Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnctwo

  O wyborach do rad gromadzkich

  Już w listopadzie r. b. rozpoczną się wybo­ry do rad gromadzkich, a w dalszych mie­siącach do rad gminnych i powiatowych. Wybory te odbywać się będą na podstawie nowej ordynacji wyborczej, uchwalonej nie­dawno przez Sejm. Dlatego koniecznym jest zapoznać się z przepisami wyborczymi, na których pod­stawie wybory te dokonywać się będą. Zaczniemy od zapoznania się z przepisa­mi, dotyczącymi wyborów do rad gromadz­kich. Wybory gromadzkie są podstawą wszystkich dalszych wyborów. Albowiem wybory do rad gminnych dokonywane są przez radnych gromadzkich lub przez dele­gatów, wybranych przez te gromady, które rad nie posiadają. Rady zaś gminne wybie­rają zarządy gminne i rady powiatowe. Rady powiatowe wybierają wydziały powiatowe, które są nie tylko ciałami wykonawczymi samorządów powiatowych, ale i władzami nadzorczymi nad samorządami gminnymi i gromadzkimi. Liczba radnych gromadzkich jest rozmai­ta — zależnie od ilości mieszkańców groma­dy. W gromadach, liczących do 500 miesz­kańców, wybiera się po 12-tu radnych; od 500 do 1000 mieszk. — 16-tu; od 1000 do 1500 — 20-tu; od 1500 do 2000 — 24-ech; a powyżej 2000 mieszkańców —30-tu rad­nych. Prawo wybierania do rady gromadzkiej służy każdemu obywatelowi bez różnicy płci, który do dnia zarządzenia wyborów ukończył 24 lata i mieszka 1 rok na obszarze gromady. Wyłączeni od brania udziału w wyborach gromadzkich są ci, którzy zostali pozbawie­ni praw wyborczych do Sejmu; a więc ska­zani wyrokiem sądowym, pozbawiającym praw obywatelskich, lub sądem dyscyplinar­nym; wykluczeni z wojska; chorzy umysło­wo itd. Kilka tych spostrzeżeń przytaczam jako dowód, że jeśli w danym środowisku znajdzie się chociaż parę osób, które chcą zmienić ży­cie na lepsze, mogą tego dokonać wspólnie ze wszystkimi — nawet bez specjalnie cięż­kich świadczeń ogółu. Żeby być wybranym na radnego gromadz­kiego trzeba mieć prawo głosowania i ukoń­czyć lat 27. Wybory radnych gromadzkich są pow­szechne, równe, bezpośrednie i tajne. Mogą być dokonywane w jednym okręgu wy­borczym, obejmującym całą gromadę; lub gromada może być podzielona na dwa lub kilka okręgów. Okręg taki musi mieć pewną całość. Nie mogą być domy poszczególne powybierane i włączone do okręgu wybor­czego. Podziału na okręgi wyborcze doko­nuje staTosta powiatowy, który dla każdego okręgu wyznacza ilość mających być wybra­nych radnych w zależności od liczby miesz­kańców. Zarządza wybory także starosta. W za­rządzeniu tym winien on ustalić dzień zarzą­dzenia wyborów i dzień głosowania. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisje wyborcze, składające się z prze­wodniczącego i dwóch członków. Przewodni­czącego komisji powołuje starosta powiatowy spośród mieszkańców danej gminy wiejskiej; a dwóch członków komisji wybiera zarząd gminy spośród mieszkańców tej gromady, w której wybory się dokonywują. Gdy gro­mada do wyborów podzielona zostanie na okręgi wyborcze, to oprócz gromadzkiej ko­misji wyborczej powołuje się w ten sam spo­sób okręgowe komisje wyborcze. Wójt nie później niż na 18 dni przed dniem głosowania winien ogłosić w sposób na miejscu zwyczajem przyjęty oraz przez wywieszenie na przeciąg co najmniej 3 dni przed mieszkaniem sołtysa obwieszczeniezarządzeniu wyborów. W tym obwieszcze­niu wójt oznajmi: ilu radn"ch ma być w gro­madzie wybranych, czy będą wybory w jed­nym okręgu, czy też gromada będzie podzie­lona na dwa lub więcej okręgów; a w takim wypadku, iłu w każdym okręgu będzie się wybierało radnych lub delegatów. Poda tak­że wójt w obwieszczeniu, jaki jest skład ko­misji wyborczej, w jakim lokalu urzędujew jakich godzinach. W obwieszczeniu tym winno być nadto podane: a) w jakich dniach i godzinack będą wyłożone spisy wyborców do przeglądania i do wnoszenia odwołań; b) kiedy i w jakim miejscu będą przyjmowa­ne zgłoszenia kandydatów; oraz c) miejsca, dzień i godziny głosowania. Spisy wyborców winien wójt doręczyć przewodniczącemu gro­madzkiej komisji; winny one być wyłożone do przeglądania nazajutrz po dniu ogłoszenia przez wójta obwieszczenia o zarządzeniu wy­borów. Spisy te powinny być dostępne nie­przerwanie przez 3 dni, przynajmniej przez 5 godzin dziennie. Wyborcy mogą je prze­glądać i mogą wnosić do komisji odwołania z powodu pominięcia kogoś uprawnionego do głosowania lub wpisania osoby, nie mającej prawa głosu. Po zakończeniu okresu przeznaczonego na wyłożenie spisów wyborcy mają prawo zgłaszania w ciągu następnych 3 dni po gro­madzkiej komisji wyborczej kandydatów na radnych. Kandydatem na radnego lub za­stępcę może być każdy, kto ma prawo być wybranym — niezależnie od tego, w jakim okręgu mieszka. Zgłoszenie kandydatów po­winno zawierać: imię i nazwisko, imiona ro­dziców oraz wiek i mieisce zamieszkania każ­dego kandydata. Każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie lub zgłoszone osobiście do protokółu przynajmniej przez 10-ciu wyborców, uorawnionych do głosowa­nia w swoim okręgu wyborczym. Liczba na­zwisk kandydatów na jednym zgłoszeniu nic może przekraczać podwójnej ilości manda­tów, przypadających na dany okręg. Kandy­dat na radnego powinien oświad^z^ć r>;<=em-nie lub ustnie komisji wyborczej do proto­kółu, iż zgadza się na zgłoszenie jego kan­dydatury i że posiada prawo wybieralności. Kandydować tylko można na jednym zgło­szeniu. Dany wyborca może również podpi­sać tylko jedno zgłoszenie. Komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie kandydatów, zaprotokółuje dzień, godzinę i liczbę porządkową zgłoszenia. Po czym nazwiska kandydatów opatrzy kolejno nume­rami. Wyborca może wprawdzie cofnąć pod­pis pod zgłoszeniem, ale to nie unieważnia zgłoszonej listy. Wyborcy, wnoszący zgłoszenie kandyda­tów, mogą wyznaczyć spośród siebie pełno­mocnika, upoważnionego do porozumiewania się z komisją wyborczą; gdy takiego wyzna­czenia nie będzie, za pełnomocnika uważa się tego wyborcę, który pierwszy podpisał zgłoszenie. Komisja wyborcza gromadzka bada waż­ność zgłoszeń, a w stwierdzenia braków i wad, które mogłyby .powodować nieważność całego zgłoszenia lub m. ważność któregoś kandydata, wzywa pełnomocnika (najpóźniej 3-go dnia po terminie przezna­czonym dla zgłaszania list kandydatów) do usunięcia tych braków i wad. Jeżeli pełno­mocnik nie usunie ich w ciągu następnego dnia, komisja wyborcza gromadzka stwierdzi nieważność zgłoszenia lub nieważność po­szczególnych kandydatów. Najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowa­nia przewodniczący gromadzkiej komisji wy­borczej ogłosi i wywiesi obwieszczenie przed mieszkaniem sołtysa, które kandydatury uznane zostały za ważne dla każdego okrę­gu wyborczego. Jednocześnie ogłosi dzień i czas trwania głosowania, lokale, w których głosowanie będzie się odbywać, oraz treść artykułów: 29, 32, 36 i 37 uslawy o wyborze radnych, które to artykuły mówią o sposobie głosowania. Głosowanie odbywa się nieprzerwanie od godziny 8-mej do 18-tej i może być tylko wte-, dy wcześniej zamknięte, jeżeli wszyscy wy­borcy głosy swoje oddadzą. Podczas spraw­dzania urny wyborczej przed głosowaniem, w czasie trwania głosowania, obliczania gło­sów i ustalania wyników mogą być obecni peł­nomocnicy zgłoszeń. Głosowanie odbywa się kartkami białego koloru. Nazwiska na kart­kach mogą być napisane ręcznie lub odbite mechanicznie. Kartkę do głosowania wkłada wyborca do koperty, otrzymanej od komisji wyborczej, po czym kopertę oddaje przewod­niczącemu komisji, który wrzuca ją do urny. Wyborca może także oddać głos ustnie do protokółu wymieniając nazwiska, na które głosuje, jako na radnych i na które, jako za­stępców. Przy wyborze dwóch, trzech lub czterech radnych w okręgu wyborca może napisać na karcie tylko jedno nazwisko kandydata na radnego i jedno na zastępcę. Przy wyborze większej liczbyr radnych głosuje tylko na Vi część radnych i '/ł. część zastępców. (Gdy np. głosujemy na 12-tu radnych w okręgu wy­borczym, to wolno nam napisać tylko 3 na­zwiska na radnych i 3 na zastępców). Po zakończeniu głosowania komisja wy­borcza przystępuje do obliczania głosów. Czyni to oddzielnie na radnych i oddzielnie na zastęoców. Po dokonaniu obliczenia — za wybranych na radnych gromadzkich uznaje tych, którzy uzyskali kolejno największe ilo­ści głosów — nie mniej jednak niż 1/10 licz­by osób ważnie głosujących. Jeżeli przy tym obliczeniu nie wszystkie mandaty zostaną obsadzone, zarządza się ponowne wybory na nieobsadzone mandaty. Jeżeli w jakimś okręgu zostanie zgłoszona tylko jedna lista kandydatów, odpowiadająca ilości mandatów na radnych i na zastępców, głosowanie się nie odbywa. Zgłoszeni zostają radnymi i zastępcami. Okręgowa komisja wyborcza następnego dnia po głosowaniu ogłosi wynik wyborów w okręgu. Protest przeciwko nadużyciom wyborczym może być zgłoszony w ciągu dni 7-miu po dniu ogłoszenia wyniku głosowania, na ręce gromadzkiej komisji wyborczej, która je wraz z aktami w ciągu trzech dni winna przesłać staroście powiatowemu. Protesty winny być podpisane przez co najmniej 10-ciu wybor­ców. O rozstrzygnięciu protestu orzeka staro­sta powiatowy przy współudziale wydziału powiatowego z głosem stanowczym.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://cygal.pl/czym-jest-parafka-czy-mozna-sie-nia-podpisac/