szkoły — nasz przyjaciel serdeczny, dopomógł nam w tej pracy. We wsi naszej zainteresowanie spółdziel­czością wzrosło. Na nasze zebrania poświęco­ne spółdzielczemu samokształceniu zaczęło przychodzić dużo członków Kółka Rolnicze­go, nie mówiąc o tym, że wszyscy członko­wie naszego Koła Młodzieży stale w nich bra­li udział. W następnym roku wzięliśmy za temat spółdzielczość spożywczą. Postanowiliśmy zorganizować we wsi i taką placówkę. W tym reku powstanie. Na pewno!. Wiemy, że nasza praca w spółdzielczym przysposobieniu jeszcze nie dała tego wszyst­kiego, czego byśmy pragnęli, ale najważniej­sze stało się — wieś spółdzielczością zainte­resowaliśmy. I to tak bardzo, że w związ­ku ze scalaniem gruntów naszej wsi w tym roku — Kółko Rolnicze zwróciło się do na­szego Koła Młodzieży, by ono zorganizowało dla całej wsi kurs, poświęcony budownictwu wiejskiemu. Wieś chce, by stawiając nowe bu­dynki, budować je lepiej, praktyczniej. Rzu­cono myśl zorganizowania spółdzielni budow­lanej we wsi, która by prowadziła własną ce­gielnię i betoniarnię. W tym roku do tej pra­cy się zabierzemy. Wierzę, że uda nam się, bo chęć do spółdziałania we wsi jest wielka. Nowopowstałe Koło Gospodyń bierze również w tych pracach udział. Gospodynie zorganizo­wały już zbiornicę jaj przy mleczarni. Niedłu­go, a w naszej wsi będzie tak jak w Handz­lówce. A zaczęło się od pracy spółdzielczej w naszym zespole. Od przeczytania i przedy­skutowania broszurki Reizera „Handzlówka — wzorowa wieś spółdzielcza" i referatu kolegi Michała W. „0 potrzebie współ­działania w naszej wsi", wygłoszonego na zebraniu Kółka Rolniczego. Pogadankę swą oparł on na pamiętniku Magrysia — ...,,bo to jest katechizm społeczny dla chłopa pol­skiego" — jak pamiętam, powiedział on na zakończenie". Tyle mi opowiedział Kolega Józek. Żało­wał, że nie ma przy sobie dokładniejszych da­nych z mleczarni, a ja żałowałem, że nie zdą­żyłem się wypytać jeszcze o inne prace w Ko­le Młodzieży, w Przysposobieniu Rolniczym. Ciekawiło mnie bardzo, jakie ma wyniki ze^ spół, który zabrał się do uprawy selekcyjnej ziemniaków rakoodpornych. Postanowiłem w najbliższej przyszłości odwiedzić Kolegę w wojsku i następną rozmowę znów powtórzyć w naszym

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://lifestyledesign.pl/jak-nosic-mom-jeans-komu-pasuja-poznaj-nasze-inspiracje/