Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • https://liftonpolskasklep.pl/
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Kultura i Nałura

  Natura wyposażyła człowieka i fizycznie i zwłaszcza umysłowo w sposób, któ­ry go nie tylko stawia na najwyższym szczeblu w szeregu stworzeń, ale czyni go z konieczności rzeczy panem całej przy­rody" *). Panem i królem ziemi czuje się człowiek 20 wieku. Z dumą patrzy na owoce swej pracy i odważnie spogląda w przyszłość. Oto nauczył się wszechstronnie wykorzysty­wać bogactwa, ukryte w głębi ziemi i hojnie rozsypane na jej powierzchni. Odkrył i opa­nował ogień. Zaprzągł do pracy zwierzę la. Rozciągnął swą władzę na świat roślin. Pod­dał swym usługom wodę i powietrze. Stwo­rzył i udoskonalał narzędzia ku pomocy w walce z przyrodą. Dzięki nim mógł sku­teczniej bronić się przed zwierzętami, spo­rządzać sobie odzież, budować schronienia przed zimnem i deszczem, przyrządzać stra­wę. Zaczął też robić poszukiwania w głębi ziemi i odkrył w niej bogactwa soli i węgla, granitu, metali i inne. Podniósł swój wzrok ku niebu i pilnie badając bieg słońca i ciał niebieskich, pojął skąd się bierze dzień i noc, zmiany pór roku i nauczył się mierzyć czas, stwarzając z czasem kalendarz z podziałem roku na miesiące, tygodnie, dni i godziny. Odkrył w ubiegłym stuleciu siłę ciśnie­nia pary i nauczył się użytkować ją tak wszechstronnie, że wiek 19 nazwano ,.wie­kiem pary". Maszyny parowe zaczęło bo­wiem stosować do młynów i tartaków, do ko­palń, przędzalń i odlewni, zastępując nimi w wielu wypadkach dawne wiatraki lub si­łę kół wodnych. Wszak wiemy, że maszyna parowa, wytwarzająca ruch postępowy, wy­wołała cały przewrót w sposobie komunika­cji. Siła pociągowa zwierząt została wów­czas zastąpiona przez siłę mechaniczną pary. Kolej, czyli lokomotywa, tj. maszyna paro­wa, ciągnąca za sobą szereg wagonów, dała człowiekowi możność podróżowania i prze­wożenia towarów o wiele szybciej, taniej i bezpieczniej, aniżeli dawniej. Koleje żelaz­ne zaczęły wchodzić w życie w połowie ze­szłego stulecia i niebawem rozpowszechniły się po całym świecie. W tymże 19 wieku uczynił człowiek dru­gie wiekopomne odkrycie prawa elektrycz­ności. Jeszcze kilkadziesiąt lat przeszło na badaniach i szukaniu sposobów stosowania tej potężnej siły w celach praktycznych. Ba­dania zostały uwieńczone nadspodziewanymi wynikami. Nasz wiek nazwano więc „wie­kiem elektryczności", gdyż mocarz len opa­nował fabryki i kopalnie, gospodarstwa rol­ne i miasta, drogi publiczne i mieszkania prywatne. Jemu to zawdzięczamy telefon i telegraf, kinematograf i radio, najróżniejsze maszyny, które wykonują za człowieka pracę. Pozazdrościł też człowiek lotu ptakom i tak długo czynił próby, aż mu się udało zbudować samoloty, na których wzbija się w przestworza i szybuje odważnie nad ląda­mi i oceanami. Lecz robiąc odkrycia i opanowując coraz bardziej naturę, nie mógł człowiek zapom­nieć o samym sobie. Wszak i jego ciało nale­ży do natury i podlega prawom życia ziem­skiego. Zaczął więc człowiek coraz uważniej badać swój organizm i szukać przyczyn cho­rób i środków, które by je mogły zwalczać. Z tej walki z cierpieniem fizycznym i ze śmiercią powstała olbrzymia gałęź wiedzy ludzkiej, zwana medycyną. Od maszyny parowej do oświetlenia elektrycznego i radia, ciągnie się nieprzeli­czony szereg wynalazków, które dały czło­wiekowi taką władzę nad przyrodą, o jakiej nic roiła nawet bujna fantazja twórców ba­jek tysiąca i jednej nocy..."—pisze prof. Cze­sław Białobrzeski, zastanawiając się nad ogromem zdobyczy, osiągniętych przez czło­wieka. Nie od razu jednak zdobył człowiek tę władzę. Jeśli ogarnia nas zdumienie na wi­dok tylu wspaniałych wynalazków, dokona­nych w ostatnich stuleciach przez człowieka, to z drugiej strony musimy pamiętać, że ten podbój natury postępował w minionych wie­kach bardzo wolno — długie tysiąclecia przechodziły, podczas których wznosił się człowiek po szczeblach postępu krok za kro­kiem. Według obliczeń uczonych, od wyna­lazku ognia przez jaskiniowców do ,,wieku pary i elektryczności" upłynęło sto kilka­dziesiąt tysięcy lat. Pierwsze domowe zwie­rzę w Europie (pies) ukazało się na 10 tysię­cy lat przed narodzeniem Chrystusa, a okres w którym zaczął człowiek użytkować miedź, a następnie bronz i żelazo, rozpoczął się w naszej części świata dopiero na 3.000 lal przed Chrystusem. Tworząc kulturę szedł więc człowiek na podbój natury, usiłując oswobodzić się z pęt ciążącej na nim zależności. Kroczył naprzód, uzbrojony w coraz to doskonalsze narzędzia pracy, w pomoc zwierząt ujarzmionych i udomowionych. Zdobywał coraz to więcej wiedzy i umiejętności, ulepszał gospodarkę, tworzył życie rodzinne i społeczne, rozwijał naukę i sztukę. A czynił to wszystko dzięki sile swego rozumu — tej najpotężniejszej broni w walce człowieka o należne mu pra­wa królowania nad przyrodą. Szedł więc człowiek śmiało, udoskonala­jąc życie własne i ujmując w karby przyro­dę. Wszędzie tam, gdzie się osiedlał, wycis­kał piętno swej rozumnej i celowej pracy na otaczającej go naturze. Trzebił i karczował lasy, osuszał bagna, zasiewał pola, regulo­wał rzeki, broniąc się przed ich zalewami, budował coraz większe osiedla. Opanowy­wał ziemię, na której mieszkał, tworząc to, co nazywamy „krajobrazem kulturalnym". Rzecz prosta, że ten podbój przyrody nie wszędzie był jednakowo łatwy i owocny. Doświadczenie i przeszłości i teraźniejszości wykazuje nam, że najbardziej sprzyjają roz­wojowi kultury ludzkiej okolice położone w klimacie umiarkowanym. One to dają człowiekowi najlepsze warunki do życia. Tam też powstały pierwsze wielkie ognislka kultury ludzkiej. Kultury Egiptu i Mezopo­tamii, Chin i Indii, wreszcie Grecji i Rzymu zrodziły się i rozwinęły w okolicach, gdzie klimat ciepły, ale nie upalny i łagodzony obecnością dużych rzek, sprzyjały ludzkim wysiłkom. Warunki przyrodzone zmuszały bowiem mieszkańców do pracy, do pracy ciężkiej i zbiorowej, jakiej wymagało np. sztuczne nawadnianie kraju i na dużą skalę prowadzona uprawa roli, ale wzamian za -to dwały obfite owoce, stające się zachętą do dalszych wysiłków. Tymczasem tam, gdzie natura albo zbyt hojnie obdarzyła człowieka, nie zmuszając go do wytężonej walki o byt, bądź też była tak skąpa, że wszystkie siły ludzkie pochłaniało zaspokajanie najpierw-szych potrzeb, trudno było wznosić się czło­wiekowi wzwyż. W pierwszym wypadku miał za słabe bodźce do pracy, w drugim — natrafiał znów na zbyt wielkie trudności. Dlatego to na tak niskim poziomie kultury pozostali północni Eskimowie i podzwrotni­kowi murzyni afrykańscy. Dlatego to najpo­tężniejszą kulturę stworzyli mieszkańcy żyznych okolic nadrzecznych o klimacie umiarkowanym. Lecz faktem jest, że kultu­ra zmniejsza zależność człowieka od zew­nętrznych warunków i czyni go zarówno fi­zycznie, jak i duchowo odporniejszym dzię­ki bogactwu środków, służących do walki z naturą. To też życie kulturalne rozwija się dziś i w okolicach o klimacie o wiele mniej przyjaznym dla człowieka — zarówno zim­nym jak i upalnym. Im więc wyższa i bogatsza kultura, tym mniejsza zależność człowieka od przyrody. Dlatego to ludy pierwotne nazywane są przez uczonych niektórych krajów „luda­mi natury", to znaczy ludami ściśle związa­nymi i uzależnionymi od natury. Ten dawny człowiek natury żył bowiem w środowisku otrzymanym w darze od Stwórcy, prowa­dząc gospodarkę rabunkową i nieznacznie zmieniając jego wygląd. Człowiek kultury przeciwnie, żyje w środowisku wypracowa­nym przez swych przodków i udoskonalo­nym przez siebie. Od natury oddziela go kul­tura we -wszystkich jej przejawach. Nie pro­wadzi już gospodarki rabunkowej, ale stara się najcelowiej zużytkować i drogą uprawy, hodowli i przemysłu — powiększać i prze­twarzać bogactwa, dostarczane mu przez na­turę. Człowiek kultury wyzwolił się z pęt na­tury nie tylko zewnętrznie — fizycznie, ale i wewnętrznie — duchowo. Podziwia piękno przyrody i jej potęgę, ale nie odczuwa już przed nią zabobonnego lęku i nie oddaje jej czci religijnej, rozumiejąc, że należy się ona tylko Bogu. Z pewnością nie zdoła się czło­wiek nigdy zupełnie uniezależnić od środo­wiska naturalnego, w którym żyje już choć­by dlatego, że jego własny organizm podle­ga prawem życia fizycznego. Lecz podbój natury przez kulturę będzie człowiek pro­wadzić nadal, poznając coraz głębiej i do­kładniej prawa rządzące przyrodą i tą dro­gą zdobywając nad nią coraz większą wła­dzę.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Klimatyzacja monta Pruszkw
 • fryzury lata 80
 • https://www.liftonpolska.pl/index.php/serwis-i-czesci/