Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • https://meblink.pl/czy-ocet-dodany-do-prania-niszczy-pralke/
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wrażenia z wycieczki do Danii

  Głośnym jest, iż narody skandynawskie (Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie) słyną z uczciwości. Procent przestępstw jest tam stosunkowo niski. Kradzieże prawie że się nie zdarzają. Mimo tego, że narody te mają żyłkę materialistyczną, uczciwość tamtej­szych mieszkańców jest bez wątpienia impo­nująca. Nie będę tu przytaczał zasłyszanych przykładów, które już zresztą inni w swoich artykułach lub książkach poruszyli. Ciekaw­szych odsyłam do książki Gustawa Morcin­ka pt. „Duńskie serca" (Cena 80 groszy). Mo­gę tylko potwierdzić, że tak jest, zresztą na podstawie tego co w czasie wycieczki *) zdo­łałem zaobserwować. Na wzrost dobrobytu duńskiego, stopy życiowej wszystkich klas narodu, zamożno­ści przejawiającej się wydatnie nawet u tych, którzy* gdzie indziej często głodem przymiera­ją (jak np. robotnicy dniówkowi niewykwa-lifik owani) — wpłynęło wiele momentów. Bezwarunkowo wielkim jest własny, do­browolny wkład poszczególnych mieszkań­ców Danii do ogólnego dorobku. Bezwątpie­nia jest tam głębokie zrozumienie wysiłku zbiorowego, dzięki któremu Duńczyk zrozu­miał istotę spółdzielczości i konieczność sa­mopomocy w sprawach gospodarczych. Te­mu głównie zawdzięczać należy wspaniały rozwój ruchu spółdzielczego. Wpłynęły jednak na to także okoliczno­ści zewnętrzne, których my, Polacy, nie mie­liśmy, w jednych wypadkach czasowo, w in­nych w ogóle. A mianowicie: W tym czasie, gdy my byliśmy w nie­woli, Duńczycy byli narodem niepodległym. Rząd duński mógł prowadzić politykę zagra­niczną, korzystną dla narodu. Miał możność regulować wywóz i przywóz, współdziałać z narodem w sprawie szukania korzystnych rynków zbytu dla swoich produktów. Położenie kraju na morzu i na drogach handlowych morskich, prowadzących do kra­jów północnych i północno-wschodnich, da­wało Duńczykom bodźca do rozwoju handlu. Łatwy drogą morską kontakt z Londynem umożliwił nawiązanie handlowe w sprawie zbytu masła i bekonów. 3) Rząd duński odegrał w porozumieniu ze spółdzielniami rolniczymi b. poważną ro­lę w sprawie standaryzacji wywożonych pro­duktów, jako też regulowania produkcji i jej uporządkowania, czego rządy zaborcze u nas nie czyniły lub robiły to w sposób niedosta­teczny. 4) Zdobyty zawczasu rynek londyński na masło i bekony łatwo jest utrzymać. Tru­dniej bowiem byłoby wyprzeć z rynku kogoś, kto stale wywiązuje się dobrze, tak pod względem jakości, jako też i terminowej do­stawy. Nie branie udziału w wojnie wszech­światowej umożliwiło Danii nie tylko unik­nięcia wielkich strat w ludziach i majątku, ale wręcz na' odwrót — wzbogacenie się, dzięki dostawom do państw prowadzących wojnę. Było to w tym czasie, gdy żołnierz polski ginął, ubrany w obcy mundur, na po­lach bitew, a kule ryły nasze pola i paliły wsie. Bardzo maleńki, miniaturowy po pro­stu budżet wojskowy, dzięki utrzymywaniu bardzo nielicznej armii, czego w żaden spo­sób nie dałoby się zastosować w Polsce, le­żącej między dwoma wielkimi mocarstwami. Niektóre z wyżej wymienionych momen­tów należy zapisać jako właściwości szczę­śliwe, wyjątkowo związane z życiem pań­stwa i narodu duńskiego. Inne będziemy mo­gli u siebie wprowadzić, lecz w trudniejszych i cięższych warunkach, niż mogli to zrobić Duńczycy. Na wychowanie Duczyków wpłynęły roz­rzucone masowo po kraju uniwersytety ludo­we i szkoły rolnicze. Porównywując rolę państwa i samorzą­du we współdziałaniu w popieraniu rolni­ctwa, daje się zauważyć dużą różnicę mię­dzy Danią a Polską. Organizacyj subwen­cjonowanych, tj. wspomaganych, prowadzą­cych oświatową pracę fachową, jak np. Okręgowe i Wojewódzkie Towarzystwa Kó­łek Rolniczych — w Danii nie ma. Rząd tamtejszy mniejszy nacisk kładzie na popie­ranie bezpośrednie uprawy roślin i innej produkcji, utrzymywanie fachowców in­struktorów itp., natomiast prawie że wy­łącznie popiera zbyt produktów rolnych. Rolnik — widząc że taki lub inny dział pro­dukcji mu się opłaca, sam w tym kierunku idzie, pomagając sobie instytucjami spół­dzielczymi i związkiem chłopskim, mającym charakter zawodowy. Związki te utrzymu­ją ze składek członkowskich konsulentów, czyli coś w rodzaju naszych instruktorów, którzy objeżdżają poszczególnych członków i udzielają im porad fachowych. Ułatwienia techniczne i posiadanie ma­szyn, mających zastosowanie w gospodar­stwie wiejskim, oszczędzających siłę rąk ludzkich, tłumaczyć należy — z jednej stro­ny zamożnością chłopów duńskich, z dru­giej jednak strony także i brakiem tanich rąk roboczych. Robotnicy dniówkowi na wsi otrzymują 5 koron dziennie (co się rów­na naszym 6 zł), bowiem niewiele mniejsze są tamtejsze zasiłki wypłacane bezrobot­nym. W programie naszej wycieczki było zwiedzenie rzeźni spółdzielczej w Hilleród. Rzeźnia ta należy do mniejszych, przerabia bowiem 40 do 50 tysięcy sztuk świń rocznie, podczas gdy inne nawet do 180 tys. sztuk. Koszt budowy rzeźni wraz z urządzeniami wewnętrznymi wyniósł około 500 tysięcy koron duńskich, czyli z górą 600 tysięcy złotych polskich. Spółdzielnia ma z górą 2.700 członków w promieniu działalności o-koło 30 kilometrów. Zamiast udziałów członkowskich płatnych gotówką, każdy członek daje gwarancję dostawy pewnej o-kreślonej ilości sztuk rocznie. Istnieje w tym względzie przymus, tak do ilości, jakoś­ci, oraz pewnego określonego terminu do­stawy. Oprócz tego są jeszcze inne warun­ki zobowiązujące członka, jako też gwaran­cje majątkowe, będące równoważnikiem u-działów. Hodowca dostarczając świnie otrzymu­je kwit określający wagę sztuki oraz cenę według notowań giełdy mięsnej w dniu do­stawy. Kto bije świnie dla własnego użytku, jest obowiązany oddać odpadki bezpłatnie swo^ jej rzeźni spółdzielczej. Wszystkich rzeźni mających prawo eks­portu bekonów jest w Danii 88, z czego 66 spółdzielczych i 22 prywatnych. W sprawie zbytu materiału rzeźnego jest bardzo bliska współpraca między państwem z jednej, a spółdzielniami i producentami z drugiej strony. Państwo pomaga finansowo w budowie rzeźni, oraz w finansowaniu wy­płat za dostarczone sztuki, zapewniając rol­nikom pewne minimum możności produko­wania i sprzedawania świń po dobrych ce­nach, w granicach ustalonej ilości wywozu za granicę. Rolnik-producent obowiązany jest wyprodukować i dostarczyć określoną ilość sztuk, według pewnego pożądanego wzorca. Państwo — dysponując corocznie określoną ilością wywożonych bekonów, przydziela rolnikom karty produkcji, dające im prawo wyhodowania określonej, ilości sztuk. Obecnie państwo wydaje rocznie o-koło 4 milionów kart. W przydziale kart produkcji państwo kieruje się różnymi momentami. Brane jest przede wszystkim pod uwagę: czy gospodarz dostarczy przy­dzieloną ilość o przepisowej wartości, wy­wiązując się jednocześnie ze wszystkich po­stawionych warunków. Brane są jednak i momenty inne, a mianowicie: drobni rolni­cy dostają stosunkowo większy przydział na 1 hektar posiadanej ziemi, niż więksi. Tak samo bardziej popierane w przydziale kar są gospodarstwa wzorowo prowadzone, jako też obciążone finansowo wskutek reform i urządzeń rolnych, czy innych terenowych obowiązków o charakterze publicznym. Świnie hodowane na podstawie przy­działu kart są płacone w 100% notowań dnia, natomiast sztuki pozakontyngentowe, tj. produkowane poza przydziałem kart — są płacone w cenie 33% świń kontyngento­wych. Nastawienie gospodarstw rolnych duń­skich jest oparte na hodowli. Na inne dzia­ły rolnictwa zwraca się mniejszą uwagę. Zbóż ozimych i ziemniaków uprawia się sto­sunkowo niewiele. Sady spotyka się niewiel­kie, chyba dla własnego użytku. Kochają się za to Duńczycy w kwiatach, trawnikach, parkach. Jedziemy zwiedzać wieś duńską. Mało mamy czasu, więc trzeba to czynić spraw­nie, żeby w krótkim czasie zobaczyć jak naj­więcej. Dojeżdżamy do wsi Nórre-Herler, położonej o kilka kilometrów od HiPerod. Wpadamy niespodziewanie, bez zapowiedzi. Skręcamy do pierwszej-lepszej zagrody, wy­glądającej na oko gorzej od innych. Gospo­darz zwozi z pola jęczmień i owies, siedząc na furze pełnej zboża. Okazuje się, że jest to najprawdziwszy Polak, Jan Pęk. Miesz­ka w Danii od 25 lat, pochodzi spod Biłgo­raja, a żonę ma z krakowskiego. Przyjechał kiedyś do Danii na roboty i dorobił się tu go­spodarstwa. Posiada 9 nektarów ziemi, bu­dynki skromne, jak na stosunki duńskie, 2 konie i 4 krowy. Otrzymał na rok bieżący 9 kart produkcji świń z państwowego przy­działu. Gospodyni posiada 70 kur. Krowy dają około 80 litrów mleka dziennie. Go­spodarz ma jeszcze dług na gospodarstwie, który go gniecie i utrudnia egzystencję. Pęk jednak wierzy w powodzenie i możność wyj­ścia z trudności pieniężnych. Dzieci Pęków już, niestety, nie rozumieją po polsku. Skręcamy do pierwszego-lepszego gospo­darstwa nieco dalej. Właściciel nazywa się Chrystjansen. Posiada 26 hektarów ziemi, 11 krów, piękne i dostatnie budynki gospo­darskie, duży i ładny dom mieszkalny, kom­plet narzędzi rolniczych itp. Dom miesz­kalny liczy 5 pokoi, kuchnię i spiżarkę. Je-tien z pokoi stanowi biuro przyjęć, w którym urzęduje gospodarz. W pokoju stoi biurko, a na nim książki, kwitariusze, podręczne druki, materiały piśmienne i telefon. Gospo­darz utrzymuje 2 stałych parobków. Każdy z nich otrzymuje po 85 koron, czyli około 100 złotych polskich miesięcznie, utrzyma­nie i mieszkanie. Mieszkanie dla parobków mieści się w osobnym budynku, obok spich­rza i narzędzi rolniczych. Składa się z 2 pokoi średniej wielkości, porządnie wyma­lowanych i wyfroterowanych. Jak dla ka­walerów — trudno więcej wymagać. Parob­cy skończyli wiejski uniwersytet ludowy. Właściciel skończył szkołę ludową i uniwer­sytet ludowy. Należy, jako członek, do Związku Chłopskiego, rzeźni spółdzielczej i spółdzielni dla zakupu pasz.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • ordynacja podatkowa zmiany 2023