Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • koksy
 • Pokrewne
  Polecali mi terapi uzalenie krakw w tym prywatnym orodku, pono jest dobry

  Rolnictwo

  Czym sq ośrodki zdrowia

  Kiedy w roku 1925 założono pierwsze ośrod-ki zdrowia, nikt nie przypuszczał, że roz­winą się one tak szybko i znajdą takie uzna­nie w naszym społeczeństwie. Dziś mamy już ośrodków zdrowia przeszło 500, a chce­my mieć około 3.000, bo wtedy dopiero można będzie liczyć na to, że zapotrzebo­wania całej ludności będą pokryte, tj. że ca­ła ludność będzie mogła z ośrodków zdro­wia korzystać. Pomimo jednak tak wielkie­go rozwoju tych instytucyj mało osób zdaje sobie sprawę, co ośrodki zdrowia robią, do czego służą, kogo leczą. Z nazwy wypływa, że ośrodek zdrowia jest centralną instytucją, mającą pod swoją opieką wszystkie sprawy zdrowotne na określonym terenie, powiedzmy na obszarze jednej lub paru gmin. Skoro mówimy wszyst­kie sprawy, to rozumimy leczenie i zapobie­ganie. Gdyby zaś ośrodek zdrowia leczył wszystkich obywateli ze swego terenu, by­łaby to powszechna opieka lekarska, tak jak jest powszechne nauczanie. Tak też nie­którzy myślą, ale w rzeczywistości jest ina­czej, ośrodki zdrowia tych zadań na siebie nie biorą. Do obowiązków ośrodka zdro­wia należy przede wszystkim walka z chorobami społecznymi. Mamy na myśli gruźlicę, choroby wenerycz­ne, alkoholizm, jaglicę. Ośrodki również biorą na siebie walkę z umieralnością ma­tek przy porodzie i niemowląt, tj. dzieci w pierwszym roku życia. Są to wszystko spra­wy dużej wagi dla całego społeczeństwa. Rozpowszechnienie tych chorób, czy klęsk społecznych grozi nie jednostce, lecz całemu społeczeństwu, jest ciężarem dla gmin i pań­stwa całego, dlatego też całe społeczeństwo te choroby musi zwalczać. Walka z tymi klęskami jest trudna i nie może się ograniczać tylko do leczenia środ­kami farmaceutycznymi (aptekarskimi). Weź­my taką chorobę, jak np. gruźlica. Proszka­mi, kroplami i ziółkami nikt gruźlicy nie wy-korzeni, choć niejednemu one pomogą. Tu trzeba wnikać w życie domowe chorego, trzeba zainteresować się tym co on robi, jak mieszka, jak śpi, co je, bo dopiero jak się zmieni te wszystkie warunki, w których cho­roba powstała i rozwija się, można mówić o radykalnym leczeniu. Ten system leczenia, uwzględniający przyczyny choroby, jest o wiele trudniejszy, może nawet i kosztow­niejszy niż ten, który zmierza do usunięcia najbardziej przykrych objawów choroby, ale skuteczniejszy, właściwie jedynie skuteczny. W każdym razie w chorobach społecznych długotrwałych tylko ten system ma rację i daje dobre wyniki. A oto inny przykład: walka z umieralno­ścią niemowląt. Śmierć dziecka to nie tylko zmartwienie dla rodziców, ale i strata spo­łeczna, bo najmniejsze dziecko już coś kosz­tuje, a jeżeli umiera, to wszystko, co na nie­go zostało wydane, jest zmarnowane. I zno­wu to samo: ratować dziecko od choroby i śmierci należy nie tylko lekarstwami, a\e i umiejętną pielęgnacją, która jest często ważniejsza od lekarstw i działa zapobiegaw­czo. Żeby zaś ta pielęgnacja była naprawdę dobra, trzeba matkę nauczyć jak karmić dziecko, kąpać i ubierać kiedy dziecko jest jeszcze zdrowe; trzeba nieraz wiele w .domu zmienić, żeby dziecko miało odpowiednie warunki. Wszystkimi tymi sprawami zajmu­je się ośrodek, a jego przedstawicielką w tej dziedzinie jest higienistka. Weźmy dziecko chore na jaglicę. Musi ono chodzić do lekarza, który będzie mu powieki smarował lekarstwem, da krople do wpuszczania, ale to nie wystarczy. To dziec­ko musi być nauczone jak ma postępować, żeby nikt się od niego nie zaraził, musi od­dzielnie sypiać, mieć swój ręcznik, myć się oddzielnie od innych. A jaglica nie jest cho­robą, która by obchodziła tylko to dziecko, które jest chore. Inne dzieci w szkole i poza szkołą, w domu i poza domem mogą się od niego zarazić, każdemu zaś kto jest dotknię­ty jaglicą, grozi jeśli nie ślepota, to przynaj­mniej osłabienie wzroku. Wiadomo też, że wskutek jaglicy utrudnione jest nauczanie dzieci, później odbywanie służby wojskowej, a nawet wyemigrowanie na zarobek do ob­cego kraju, bo nigdzie chorych na jaglicę nie przyjmują. Tak samo choroby weneryczne są strasz­ną plagą, bo prowadzą do wyludnienia (da­ją bezpłodność, wywołują poronienia) i do zwyrodnienia, bo rodzice chorzy wenerycz­nie mają często dzieci niedorozwinięte fi­zycznie i umysłowo. Każdy chory wenerycz­nie jest sam niebezpieczny dla otoczenia i może wydawać na świat potomstwo niedo­łężne. Alkoholik też jest nieszczęściem nie tyl­ko dla rodziny, lecz i dla całego społeczeń­stwa. W domach wariatów i w więzieniach mamy wiele osób, które tam trafiły przez al­koholizm — najczęściej swój własny, niekie­dy i rodziców. Trzeba więc nie tylko alko­holika leczyć, lecz i alkoholizm w ogóle zwalczać. Otóż ośrodek zdrowia przeznaczony jest do zwalczania tych wszystkich chorób i klęsk, a zwalcza je leczeniem i zapobiega­niem, kładąc możliwie duży nacisk na zapo­bieganie, bo jest ono o wiele tańsze i skutecz­niejsze, niż leczenie najdroższymi środkami aptekarskimi. Społeczeństwo musi najpierw zwalczać te właśnie choroby, bo one są najgoźniejsze dla całego społeczeństwa (nie tyl­ko dla samego chorego) i najkosztow­niejsze, bo wszyscy przynajmniej finan­sowo koszty ich muszą ponosić. Ale oprócz tych chorób, zwanych spo­łecznymi, które wyżej omawialiśmy, a który­mi głównie ośrodek zdrowia się zajmuje, są inne choroby, również grożące całemu spo­łeczeństwu: są to ostre choroby zakaźne, jak tyfus brzuszny, szkarlatyna (płonica), dyfte­ryt (błonica) itp. Ośrodek zdrowia może z nimi prowadzić skuteczną walkę, gdyż zna dobrze teren i styka się z ludnością. Pra­cownicy ośrodka zdrowia muszą wiedzieć, gdzie jakie choroby najczęściej się spotyka i mogą wiele zrobić dla ich wykorzenienia. Oni też mogą najlepiej uczyć ludzi higienicz­nego sposobu życia, bo przecież do ośrodka zdrowia tylu ludzi codziennie przychodzi, a za każdym razem jak tam ktoś wejdzie, to powinien się czegoś nauczyć. Zresztą pielęgniarka-higienistka (a bez higienistki nie ma ośrodka zdrowia) odwie­dza rodziny chorych w domu, każdą też ro­dzinę uczy nie tylko jak leczyć się i pie­lęgnować chorego, lecz również jak miesz­kanie urządzić, jak jedzenie przygotować i podać, jak izbę uprzątnąć i przewietrzyć. A jak się ogląda mieszkanie, to się widzi i to co jest koło mieszkania i podwórze i budyn­ki gospodarskie i całe otoczenie, a wszędzie się wprowadza ład, czystość i higienę.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://www.sterydonline.pl