Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wycieczka po własnym gospodarstwie

  Wędrówki można urządzać rozmaite. Każ­dy młody rad w nich udział bierze dla rozrywki, ciekawości, ale często i dla pożyt­ków jakich spodziewa się po takiej wędrów­ce. Bo wędrówki te to zwykle przecież ja­kieś dalsze wycieczki po swoim powiecie, po województwie, albo i w inne odleglejsze za­kątki kraju. Ciągnie każdego urok gór Ma­łopolski, wspaniałe piękno dzikiej przyrody w Parku Narodowym w Białowieży, potęga polskiego morza i jego strażnicy Gdyni, ale żeby mogła kogoś interesować wędrówka po własnym gospodarstwie, to dość wątpliwe i może nieco zabawne. Jakże to? — przecie każdy swoje własne czy ojcowe gospodarstwo zna dokładnie, po prostu z zawiązanymi oczyma trafiłby w każ­dy kąt, po cóż więc wędrówki urządzać ta­kie nieciekawe i zgoła nie pociągające. A jednak! Są tacy co potrafią urządzać wycieczki po własnym mieszkaniu i w tych czterech nawet ścianach odkrywać dziesiątki i setki rzeczy nieznanych a ogromnie cieka­wych i pożytecznych. Myślę więc, że jeśli płyta kuchenna, gotujący się garnek z wodą, drzewo pod blachą trzaskające i wiele innych przykładów daje sposobność do czynienia „odkryć" i pogłębiania wiadomości o najbliż­szym swym otoczeniu i zjawiskach w nim za­chodzących, to nieporównanie więcej okazji nastręczać po temu będą wędrówki podobne po własnym gospodarstwie. Wędrówki takie z wyraźnym celem przed­siębrane przynieść mogą wielkie korzyści. Chodzi tu bowiem o dokładne przyjrzenie się temu swojemu gospodarstwu tak jak ono jast na codzieri i postawienie sobie szeregu pytań, które by wyjaśniały stan obecny i podsunęły pewne myśli i projekty najprostszych, dla każdego dostępnych poprawek i ulepszeń. Rozpoczynamy od obejścia. Pierwszą czynnością będzie dokładne przyjrzenie się zagrodzie gospodarskiej od zewnątrz — jakie też ona sprawia wrażenie. Wprawdzie to tak, niestety, jak z tym przysłowiem, ,,jak cię wi­dzą, tak cię piszą", ale na to nie ma rady, dlatego właśnie o ten wygląd obejścia zadbać należy. Nie jest to wzgląd najważniejszy i je­dyny, jednakże bardzo ..ludzki" i życiowy i dziwić się temu zbytnio nie można, boć co prawda niezbyt dobre wyobrażenie można mieć o gospodarstwie, gdzie z dala widnieją płoty rozwalone, dziurawe, brama na jednym zawiasie, dachy świecą szczerbami, okna w budynkach inwentarskich zatkane słomą lub starymi workami, w podwórzu jakby wieczne gnojowisko od proga chaty aż po bu­dynki inwentarskie, w każdym kącie nieład i brud, jakby na urągowisko. Taki prz ;gląd obejścia gospodarskiego dokonywany w tym celu, aby ujrzeć rzeczywiście wszystko tak jak jest otwiera dopiero oczy na wiele co­dziennych „grzeszków**, których się dotąd po prostu nie dostrzegało lub zgoła lekcewa­żyło. Skoro jednak wiem po co te oględziny przeprowadzam, to mimo woli coraz wnikli­wiej obserwacje dokonuję i dostrzegam to wszystko, co się dotąd spod uwagi usuwało. Płoty dokoła obejścia gospodarskiego czy to będą drewniane, czy druciane, murowane, czy jakiekolwiek inne i żywopłoty po to oka­zuje się są, żeby porządek utrzymywać i bez­pieczeństwo, chronić przed złodziejaszkami i inwentarzem. Czy one rzeczywiście te swoje zadania spełniają i w jakim stopniu, czy chronią i upiększają obejście gospoda-skie? Wewnątrz podwórze gospodarskie już na pierwszy rzut oka sprawiać może wrażenu-ładu i myśli kierowniczej, bądź też przedsta­wiać obraz osobliwego nieporządku i nied­balstwa. PR-owcy tutaj szczególnie wiele do-kazać mogą dzięki obowiązkowi utrzymania kup kompostowych, które właśnie swój wy­raz znajdą w tej czystości i porządku wew­nątrz gospodarstwa. Tak jak do codzienne­go mycia, tak i do tych zabiegów porządko­wych w podwórzu przywyknąć bardzo łatwo i rozwinąć w sobie to zamiłowanie do czy­stości i ładu. Dokładne oględziny prowadzić nas będą po wszelkich zakamarkach tego obejścia i na­suwać nowe myśli i pomysły, zmierzające ku nadaniu obejściu gospodarskiemu wyrazu kultury i porządku i wyzyskania tego wszyst­kiego na pożytek gospodarstwa, co się w nim dotąd najczęściej marnuje. . Z kolei kroki nasze wiodą ao zabudowań samych, gdzie nie tylko zewnętrzny i we­wnętrzny wygląd obserwować będziemy, a11 i zastanawiać się nad tym po co właściwie te budynki są, ile ich jest i jakie stąd wynikają następstwa dla gospodarstwa. Bo okazuje się zwykle, że choć to się nie rusza i nie żyje to jednak „żre", niezgorzej co roku pompuje z kieszeni gospodarskiej. Wśród maszyn i narzędzi różnych dziwów można się naoglądać i osobliwym historiom przysłuchać. Gdyby tylko mówić potrafiły! Jedne prace ułatwiają, inne przyśpieszają, niektóre tak dokładnie wykonują jak tego człowiek ręcznie nie potrafi, każde z nich ma swoje zalety, każde w gospodarstwie byłoby potrzebne, ale nie wszystkie i nie w każdvm gospodarstwie. Inne pytania dotyczyć będą przechowania i utrzymania tych maszyn i na­rzędzi gospodarskich i możliwości stąd wyni­kających dla każdego, kto umie patrzeć i myśleć. Zresztą zbyt wielkiego wysiłku tu­taj nie potrzeba, wystarczy tylko przyrzec się tym rozrzuconym bronom, pługom z oble­pionymi odkładnicami, wozom innym na­rzędziom i maszynom, co latami całymi za schronienie mają jedynie skrawek dachu, a częściej mniej lub więcej rozłożyste drze­wo. Niszczeje to pod tak „troskliwą" opieką, rolnika na poważne straty narażając z jego własnej winy. Wędrówka w tę krainę me­chanizmów rozmaitych przypomni o rzeczach codziennych, ale i jednocześnie zwróci uwa- » gę na sprawy może mniej znane, a jednak y^ciekawe i użyteczne. Dalsze kroki zawiodą nas do mieszkań­ców stajni, obór, chlewni i kurników, gdzie już „żywe" rozmowy prowadzić będzie moż­na i poznać osobliwe dzieje tego świata. W gospodarstwie zwłaszcza drobnym zaj­muje on szczególnie ważne stanowisko. Koń jest niemal wyłącznym motorem pracującym, choć często gęsto w najdrobniejszych gospo­darstwach i na ziemiach lekkich lub przy wa­dliwej organizacji warsztatu słusznie zyskuie niezbyt pochlebne imię złodziejaszka, co ro­dzinę gospodarską okrada. W innych wszak­że wypadkach jest niezastąpioinym pomocni­kiem i zawsze prawdziwym przyjacielem człowieka. O krowie mówi przysłowie, jako o dobrodziejce i żywicielce, choć nieraz w wielkim jest zaniedbaniu i poniewierce. Czy w roli fabrykantki gnoju ma wciąż zosta­wać, czy zyskać miano wytwórni mleka —to są pytania, które w onej wędrówce cisnąć się będą do głowy, prowadząc w krąg zagad­nień organizacji gospodarstwa i możliwości utrzymania większej lub mniejszej liczby krowich ogonów. W świniami także miesz­kają stwory, co dla dochodu są w gospodar­stwie i dla żywienia rodziny — wiele ich ma być i być może skąd ten ród świński pocho­dzi, jak żyje i jakie ma obyczaje, to znowu kilka zaledwo pytań niewątpliwie ciekawvch i użytecznych. A już chyba najwięcej gadat­liwy naród kurzy opowiedzieć potrafi o swo­ich przodkach i dzikich pobratymcach, o swych rodach dzisiejszych, karmazynach, dropiatych, o owocu kurzym, co płaci do­brze i jest poszukiwany byle tylko był jedno-gatunkowy w wadze i jakości. Babski *en inwentarz zgoła w poniewierce zasługuje na większe staranie i poważanie w gospodar­stwie i choć w kurniku wielki harmider to jednak poprzez te wrzaski słychać stukot pociągów, co miliony owoców kurzych wiozą poza granicę. Jadą skrzynie jaj pełne, inne bitym ładowane drobiem, pociągi gęsie, becz­ki masła, transporty szynek i wszelkich in­nych produktów tej gospodarskiej żywiny Na tym się kończy wędrówka w najbliż­szym gospodarskim otoczeniu — z kolei wy­pada wyjrzeć nam w pole, boć już i nowe pv-tanie ciśnie się nam na usta: skąd się to wszystko bierze? Nitka za kłębkiem wie­dzie na rolę, co jej znów wiele rodzaiów, z których każdy swoje żywi rośliny: na kar­mę ludziom, na paszę inwentarzowi. Pytań tutaj bez końca, bo dziwów i cudów moc nie­słychana — co rok się orze, bronuje, sieje, ale jak się to dzieje i co się dzieje w tej war­stwie ornej, co glebą zwana, o tym częstokroć mało się myśli. A jeszcze rzadziej ile i czego zasiać wypada i ile można — oytanie zgoła niełatwe, jednak i nad nim Domyśleć trzeba. Rola orna, łąka, sad i pastwisko — to zno­wu ciekawe cele naszych wędrówek, gdzie oczyma szeroko otwartymi i uchem dobrze nastawionym chłonąć będziemy poszepty zie­mi, która swoją mową osobliwą zamiłowane­mu rolnikowi tajemnice swe wypowiada. A na ostatek w tym wędrowaniu spotkać mamy człowieka, gospodarza i gospodynię, którzy tym wszystkim kierować winni i nad­zorować dla swego pożytku i dochodów jak największych. Uwagi tutaj zamieszczone niechaj służą jako wstęp i zagajenie tvch podróży po włas­nym gospodarstwie, które w zespołach PR stać się winny obowiązującym zwyczajem.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • citrontravel.pl