Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Świadoma hodowla

  Kto interesował się moimi artykułami dru­kowanymi w roku ubiegłym w naszym piśmie i czytał je uważnie, dla tego artykuł ten będzie łatwym do zrozumienia. Dla no­wych Czytelników w odsyłaczach podaję źró­dła, gdzie można znaleźć wyjaśnienia rzeczy trudniejszych, nie chcę bowiem się powtarzać. Mamy oto przed sobą świnkę morską. Zwierzątko to bynajmniej nie zawsze by­wa czarne — nieraz jest biało umaszczo-. ne. Czarne umaszczenie jest cechą naszej świnki, a cecha ta zależy od obecności w komórkach jej cia­ła odpowiedniej pobudki czynnej, pobudki kształtującej właśnie czarne a nie jakiekolwiek inne umaszczenie. W komór­kach cielesnych ') białej świnki morskiej po­budki tej nie ma, jest natomiast inna — kształtująca białe umaszczenie. Często się zdarza, że ustrój potomny od jednego i drugiego ze swoich rodziców otrzy­muje dziedzicznie jedną i tę samą pobudkę, która dostaje się do niego zarówno przez ja­jo, jak i przez plemnik. Przyjmujemy, że tak właśnie było z naszą świnką morską. W za­płodnionym jaju, z którego wzięła ona swój początek, pobudka kształtują­ca c z^a.rne umaszczenie (ukry­ta w parzystym barwcu2) jądra komórkowe­go) była podwójną — po ojcu i po matce. 2) Barwce to nitkowate utwory w jądrze komór­ki ulegającej podziałowi, które uważamy za nosicieli pobudek kształtujących cechy zwierzęcia. Tu należy sobie przypomnieć, co o tym było powiedziane w Nr 24 „Przysposobienia Rolniczego" z r. ub., w arty­kule „Uchylmy rąbka tajemnicy dziedziczności", i na nowo się przyjrzeć uważnie podanym tam rysunkom 1. 2 i 3-mu. Dalszy rozwój zapłodnionego jaja odby­wał się następnie w ten sposób, że podzie­liło się ono za pomocą wciąż pogłębiającej się bruzdki na dwie komórki potomnev Z dwóch komórek przez podobny podział po­wstały cztery, te cztery przez dalsze bruzd-kowanie dały osiem, szesnaście, trzydzieści dwie komórki itd., itd. Aż wreszcie z te­go nieustannego podziału powstały miliony i miliony milionów komórek, a z nich się utworzyły tkanki i wszystkie narządy ciała. Przy każdym podziale komórki ulegały rów­nież podziałowi zawarte w jądrze komórko­wym barwce (przez rozszczepianie się w kierunku podłużnym), a razem z nimi dzieli­ły się także pomiędzy dwie nowe komórki ukryte w barwcach pobudki. W każdej więc komórce zarodka świnki morskiej, który się rozwinął z zapłodnionego jaja, znaly się również po dwie pobudki kształtujące czarne umasz­czenie, pobudki odziedziczone od obojga rodziców. W większości komórek powstają­cego ustroju pobudki te nie były czynne. Na­tomiast w komórkach uwłosienia ujawniły swoją obecność, a to w ten sposób, że pobu­dziły te komórki do wytworzenia czarnego barwnika. Tak było z naszą świnką morską. Temu właśnie zawdzięcza ona czarne umasz­czenie. Nasza świnka morska jest samiczką. Je­śli się nam uda dostać samczyka czarnej ma­ści, który jak i samiczka umaszczenie swo­je odziedziczył od obojga rodziców, możemy być pewni, że z tak dobranej pa­ry, nie tylko jednakowej ma­ści, ale pod względem maści dziedzicznie jednolitej, czyli czystej, otrzymamy potom­stwo czarno umaszczone. W komórkach bowiem każdego z rodziców istnieją w tym wypadku jedne tylko pobud­ki do kształtowania maści — pobudki kształ­tujące maść czarną. Wszystkie przeto jaja; wytwarzane przez samiczkę, i plemniki, wy­twarzane przez samca, zawierają takie tyl­ko pobudki i żadne inne oprócz tych nie mo­gą się udzielić potomstwu. Parka białych świnek morskich, pod względem maści dziedzicznie jednolitych, dla tych samych powodów nie może wydać inneąo potomstwa, jak tylko biało umasz-czonego. Przypatrzyliśmy się dziedziczeniu jednej tylko cechy zwierzęcia — umaszczenia czar­nego lub białego, cechy niejako sztucznie wyodrębnionej spośród wielu innych, skła­dających się na całość danego ustroju zwie­rzęcego. I to cechy bynajmniej nie najważ­niejszej, a raczej powierzchownej, ale za to doskonale wpadającej nam w oczy. Zrobiliś­my to z rozmysłem — dla łatwiejszego zro­zumienia istoty dziedziczenia. Weźmy teraz pod uwagę jednocześnie cechy świnki morskiej — umaszcze­nie i jakość uwłosienia. Na rysunku widzimy oto parkę świ­nek czarno umaszczonych o sierści kędzierzawej (pod li­terami A i B). Pod względem obu interesu­jących nas cech samczyk i samiczka są tu więc zupełnie jednakowe. Mało tego. Każdy osobnik pod względem obu tych cech jest ponadto dziedzicznie jedno­lity, odziedziczył je bowiem zarówno od ojca, jak i od matki. Poglądowo przedstawia to nam rysunek w postaci dwóch par malut­kich świnek wewnątrz przesadnie powięk­szonej komórki w ciele zwierzęcia. Każda taka parka ma wyobrażać parę barwców (po ojcu i po matce) i ukrytą w nich podwójną pobudkę, kształtującą bądź czarne umasz­czenie, bądź też kędzierzawość sierści. Jak łatwo zrozumieć, komórki przedpłciowe w jajniku (a) i w jądrze (b) mają laki sam, jak wszystkie komórki cielesne „ładunek dzie­dziczny", czyli po dwie pary barwców wi­dzialnych przez drobnowidz w jądrze komór­kowym i nieuchwytne dla oka a ukryte w barwach parzyste pobudki kształtujące. Pod literami a, i b, widzimy dojrzałe komórki rozrodcze — jajo i plemnik. Powstały one z komórek przedpłciowych, otrzymując od nich tylko połowę ładunku dziedzicznego, a więc jeden tylko barwiec z każdej pary, a w nim jedną tylko pobudkę, odziedziczoną po ojcu lub matce. Pod literą c widzimy ja­jo zapłodnione, a w nim znowu pełny ładu­nek dziedziczny. Przez rozmnożenie się ko­mórki jajowej już zapłodnionej powstanie zwierzę potomne o pewnym ładunku dzie­dzicznym, takim samym właśnie jak u każde­go z rodziców, — ładunku dotyczącym za­równo umaszczenia, jak i własności sierści. A w wyniku tego potomna świnka morska, jaką widzimy pod literą C, jest maści czarnej i o sierści kędzierzawej, a więc pod tym względem zupełnie podobna do osobników rodzicielskich. Zamiast świnek morskich o maści czar­nej i sierści kędzierzawej moglibyśmy wziąć do rozpłodu parkę białych świnek o sierści gładkiej lub parkę o jakiejkolwiek innej kombinacji cech umaszczenia i uwłosienia (możliwe są cztery takie kombinacje). Za każdym razem jesteśmy w stanie przewi­dzieć, jakie pod względem interesujących nas cech otrzymamy potomstwo. Będzie ono za­wsze podobne pod tym względem do swoich rodziców. Pod jednym wszakże warunkiem. Prócz jednakowych cech zewnętrznych, wi­docznych dla nas, dobrane rozpłodniki w komórkach swoich winny posiadać jednako­we pobudki kształtujące, odziedziczone po przodkach. Inaczej mówiąc — rozpłodniki pod względem tych cech winny być dzie­dzicznie jednolite, czyli czyste. Wzięte przez nas przykłady rozpłodu świnki morskiej są bardzo pouczające. Prze­konaliśmy się bowiem, że zarówno umasz­czenie, jak i rodzaj uwłosienia, nie są u niej przypadkowe, jak się to niejednemu mogłoby wydawać. Każdą z tych cech rozwijające się zwierzę potomne kształtuje w swym ustroju bynajmniej nie dowolnie, lecz według pobu­dek odziedziczonych od obojga swoich ro­dziców, którzy znowu otrzymali je w spadku po swoich przodkach. Jedna lub dwie cechy, związane z danym ustrojem, to oczywiście jeszcze nie wszyst­ko. Na złożony ustrój zwierzęcia (a także i rośliny) należy bowiem patrzeć jako na zlep całego zespołu cech, mniej lub więcej dla nas widocznych, dla życia zwierzęcia nie jedna­kowo ważnych, pożytecznych lub szkodli­wych z punktu widzenia człowieka. Nie tyl­ko wygląd powierzchowny zwierzęcia wyra­żają owe cechy. Prócz umaszczenia, jakości uwłosienia, kształtu rogów itp. cech ze­wnętrznych dotyczą one także budowy we­wnętrznej narządów ciała (mięśni, kości, ser­ca, wymienia) i własności życiowych ustroju uzależnionych od tej budowy (wytrwałość bie­gu, zdolność opasania, wydajność mleczna). Przekazywanie wszystkich tych, tak róż­norodnych cech i własności zwierzęcia z je­dnego pokolenia na drugie odbywa się w po­dobny sposób, jak umaszczenie lub jakość u-włosienia przekazuje się u świnki morskiej. Na wykształcenie tych lub innych cech i wła­sności u zwierzęcia potomnego działają po­budki odziedziczone po przodkach. Jakkol­wiek pobudki kształtujące cechy zwierzęcia mieszczą się w barwach komórki w sposób dla nas niewidoczny, nie są jednak dla nasze­go poznania niedostępne. Jakie pobudki kształtujące tkwią w komórkach młodego u-stroju, dowiadujemy się zazwyczaj po nie-wczasie, dopiero wtedy gdy patrzymy na skut­ki przez nie wywołane. Widzimy wówczas, jak u przychowanego ze znacznym trudem i kosztem dobytku rozwijają się z biegiem czasu cechy i własności bynajmniej nie takie, jakie byśmy mieć pragnęli. Ale wtedy jesteś­my już bezradni — pobudek odziedziczonych po rodzicach zmienić nie możemy. Można natomiast i należy pomyśleć o tym zawczasu, zanim przez zapłodnienie jaja sa­micy plemnikiem samca dany będzie początek nowej istocie. Nie może wszak gospodarzowi chodzić jedynie o ilościowy przyrost stada, nie na samym tylko bezmyślnym rozpłodzie winien on opierać swą pracę hodowlaną. Gdy prowadzi klacz do ogiera lub krowę do by­ka, dbać musi przede wszystkim o to, by taki otrzymać przychówek, który by zado-wolnił jego wymagania. I pod tym względem, jak widzieliśmy, nie jest zdany na łaskę śle­pego losu. Gdy od klaczy - kasztanki chce­my mieć źrebię również kasztanowate, nie poprowadzimy jej przecież do karego ogie­ra lecz do kasztana. Wtedy bowiem zarów­no jajo, jak i plemnik wniosą do nowego ustroju pobudkę do wykształcenia maści kasztanowatej. Gdy od klaczy swojej, ciąg-liwej i silnej, chcemy się dochować takiegoż albo i lepszego konia (a któż by tego nie chciał!), starać się będziemy o ogiera dla niej, który by zalety te posiadał w niemniej-szym stopniu jak klacz. A wtedy źrebię, w którym skojarzą się zalety obojga rodziców, niewątpliwie będzie posiadało zadatki na v dobrego konia. W podobny sposób postępu­jemy z krową, która nam daje dużo i tłuste­go mleka. Aby nie pomniejszyć w potom­stwie tak cennych własności, a przeciwnie utrwalić je lub nawet spotęgować, starać się będziemy dla swojej krowv o buhaja równie jak ona „wysokomlecznego" i „tłustomlecz-nego" — oczywiście w znaczeniu odziedzi­czonych przez niego pobudek. Wprowadza­jąc do młodego ustroju pobudki kształtujące cechy wysokiej mleczności i tłustomleczno-ści od obojga rodziców, otrzymamy cielę, z którego możemy się dochować prawdziwie wartościowej krowy.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • kuchnia prowansalska