Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Pot i pocenie się zwierząt

  Każdy z nas wie dobrze co to jest pot. Wie dobrze, że jak ciężko pracuje, jak to mó­wią ,,w pocie czoła, to nieraz cały oblany jes: potem. Każdy również wie, że nie tylko czło­wiek, ale i koń potrafi się oblać potem na ca­łej powierzchni skóry. Nie każdy może wie, że oprócz konia własności wydzielania potu na całej powierzchni ciała posiada jeszcze owca. Pot wydziela się przez otwory potowe umieszczone w skórze. Człowiek, koń i owca posiadają otwory potowe na całym ciele. Natomiast u psa i kota otwory potowe są tylko na dolnej powierzchni palców. Świ­nie i bydło rogate otwory potowe posiadają tylko na ryju względnie pyszczku, a więc zwierzęta te pocą się tylko na małej po­wierzchni ciała. Wreszcie koza, królik, szczur, mysz nie wydzielają potu wcale, po­nieważ na skórze nie posiadają gruczołów potowych. Wynika więc z powyższego, że nie wszystkie zwierzęta w jednakowej mierze mogą się pocić. Przy omawianiu sprawy znaczenia potu i pocenia się zwierząt będziemy mieli na uwa­dze przede wszystkim konia. Najpierw musimy wiedzieć co to jest pot? Pot jest to bezbarwny płyn, składający się z wody i składników stałych, do których należą sole mineralne: chlorki, fosforany, siar­czany, a także składniki organiczne: mocznik, amoniak, kwasy tłuszczowe itd. Pot ma smak gorzkawo-słony. Wydziela się także w czasie wykonywania wytężonej pracy, jak i podczas spokoju. U człowieka w stanie spo­czynku i przy umiarkowanej temperaturze wydziela się przeszło 3 szklanki potu na dobę (600 — 700 gramów). Pot ten szybko paruje i ciało wygląda jakby było suche. W łaźni parowej obserwowano wydzielanie się potu u człowieka w ilości do 2 i pół litrów w ciągu półtorej godziny. Bardzo dużo wydziela się potu w dnie upalne, podczas pracy, na przy­kład przy koszeniu, przy biegach sportowych itd. U koni wzmożone wydzielanie potu powo­duje również wysoka temperatura, ciężka praca, a poza tym, co wydaje się być dziw­nym — silne wzruszenie, np. strach, spowo­dowany biciem konia bez powodu. Niesłuszne bicie koni często widzimy przy przewożeniu nadmiernych ciężarów i obserwujemy jak one przy tym strasznie się pocą. Skóra konia, będącego w stanie spoczyn­ku, stale wydziela nieznaczną ilość potu. Po­nieważ pot szybko paruje, więc na pozór skó­ra jest sucha. Jednak znane są częste wy-wypadki, że zupełnie zdrowe konie w stanie spoczynku, to jest stojąc w stajni, strasznie się pocą szczególnie w nocy, tak, że nad ra­nem całe są w pianie. Zjawisko pocenia się koni w nocy tłumaczy się brakiem tlenu w dusznych, ciasnych, nie przewietrzanych staj­niach. Gdy w takich stajniach został urządzo­ny wentylator i umożliwiony większy dopływ powietrza, to jest tlenu, konie w nocy już się nie pociły. Z czego wytwarza się pot? Wy­twarza się on z krwi i wydziela przez gruczo­ły potowe (patrz rys.). Gruczołów takich na skórze u człowieka jest dwa i pół miliona. U konia przypuszczalnie jest ich kilka mil-jonów. Każdy gruczoł potowy jest otoczony siecią włoskowatych naczyń krwionośnych. W gruczołach tych krew z naczyń włoskowa­tych oczyszcza się w ten sposób, że znajdu­jące się w niej szkodliwe dla organizmu płyn­ne resztki przemiany materii wydzielają się w postaci potu na powierzchnię skóry. Przy rozgrzaniu i znaczniejszym natężeniu mięśni np. podczas pracy, biegu itd. naczynia krwio­nośne rozszerzają się, to jest wypełniają się większą ilością krwi i więcej wydzielają pły­nu, a zatem pocenie się jest większe. Znaczenie potu jest troja- kie. , Po pierwsze oczyszczanie krwi z nie­potrzebnych, a nawet szkodliwych składni­ków, jak: mocznik i rozmaite produkty spa­lania organizmu. Te składniki stwierdzamy po ostrym charakterystycznym, nieprzyjem­nym zapachu potu na derkach, którymi okry­wamy konie, a u ludzi na spoconej bieliźnie. Po drugie — pot jest bardzo ważnym czynnikiem, regulującym ciepłotę ciała. W dni upalne, albo przy wytężonej pracy, kiedy wewnętrzna ciepłota jest bardzo pod­niesiona i mogłaby spowodować niebezpiecz­ne następstwa, jak udar słoneczny, albo za­palenie organów wewnętrznych — ochładza­nie organizmu następuje przez szybkie wy­dzielanie i wyparowywanie potu. Przez pa­rowanie potu skóra się ochładza, co doświad­czamy na sobie w dni upalne. Ponieważ potu przez skórę wydziela się bardzo dużo, przeto skóra staje się narządem oczyszczającym or­ganizm podobnie jak nerki. Do normalnego wydzielania potu koniecznym jest, aby gruczoły potowe normalnie wykony­wały swoją czynność. Aby ta czynność nor­malnie była wykonywana, należy dbać o wa­runki higieniczne dla zwierząt, a głównie dbać o czystość skóry. Pocenie się jest łatwe przy skórze czystej, kiedy otwory nie są zatkane brudem. Przy skórze brudnej, gdy otwory te są zatkane, pot nie może się wydostać na zewnątrz i swoimi szkodliwymi składnikami zatruwa organizm. Przekrój skóry. A. Naskórek, B. Skóra wła­ściwa, C. Warstwa twórcza. 1. Włos, 2. Cebulka włoso­wa, 3. Gruczoł łojowy, 4. Gruczoł potowy, 5. Otwór kanalika potowego. Zwierzęta, które posiadają własności wy­dzielania potu, jak konie i owce, są odporniej- sze, czyli wytrwalsze na upały, natomiast inne zwierzęta, jak bydło rogate, świnie, które nad­miar tworzącego się podczas upałów ciepła wydzielają z organizmu przez małą po­wierzchnię skóry, a przeważnie przez płuca— często nie wytrzymują żaru słońca i zdychają na udar słoneczny. Takie wypadki często zda­rzają się na jarmarkach podczas spędu bydła i świń, na kolejach — podczas przewożenia zwierząt w gorące lato w przepełnionych wa­gonach itd. Po trzecie — pocenie się wpływa na obniżenie gorączki podczas choroby. Wiemy, jak często stosowane są środki pobudzające wydzielanie potu przy chorobach wewnętrz­nych ludzi i wiemy, jaką ulgę przynosi wystą­pienie potu choremu, zgorączkowanemu ciału. Znane są powszechnie środki pobudzające wy­dzielanie potu, jak: rumianek, kwiat lipowy, suszone maliny. Zapobiegliwi gospodarze na wsi często zaopatrują się w te środki na cały rok, używając je w potrzebie. Znane są również silnie działające środki pobudzające wydzielanie potu u koni, które lekarze weterynarii często stosują by wywołać pocenie się, na przykład przy ochwacie, zapaleniu mózgu itd. U koni stepowych dońskich i gorąco-krwi-stych, posiadających cienką skórę i bardzo rozgałęzione naczynia krwionośne, w okresie letnim podczas upałów występuje tak zwa­ny krwawy pot. Powstaje on wskutek pękania podskórnych naczyń krwionośnych, przy czym krew wypływa na powierzchnię skóry. Krwawy pot nie ma jednak nic wspól­nego z potem zwyczajnym. Jeżeli rozgrzany koń nagle ostygnie, co może nastąpić podczas chłodnych wiatrów lub mrozów, gdy koń pozostanie na dworze, wtedy pod wpływem nagłego zimna otwory potowe ścisną się i nagromadzony pod skórą pot nie będzie w stanie wydostać się na ze­wnątrz, to jest na powierzchnię skóry. Wynikiem gwałtownego oziębienia zgrza­nego konia jest tak zwane zaziębienie, skutkiem czego może nastąpić zapalenie płuc, a często zapalenie kopyt, zwane ochwatem. Mogą również nastąpić kurcze wewnętrzne, a skutkiem tego zatrzymanie moczu. Nagłe oziębienie wywołuje natychmiastowy odpływ krwi z powierzchni skóry, skutkiem czego może powstać przekrwienie przewodów po­karmowych, które wywołuje bóle (kolka).

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Woskie Wino