Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Marszałek Edward Rydz-Smigły

  Dnia 18 marca, w przeddzień imienin Pierw­szego Marszałka Polski ś.p. Józefa Pił­sudskiego, obchodziliśmy imieniny naznaczo­nego przez Niego następcy — Edwarda Ry-dza-Śmigłego, Marszałka i Naczelnego Wo­dza Sił Zbrojnych. Obie uroczystości, tak blisko splecione ze sobą w czasie, wydają się być wyrazem owej wielkiej bliskości ideowej, jaka łączy­ła tych dwóch ludzi, z których jeden był nie-za>siąpionym Mistrzem, a drugi ukochanym uczniem i jednym z naj­bliższych współpracow­ników, Współpraca ta rozpoczęła się już na kil­ka lat przed wielką woj­ną w Krakowie, gdzie Edward Rydz przebywał wówczas na studiach w Akademii Sztuk Pięk­nych. Młody, zdolny ' stu­dent - artysta, obecna chluba polskiej armii, urodził się w kresowych Brzeżanach, dnia 11 mar­ca 1886 roku. W swym rodzinnym mieście spę­dził dzieciństwo i wczes­ną młodość. Tam ukoń­czył gimnazjum, pozosta­jąc po przedwczesnej śmierci rodziców pod o-pieką dziadka. Atmosfe­ra zdrowia moralnego, kultury i głębokiego pa­triotyzmu, jaką był o-toczony w tym pierw­szym okresie swego życia, sprzyjała roz­wojowi umysłowemu i duchowemu wra­żliwego i bardzo uzdolnionego chłopca, któ­ry już jako gimnazista zaczął brać czynny udział w tajnych pracach niepodległościo­wych. Wyjazd na wyższe studia do Krako­wa i zetknięcie się z Komendantem Piłsud­skim zadecydowało o dalszych losach mło­dego zapaleńca. Jako żołnierz z powołania, żołnierz, wierzący niezłomnie w zmar­twychwstanie Ojczyzny i pragnący złożyć jej swe czyny i krew w ofierze, oddał się też po żołniersku, to znaczy karnie i cał­kowicie pod rozkazy twórcy Związków Strzeleckich i Legionów. Od tej chwili wi­dzimy Edwarda Rydza przygotowującego się z zapałem do przyszłej czynnej służby woj­skowej. Ze Związku Walki Czynnej przecho­dzi do powstającego w 1910 r. Związku Strzeleckiego, gdzie kończy niższą i wyższą szkołę oficerską. Wyróżniony i niezwykle ce­niony przez swą zwierzchnią władzę, pełni jakiś czas obowiązki I komendanta Oddzia­łu Związku Strzeleckiego w rodzinnych Brzeżanach, następnie Komendanta Kursu Strzeleckiego w Krakowie, Na rok przed wojną zostaje Komendantem Okręgowego Związku Strzeleckiego we Lwowie, gdzie pra­cuje gorliwie nad szkole­niem swych młodszych kolegów i redaguje mie­sięcznik pt. „Strzelec". W tych to latach zaczy­na miody oficer, tworzą­cej się armii polskiej, u-żywać pseudonimu, czy­li przybranego nazwiska „Śmigły", którym podpi­suje się od tej pory zaw­sze. Z chwilą wybuchu wojny staje Rydz - Śmi­gły w szeregach walczą­cych, jako jeden z naj­zdolniejszych i najzau-fańszych pomocników Józefa Piłsudskiego. W 1914 roku otrzymuje do­wództwo pierwszego ba­talionu odradzającego się wojska polskiego. Jemu powierza Piłsudski pierw­szy pułk piechoty Le­gionów w latach 1915 — 1917. Jak musiał „Brygadier Piłsudski" wysoko cenić Rydza-Śmigłego świadczy fakt, że gdy w 1915 roku I Brygada zostaje podzielona, połowę jej od­daje w „wypróbowane ręce podpułkownika Śmigłego-Rydza", zwracając się do żołnierzy z wezwaniem: „Wiem o tym, iż otoczycie Go tym samym zaufaniem i miłością, z jaką odnosiliście się do mnie". Tak chlubnie wyróżniony podpułkownik nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. W walkach prowadzonych na Wołyniu za­służył na jeszcze większe uznanie, wykazu­jąc niezwykłe zdolności, męstwo i samo­dzielność. Gdy zaś w połowie 1917 roku Legiony, po odmówieniu Niemcom złożenia przysięgi na „Wierność i towarzystwo broni " poszły w rozsypkę, a Józef Piłsudski wraz ze swoim Szefem Sztabu, płk. Kazimierzem Sosnkowskim został przez Niemców uwięzio-ziony w twierdzy Magdeburskiej, pułkownik Rydz - Śmigły kierował Polską Organizacją Wojskową, mając pieczę nad jej dalszym rozwojem i organizacją, umacniając te kadry wojska polskiego, które rychło czekała roz­prawa z zaborcami. A gdy w listopadzie 1918 roku wybiła dla nas godzina zmartwychwsta­nia, pułkownik Rydz-Śmigły wyrusza w pole. Osłania przed naporem oddziałów niemiec­kich i ukraińskich, pomaga Naczelnemu Wo­dzowi w zdobywaniu „miasta miłego" —Wil­na. W ciągu srogiej zimy 1919 20 roku dowo­dzi wojskiem polsko - łotewskim i zdobywa Letgalię — część dawnych polskich Inflant. Bierze udział w wyprawie na Kijów. Widzi­my Go w bitwie pod Warszawą, kierującego „grupą uderzeniową" walnie przyczyniają­cą się do zwycięstwa nad Bolszewikami. Nie mniejsze są Jego zasługi jako Dowódcy 2 armii w boju nad Niemnem, który stał się pełnym zwycięstwem nad wrogiem. Jeśli uprzytomnimy sobie wszystkie zasługi gen. Rydza - Śmigłego zarówno jako żołnierza i wodza w czasie wojny, jak i bar­dzo bliskiego i zaufanego współpracownika marszałka Piłsudskiego w czasie pokoju, to nie zdziwimy się, że Jego właśnie przezna­czył On na swego następcę. Oświadczenie to złożył na rok przed swą śmiercią na ręce Pana Prezydenta, Ignacego Mościckiego, mó­wiąc: „Gdyby się coś ze mną stało, zastąpi mnie w wojsku gen. Śmigły-Rydz". To też z chwilą śmierci Naczelnika Odrodzonego Państwa Polskiego, generał Rydz-Śmigły zo­stał mianowany Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, a 10 listopada 1936 roku za­szczycony tytułem Marszałka i Naczelnego Wodza. Godność marszałka — najwyższa god­ność wojskowa w wielu armiach państw europejskich, została ustanowiona w pierw­szych latach po odzyskaniu Niepodległości, jako odpowiednik i przypomnienie dawnej godności hetmana. Dzisiejsi marszałkowie na równi z dawnymi hetmanami otrzymują jako godło swej najwyższej władzy wojsko­wej — buławę. Pierwszym marszałkiem Pol­ski został w roku 1920 Józef Piłsudski, dru­gim w 1929 r. wódz armii francuskiej i przy­jaciel Polski — Ferdynand Foch. W 1936 r. przypadł ten zaszczyt w udziale gen. Rydzo-wi-Śmigłemu. Dekret nominacyjny, czyH za­rządzenie Pana Prezydenta zostało napisane na pergaminie i zawiera takie słowa: „W uznaniu odniesionych zwycięstw w zdobywaniu Niepodległości i wielkich zasług, jakie dla Narodu i Państwa położył General­ny Inspektor Sił Zbrojnych, następca Pierw­szego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskie­go, jako też dając wyraz powszechnym pra­gnieniom Narodu i Wojska, mianuję Generała Broni, Edwarda Śmigłego-Rydza, Marszał­kiem Polski". Rolę i znaczenie tej godności, przywią­zanej w chwili obecnej do osoby Generalne­go Inspektora Sił Zbrojnych, najlepiej wyjaś­niają słowa Pana Prezydenta, wypowiedzia­ne na Zamku w Warszawie dn. 10 listopada 1936, przed wręczeniem buławy: „Naczelny Wodzu Sił Zbrojnych! Dzisiej­szy dzień jest dla mnie wielce radosnym, a jestem pewny, że będzie on radosny w ca­łej Polsce, zaznaczając się w historii naszego odrodzonego państwa jako moment wyso­kiej doniosłości. W dniu tym wręczam Ci, Naczelny Wodzu, buławę marszałkowską, jako symbol Twej doniosłej roli w Państwie. Buława hetmańska, którą za chwilę Ci po­dam, nie jest jedynie oznaką najwyższego stopnia wojskowego. Współczesna rzeczywi­stość wymaga zrozumienia tego uroczystego aktu w znaczeniu szczególnie szerokim. Masz razem z Prezydentem Rzeczypospolitej, sza­nując Jego obowiązki konstytucyjne, prowa­dzić Polskę ku najwyższej świetności. Tytuł do tej roli sam sobie wyrąbałeś poprzez dłu­goletni trud. Tym trudem współpracując bezpośrednio z wielkim naszym Marszał­kiem, przyczyniałeś się zawsze szczęśliwie do stworzenia i ugruntowania naszej Niepodle­głości. Niech więc dzisiejsza uroczystość, związana z Twoją Osobą i odczuta radośnie w całej Rzeczypospolitej, jeszcze więcej wzmocni Twego ducha w pracy dla drogiej nam Ojczyzny". W prostej i głębokiej odpowiedzi, jaką dał nowomianowany Marszałek Panu Pre­zydentowi, czuło się szczere wzruszenie i prawdziwe zrozumienie zadań i odpowie­dzialności związanej z zaszczytem, którego dostąpił. Zakończył ją słowami: Spada na mnie trudne zadanie prze- kazania nie pomniejszonej tej buławy i tej godności, która została otoczona najwyższym blaskiem i niezmierzoną głęboką zasługą Pierwszego Marszałka Polski, przekazania jej następnym pokoleniom, trudzącym się w służbie Ojczyzny. Jeżeli trudno jest przewi­dywać rezultaty swojej pracy wtedy, kiedy ona łączy się z losem Narodu, znajdującym się w ręku Opatrzności, jeżeli zuchwalstwem jest dawać w tych okolicznościach jakiekol­wiek zapewnienia, to sądzę, że wolno jest człowiekowi zawsze dać jedno zapewnienie, zapewnienie czystości intencyj i zamierzeń i rzetelności wysiłków". Czuje się więc Marszałek Rydz-Śmigły i jest duchowym spadkobiercą rycerskiej przeszłości Polski, staropolskich wodzów-hetmanów i swego wielkiego Mistrza—Pierw­szego Marszałka Polski. Dlatego, obchodząc dzień Jego imienin obchodziliśmy jednocześ­nie uroczystość całej naszej armii, ślubując w duchu, że stać będziemy zawsze na straży Honoru Polski, prowadząc Ją wspólnym wy­siłkiem całego Narodu do Wielkości i Chwały.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://rescogitans.pl/odszkodowania/