Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wieś tworząca

  Wiem, iż wielu Czytelników powie, że kradnę tytuł książki Wojciecha Sku­zy, którą wydała Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa". Treść tej książki, jak i sam tytuł, jest tak ciekawa, iż zdaje mi się, że aultor i wydawca „Wsi tworzącej" powin­ni się zgodzić na to, by redakcja „P.R." wprowadziła w naszym piśmie dział pt. Wieś Tworząca. W dziale tym nale­żało by podawać już dokonane fakty sa­modzielnej pracy wiejskiej, aby inni mogli brać z tych poczynań przykład. W dalszym ciągu chcę podać ogromnie ciekawy dorobek Spółdzielni Zdrowia w Racz­kach, w powiecie augustowskim. W dobrze postawionej pracy PR spół­dzielczość jest najważniejszą formą pracy samokształceniowej. W naszych stosunkach wiejskich tylko dobra samopomoc drobnych rolników może stan rolnictwa podnieść pod każdym względem na wyższy poziom. Do prac spółdzielczych trzeba się przygo­towywać i to gruntownie. Jednym z zasadni­czych momentów tych prac jest wiara w siłę zorganizowanych chłopów. Wypływa ona z poznawania samodzielnego dorobku wsi, i to jest właśnie powodem dlaczego chcę Czy­telnikom ,,Przysposobienia Rolniczego" opo­wiedzieć o trzeciej Spółdzielni Zdrowia — w Raczkach. Siedzibą tej Spółdzielni Zdrowia jest ma­ła osada, licząca do 1.500 osób, położona w dość biednej okolicy, blisko granicy prus­kiej. W Raczkach istnieje Spółdzielnia Mle­czarska, która dziś przerabia przeszło 12 ty­sięcy litrów mleka dziennie, jest tam rów­nież Spółdzielnia Spożywców, skupująca od rolników wagonami zboże; jest piekarnia spółdzielcza i wreszcie robione są zabiegi około kupna spółdzielczego młyna. Jak z te­go widzimy, różne gałęzie gospodarki są tu objęte przez spółdzielczość, a i ludność jest już zaprawiona w karności organizacyjnej. Spółdzielnia Mleczarska np. liczy 1.670 członków, gdy Spółdzielnia Spożywców do 500 członków. W środowisku Spółdzielni Mleczarskiej głównie jej kierownik p. Czajkowski i prezes ks. W. Balukiewicz patrzyli z rozpaczą na to, że dobrze rozwijająca się Spółdzielnia Mle­czarska w ich biednej okolicy powoduje to, że ludzie odsprzedając mleko wyzbywają się tłuszczu, no i chociaż mieli dzięki Spółdziel­ni więcej gotówki, zaczęli jednak zapadać na zdrowiu; odnosiło się to zwłaszcza do dzieci. Troszcząc się o te sprawy przyszli do przekonania, że trzeba członkom stworzyć takie warunki, w których by można było prze­ciwdziałać rozszerzającym się chorobom. Po­stanowiono więc zorganizować spółdzielnię zdrowia. Zebrano odpowiednie wiadomości w Spółdzielni Zdrowia w Markowej, oraz w referacie Spółdzielni Zdrowia przy Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo Gospo­darczych w Warszawie i następnie wszczęto działalność uświadamiającą po okolicznych wioskach. Przygotowania trwały cały rok. Gdy już społczeństwo było przekonane o tym, że o zdrowie należy dbać wtedy, gdy się jest zdrowym, wówczas na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mleczarskiej uchwalono wniosek, aby wszyscy członkowie — dostawcy mleka zostali członkami Spółdzielni Zdrowia i za­deklarowali po 40 gr składki miesięcznej, oraz po 5 zł udziału i wpisowego po 50 gr. Uchwała przeszła jednomyślnie. W tym też dniu zorganizowano Spółdzielnię Zdrowia. Spółdzielnia Zdrowia w Raczkach liczy dziś 1100 członków, z czego 1000 jest członkami Spółdzielni Mleczarskiej. Spółdzielnię uruchomiono w dniu 15 maja 1938 r. Do dnia 1 października Spółdzielnia przez swego lekarza udzieliła przeszło 700 porad, nie licząc porad dla członków Kas Chorych, dzieci do lat 3-ch i matek w poważ­nym stanie. Matkom i dzieciom porady są udzielane bezpłatnie. Spółdzielnia działa w promieniu 17 kilo­metrów. Za porady w lokalu Spółdzielni lekarz pobiera od członków zł 1,50 za pierwszą wi­zytę, za następne po 50 gr; dla nie członków pierwsza porada wynosi zł 1,50, następne zł 1.—. Za wyjazd lekarza do chorego członka Spółdzielni bez względu na odległość pobie­rana jest opłata zł 4,—, od nie członków we­dług uznania lekarza. Spółdzielnia posiada wynajęty lokal, w którym jest poczekalnia, gabinet lekarski 1 pokój dla przyszłej pielęgniarki. Wynagrodzenie lekarza — stanowi tu ważną, a niegdyś jeszcze drażliwą sprawę. Gdy po raz pierwszy poruszałem tę sprawę to lekarze jako najgłówniejszy argument wy­suwali, że ci z nich, którzy pójdą do spół­dzielni będą bardzo źle wynagradzani. Jak to wygląda w rzeczywistości? Prawdą jest, że nie każda spółdzielnia może zapłacić tyle ile by chciała, ale wiadomym jest, że każ­da spółdzielnia zdrowia chce płacić jak naj­więcej, aby tylko mieć lekarza dobrego, od­danego całą duszą swojemu środowisku. Stała pensja miesięczna lekarza w Racz­kach wynosi zł 450. Prócz tego otf mieszkanie 3-pokojowe z 'kuchnią, ś elektryczne i opał. Lekarz pobiera też całko- witą opłatę od tych chorych do których wyjeżdża i 50% od chorych mieszkających wosadzie Raczki, których odwiedza w domu. Zdaje mi się, że to znowu nie taka ,,psia" za- płata, jeśli się weźmie pod uwagę, że narzędzia i wszystkie urządzenia zakupione są zapieniądze Spółdzielni. Członkowie zarządu Spółdzielni stale troszczą się o to, żebv le- karz czuł się jak najlepiej. Mówią oni: „Chce- my pokazać niedowiarkom, że dla dobrego fachowca przebywanie w środowisku wiejskim to nie tylko spełnienie obowiązku obywatelskiego, ale i dobry interes. , Lekarzem w Raczkach jest pochodzący spod Grajewa dr Antoni Górski. Do chwili powstania Spółdzielni Zdrowia był tam le­karz żydek, który pobierał za wizytę od 3 zł do 5 zł; z chwilą powstania Spółdzielni Wy­jechał. Już dziś Spółdzielnia w Raczkach odkła­da fundusze na budowę własnego domu, w którym będzie się mieścić apteka, parę łóżek dla chorych, ambulatorium i inne urządzenia potrzebne dla ratowania zdrowia ludzkiego.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • joanna kryska