Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej

  Nie dawno miałem możność bliższego ze­tknięcia się z niższym szkolnictwem rol­niczym, i to zarówno — jak się tc mówi — od góry, jak i od dołu. Góra — to warunki, które składają się na większe łub mniejsze sprzyjanie rozwojowi szkół rolniczych w Polsce; dół — to warunki, które wpływają na lepsze lub gorsze wyko­rzystanie tych szkół dla celów rozwoju kul­tury wsi. Jasnym jest, że czynnik sprzyjania rozwojowi szkół rolniczych wraz z czynnikiem ich najlepszego wykorzystania — w sumie stanowić mogą ważną pozycję w dziedzinie postępu wsi. Dlatego tak radosnym i wartościowym jest stwierdzenie, że w szkolnictwie rolni­czym — zarówno od góry, jak i od dołu — można wskazać na cenne objawy rozwojowe. Pragnę dziś podać nieco wrażeń z pobytu w szkole rolniczej. Pierwsze wrażenie — to zdrowa, orzeźwiająca i radosna atmosfera pracy. Ta atmosfera rzetelnej pracy jest głównym wrażeniem, które wyniosłem z po­bytu w tej szkole. Podkreślam to z całym na­ciskiem. Oto przebieg dnia w szkole rolniczej: Godz. 6-ta rano — uczniowie wstają. Wspólna modlitwa — pieśń „Kiedy ranne wstają zorze...". Potem pierwsza lekcja. Jak­że żywotny i ważki temat: „Położenie geogra­ficzne Polski wśród innych narodów". Nau­czyciel wyciąga z objaśnień, danych na ma­pie, wniosek nieodparty: granicami Polski są przede wszystkim dusze Polaków; w nich się mieszczą pierwiastki siły lub słabości Ojczy­zny. Po śniadaniu druga lekcja — z dziedziny organizacji gospodarstw. Temat szczególnie na czasie w obecnym roku: ubezpieczeń a ~d-pożaru, od gradu, od upadku inwentarza. Te­mat ten wiąże się, niestety, z ostatnimi wy­padkami w okolicy: w sąsiedniej gminie grad względem gospodarczym, jak i kulturalnym, świeci przykładem. Handzlówka — to więk­sza wioska, posiadająca same karłowate gos­podarstwa. Jak już wspomniałem, powstały tu i dzia­łają silne i zdrowe organizacje, które posta­wiły na wysokim poziomie warunki gospodar­cze, materialne i duchowe ludności tej wsi. Przy zwiedzaniu na pierwszy plan wysu­wa się dom ludowy, w którym ogniskuje się społeczne życie Handzlówki. Z kolei rzuca się w oczy wspaniale pod względem organizacyj­nym działająca mleczarnia, w której oprócz masła wyrabia się szlachetne, sprzedawane masowo sery; przynoszą one poważne docho­dy. Z gospodarstwem mleczarskim idzie w pa­rze starannie prowadzona hodowla i nowo­czesne żywienie bydła. Nie zapominają rów­nież mieszkańcy Handzlówki i o tym, że oprócz właściwego żywienia inwentarza, du­że znaczenie w hodowli mają odpowiednio urządzone i czysto utrzymane obory. To też krowy, powracające z pastwiska, witają tę czystość radosnym porykiwaniem. Skoro zaś tak jest w oborach, stajniach i obejściach, nie trzeba specjalnie opisywać czyściutkich i miłych mieszkań ludzkich. Poza domem ludowym i mleczarnią — chlubą Handzlowian jest łaźnia, w której wszyscy mają możność utrzymać swoje ciało w warunkach higienicznych. Na jak wysokim zaś poziomie stoi u miesz­kańców Handzlówki świadomość tego, że wie­dza świat zdobywa, świadczy to, że rok rocz­nie z istniejącej tam Kasy Stefczyka przezna­cza się odpowiedni fundusz na kształcenie pilnych, a niezamożnych uczniów spośród miejscowej młodzieży. Idźmy dalej przez wieś, po której pro­wadzi nas dobrze utrzymana szeroka droga. Po obu stronach tej drogi widnieją, jak już wspomniałem, piękne i czyste budynki miesz­kalne i gospodarcze. Na dachach domów mieszkalnych, wszędzie widać anteny radio­we, bo przecież każdy Handzlowianin chce słuchać pożytecznych audycyj radiowych rol­niczych i innych. Przy każdym gospodarstwie widnieją no-wozałożone sady owocowe, a oprócz tego każ­dy z gospodarzy zakłada sad w polu, tzw. „sad polowy". By zaś móc owoce przechować do późnej wiosny, a niezdatne do przechowa­nia przerobić na przetwory, budują mieszkań­cy Handzlówki przechowalnię owoców wraz z przetwórnią. Przechowalnia ta da im na-pewno duże krożyści, gdyż owoce sprzedawa­ne późną wiosną są — jak wiadomo — naj­droższe. Z powyższego widać, że Handzlowianie to świadomi rolnicy i dzielni obywatele". wybił zboże, gwałtowne zaś burze z pioruna­mi wznieciły pożary. Taki temat interesuje — zwłaszcza, że nauczyciel bardzo zgrabnie wią­że wskazówki o ubezpieczeniach z wypadka­mi ostatnich dni w okolicy. Z kolei godzina z dziedziny hodowli: o produkcji i wykorzystywaniu mieszanek zie­lonych przy żywieniu bydła. Jest to wykład uzupełniający praktykę szkolną w tej dzie­dzinie. Obora szkolna składa się z 10-cm krów, a przeciętna mleczność wynosi 3,015 litrów. Całą praktyczną stronę produkcji zie­lonek i ich wykorzystania uczniowie prze­chodzą w biegu praktycznych zajęć szkolnych. Tego dnia wypadła też według rozkładu zajęć godzina przysposobienia wojskowego. Uczniowie przechodzą w szkole systematycz­ny kurs P. W., co ułatwia i skraca służbę woj­skową. Teraz idziemy na obiad. Wyżywienie od­bywa się przy pomocy uczniowskiej Spół­dzielni Wyżywienia, prowadzonej przez ko­legę dyżurnego. Po odpoczynku południowym następują czterogodzinne zajęcia praktyczne. Z cieka­wością obserwowałem różnorodność tych za­jęć: Młocka rzepaku da niezadługo tzw. goto­wy grosz na bieżące wydatki szkoły. W magazynie — przewietrzanie poprzed­nio' wymłóconego rzepaku i wianie. Kierow­nik udziela szczegółowych informacyj co do nastawienia i użycia wialni. W majsterni — klepanie kos; nadchodzą główne żniwa, pogotowie zatem musi być! Je­den z uczniów oprawia podniszczoną książkę. Okazuje się, że to „Rolnik wzorowy" prof. Miczyńskiego. Tam w kącie odbywa się na­prawianie części wozów. W oborze i chle­wie — bielenie. Przed progami obowiązuje odkażanie nóg kreoliną, gdyż zły wróg — pryszczyca — czyha. Jaskółcze gniazda w oborze zagrożone, ale dobry pędzel oszczędza je: widocznie pędzel kocha jaskółki! W szko­le zresztą jak zawsze wszyscy są mądrzy

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://btsogrodzenia.pl