Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie

  Samodzielny ruch młodzieży wiejskiej na­rodził się w okresie budzenia się war­stwy chłopskiej i wyruszania na nową dro­gę do kultury, uświadomienia społecznego i postępu gospodarczego. Na początku na­szego wieku wieś zaczyna nurtować nowy prąd: dążenie do wyzwolenia z pęt ciemnoty, a równocześnie zaczyna walczyć o swe pra­wa społeczne. Długo przedtem wychodzą pis­ma dla wsi, organizowane są kursy dla chło­pów. W r. 1901 zostaje otwarta pierwsza szkoła rolnicza w Pszczelinie przez Maksy­miliana Malinowskiego, a później szkoły w Kruszynku, Sokołówku, które młodzież chłopską uczą nie tylko rolnictwa, lecz bu­dzą ją do życia społecznego i pracy dla wsi. W r. 1907 zaczyna wychodzić „Zaranie", samodzielne pismo chłopskie, skupiające bu­dzącą się myśl wiejską. W r. 1911 przy „Zaraniu" ukazuje się pismo „Młodzi Idą", wydawane przez grupkę młodzieży, byłych wychowanków pierwszych szkół rolniczych. Z pierwszych szkół rolniczych wychodzi­li pracownicy postępu nie tylko gospodar­czego, lecz przede wszystkim społecz­nego. Opierając sie na wzorach duńskich uniwersytetów ludowych, budzono w nich człowieka myślącego nad sensem swojego życia, człowieka mającego poczucie obo­wiązku pracy nad podnoszeniem kulturalnym wsi. Tak powstał z małych początków ruch młodzieży wiejskiej. W r. 1912 ukazuje się również pierwszy numer samodzielnego pisma młodzieżowego „Drużyna". Młodzież drużyniacka stawiła sobie za cel przede wszystkim pracę oświa­tową wśród młodzieży wiejskiej. Praca mło­dzieży drużyniackiej i młodzieży zaraniań-skiej, skupionej wokół „Młodzi Idą", utorowa­ła drogę pracy organizacyjnej w Polsce Nie­podległej. W r. 1914 ruch młodzieży wiejskiej zo­stał wybitnie osłabiony. Wielu najbardziej uświadomionych patriotycznie poszło do Legionów, do P. O. W., walczyć o wolność. A w latach 1919 — 20, gdy cała warstwa chłopska zdawała na froncie bolszewickim egzamin miłości Polski — młodzież poszła w pierwszych szeregach. Wielu poległo, zo­stawiając swoim kolegom testament ofiarno­ści i zupełnego poświęcenia dla sprawy. W r. 1918 praca organizacyjna młodzieży skupia się przy działającym w ramach Cen­tralnego Towarzystwa Rolniczego — Związku Kółek Rolniczych, który tworzy Sekcję Kół Młodzieży Wiejskiej. Istnieje wtedy 167 kół liczących razem 7000 członków. W r. 1919 zjazd delegatów kół tworzy Centralny Zwią­zek Młodzieży Wiejskiej. Nie będziemy tu śledzić dalszego rozwo­ju organizacyjnego ruchu młodzieży, nie bę­dziemy się zastanawiali nad powodami jego rozbicia, rozdrobnienia, mnożenia się nowych form organizacyjnych. Około pół miliona zor­ganizowanej młodzieży wiejskiej znajduje się w różnych organizacjach, stawiających sobie odmienne cele i do innych dążących ideałów. Moglibyśmy je podzielić na takie grupy: organizacje, które stawiają i sobie cele i ideały głównie religijne, to Katolickie Związki Młodzieży; kładące nacisk na samodzielność i rozwój warstwy chłopskiej — Zwią­zek _Młodzieży Wiejskiej R. P. „Wi­ci" i Centralny Związek Młodej Wsi; „Związek Strzelecki" sku­piający młodzież w okół haseł wy­chowania wojskowego i przygotowa­nia do obrony Państwa. Nie wchodząc w szczegóły prac prowadzonych w tych najważniej­szych grupach organizacyj, postara­my się pokrótce przedstawić doro­bek ruchu młodzieżowego, zwłasz­cza na tych odcinkach, gdzie cho­dzi o wypracowanie wartości wiej­skich, wzbogacających życie wsi. Widok tego olbrzymiego pieca hutniczego daje ledwie nikłe pojęcie o potędze naszego ciężkiego przmysłu na Śląsku. Ogólny widok Cieszyna, dziś już w całości należącego do Polski Ruch młodzieży wiejskiej u swoich pod­staw ma potężne dążenie do oświaty, do przebudowy wsi. „Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe", oto jego naczel­ne hasło. Ruch młodzieży wiejskiej rodził się w walce o nowe ideały, tworzony był przez ludzi pełnych poświęcenia, którzy nie mieli na uwadze swojego dobra. Stąd ich najważniejszym celem była praca nad pod­niesieniem wsi, gdyż na wsi widzieli podsta­wę silnego Państwa. Do organizacji idzie młodzież po to, aby się czegoś nowego' nauczyć, aby wspólnym wysiłkiem zdobywać nowe wartości życio­we. Ale do ruchu młodzieżowego należą nie tylko ci, którzy zapisani są do organizacyj młodzieżowych; należą także i ci, którzy skupili się w pozaorganizacyjnych zespołach PR, zespołach samokształceniowych, pojedyncze grupki, a nawet jednost­ki, które odcięte od szerszego świa­ta, same o własnych siłach walczą, czytają, pracują nad sobą i swoją wsią. Dlatego ruch młodzieży wiej­skiej, to samodzielne dążenie mło­dzieży zorganizowanej i niezorgani-zowanej do nowego życia, do oświa­ty i postępu. Ten ruch, istniejący o-koło 30 lat, może się poszczycić wielkim dorobkiem, a zwłaszcza w ciągu 20 lat istnienia w Wolnej Pol­sce. Jak już wskazałem, chodził on różnymi drogami i dziś także nie jest zjednolicony. Lecz każdy kie­runek pracował w imię swoich ide­ałów i pozostawiał ślad swojej pracy. Nie będę tu wyliczał pism wy­dawanych przez ruch młodzieży wiejskiej, książek, które wniósł na wieś, świetlic, radia, tysięcy kursów oświatowych, konkursów PR, kon­kursów czytania. Ogólnie wszystkie te dziedziny nazywamy pracą oświa­tową i ta praca oświatowa to naj-chlubniejszy dorobek ruchu młodzie­żowego. Ruch młodzieżowy wpro­wadził na wieś czytelnictwo. Spra­wił, że gazeta i książka stały się co­dzienną potrzebą wsi, wyparły kar­ty i przesiadywanie w karczmie. Gazeta i książka, odsłaniające nowe światy, mówiły, że wieś ma przed sobą wielką drogę do przeby­cia, że może ją przebyć, jeżeli skupi się w wielkim i samodzielnym wysiłku. Drugą wielką pozycją w dorobku ruchu młodzieży wiejskiej jest obudzenie i pod­niesienie wysoko godności wsi i chłopa. Ruch młodzieży wiejskiej narodził się z ru­chu wyzwoleńczego wsi. Walczył i walczy o prawa chłopa do pełnego życia, a przede wszystkim — by chłop nie był ciemnym anal­fabetą, którego wyzyskiwał i poniewierał nim każdy kto chciał, lecz by był pełno­wartościowym obywatelem, człowiekiem oświeconym i dumnym ze swojej wiejskości. Ruch młodzieży dążył do tego-, by wieś pod­niosła i rozwijała swoje tradycje kulturalne niechęć zobojętniałych, wytrzymali wszystkie ciosy wrogów i dziś zbie­rają już owoce pracy. Lecz cały ruch młodzieży wiej­skiej nie wyszedł jeszcze poza swój okres bohaterski. Jeszcze dziś na błotnistych, polnych drogach cho­dzi armia młodych pionierów spra­wy chłopskiej. Głodni i zmarznięci, lecz z płonącymi sercami. Walczą o oświatę, o przebudzenie potężnych sił zorganizowanej wsi. Ruch młodzieży wiejskiej — to przednia siła wsi walczącej o swoją lepszą przyszłość. Koła i oddziały młodzieży wraz z zespołami PR, ze­społami samokształcenia, to placów­ki i pozycje walki z zacofaniem, z ciemnotą, wyzyskiem i poniewierką Ruch młodzieży wiejskiej w pierwszych 20-tu latach Polski Niepodległej spełnił swoje zadanie tak samo twórczo i ofiarnie, jak i ci, którzy za Nią polegli w latach 1918 — 1920. Ogólny widok Sandomierza. Piękne to i historyczne miasto, ze względu na swoje położenie stanowić dzisiaj będzie jakby stolicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. W szybkim tempie powstają, dużym nakładem pracy i kapitałów, potężne budowle fabryczne, które wcho­dzą w skład C.O.P. swoje pieśni, stroje i obrzędy, by nie przyj­mowała naleciałości miejskich, które do wsi nie należały. Ruch młodzieży wiejskiej wy­rabiał we wsi poczucie swojej wartości: że wieś jest najważniejszą podstawą bytu Pań­stwa, że wieś kulturalnie dorównuje miastu, posiada swoją rodzimą kulturę, i więcej w niej tężyzny moralnej niż w miastach. Tak więc przez ruch młodzieży wiejskiej dokonywał się proces wchodzenia wsi w Państwo. Młodzież wyprowadzała wieś z cia­snych i zapomnianych opłotków na szerokie trakty życia publicznego. Robiła to niosąc na wieś oświatę, zrozumienie spraw publicz­nych, państwowych i samorządowych, a jed­nocześnie odgrzebywała z powłoki nalecia­łości miejskich stare i piękne tradycje ro­dzimej kultury wiejskiej. Nowe czasy wymagały nowych form or­ganizacyjnych. I tu młodzi byli pionierami. Ruch młodzieży wiejskiej uczył prowadze­nia pracy organizacyjnej, z niego wychodzi­li organizatorzy kółek rolniczych, spół­dzielń różnego rodzaju, domów ludowych itd. Ruch młodzieży uczył i przekonywał, że oświata i organizacja zawodowa to jedyne drogi ku lepszej przyszłości wsi. Z uniwer­sytetów ludowych, szkół rolniczych,- kur­sów oświatowych wychodzili młodzi działa­cze, pracujący nieraz o głodzie i marznący bez ubrania, chodząc w zimne wieczory da­lekimi, polnymi drogami, budować nową wieś. „Pospólnie a sami". Mamy powiały, gdzie młodzież bez żadnych środków rozpo­czynała organizowanie skupu jaj, zboża, or­ganizację spółdzielń spożywców. Jedynym ich kapitałem było poświęcenie, entuzjazm i wiara głęboka w swoją sprawę. Zwalczyli

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Unimasz wialnia warzyw