Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej

  W r. 1932 uchwalona została przez Sejm i Senat nowa ustawa o ustroju szkolnictwa w Polsce. Wprowadziła ona w naszym nauczaniu szkolnym i w uza­leżnieniu jednych szkół od drugich wie­le zasadniczych zmian. Ponieważ duża ilość spośród naszych Czytelników in­teresuje się bliżej tymi sprawami, w tym i w paru następnych numerach ogłosimy szereg artykułów kol. Zyg­munta Zaleskiego, który — jako znaw­ca tych zagadnień — poinformuje wszy­stkich: o ustroju naszego szkolnictwa, o jego organizacji oraz o różnych ty­pach szkół i ich zadaniach. Będzie to z pożytkiem zarówno dla tych, którzy my­ślą o dalszym kształceniu się, względ­nie kogoś ze swoich bliskich muszą po­syłać do szkoły, jak i dla wszystkich, którym sprawa oświaty szerokich mas leży na sercu. SDotykamy się w życiu z różnymi szkołami i nie łatwo zorientować się, że wszystkie one powiązane są między sobą w system zwa­ny ustrojem szkolnictwa. Ustrój ten został wyraźnie ustalony przez ustawę, która okre­śliła rodzaje szkół, ich wzajemną zależność i zasady organizacyjne różnych typów szkół. Omówimy pokrótce najważniejsze ustro­jowe postanowienia tej ustawy. Przede wszystkim ustawa rozróżnia szko­ły państwowe, publiczne i prywatne. Pań­stwowymi szkołami są takie, które całkowi­cie utrzymuje państwo. Publicznymi nazy­wają się szkoły, utrzymywane w części przez państwo i w części przez samorządy w spo­sób ustalony przepisami. Pozostałe zaś szko­ły ustawa nazywa prywatnymi. Jeśli chodzi o podział szkół według po­ziomu nauki w nich udzielanej, to podstawą jest szkolnicwo powszechne; następnie idą szkoły średnie, tj. gimnazja i licea, i w końcu szkolnictwo wyższe. Szkoły powszechne zwały się dawniej ele­mentarnymi, początkowymi lub ludowymi. Obecnie otrzymały nazwę powszech­nych, ponieważ wszystkich jednakowo obo­wiązuje pobieranie nauki w zakresie udzie­lanym przez te szkoły. Obowiązek ten nazywa się ogólnie obo­wiązkiem szkolnym. Ustawa postanowiła, że obowiązek szkolny trwa lat siedem i obejmu­je wszystkie dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu lat. W związku z tym w szkołach powszechnych jest siedmioletni kurs nauki. Aczkolwiek czas trwania obowiązku szkolne­go dla wszystkich dzieci jest jednakowy, to jednak szkoły powszechne różnią się między sobą programem nauki i dzielą się wobec te­go na trzy stopnie, tj. szkoły powsz. I-go stopnia, II-go i III-go. Z nich zaś tylko szko­ły III-go stopnia obejmują pełny program nauczania powszechnego. Szkoły I-go stop­nia obejmują cztery klasy programowe; szko­ły II-go stopnia — sześć klas i szkoły III-go stopnia — siedem klas. Stopień szkoły pow­szechnej zależny jest od liczby uczniów i li­czby nauczycieli, uczących w danej szkole. W następnym numerze omówimy szczegóło­wo, dlaczego są różne szkoły oraz kiedy ja­kiego stopnia szkoła powszechna być po­winna. Uczęszczanie przez siedem lat do szkoły powszechnej czyni zadość obowiązkowi szkol­nemu. I na tym formalnie wyczerpuje się powszechne wykształcenie. Wprawdzie wy­mieniona ustawa przewiduje jeszcze obo­wiązkowe dokształcanie młodzieży od chwili ukończenia obowiązku szkolnego do 18 lat, ale dotychczas nie ma jeszcze odpo­wiedniej organizacji tego dokształcania. Następnym stopniem szkolnictwa są gim­nazja. Program nauczania jest w nich oparty na poziomie szóstej klasy szkoły powszech­nej. To znaczy, że tylko szkoły II-go i III-go stopnia dają dostateczne przygotowanie dla dalszego kształcenia się w gimnazjach. Zwa­żywszy, że olbrzymia większość szkół pow­szechnych na wsi jest szkołami I-go stopnia, łatwo zrozumieć, że znaczna liczba dzieci wiejskich nie może bezpośrednio ze swojej szkoły na wsi przejść do gimnazjum. Poprze­dnio, przed wejściem w życie postanowień wymienionej ustawy o ustroju szkolnictwa (rok 1932), do I Masy gimnazjum można by­ło przejść po ukończeniu czterech klas szko­ły powszechnej. Obecnie pierwsze dwie kla­sy dawnego gimnazjum zostały skasowane. A więc dzisiejsza I-sza klasa gimnazjalna od­powiada mniej więcej dawnej klasie trzeciej. Na tym głównie polega zmiana ustroju szkolnictwa i w zmianie tej są dla wsi złe i dobre strony, które innym razem omówimy jeszcze nieco dokładniej. Gimnazja dzisiaj są: ogólnokształcące i zawodowe. Gimnazja ogólnokształcące obej­mują czteroletni kurs nauki i stanowią tylko drugi etap przygotowania ogólnego dla dal­szego kształcenia się w liceach. Gimnazja za­wodowe obok dalszego (poza powszechnym) wykształcenia ogólnego dają przygotowanie zawodowe do życia w różnych kierunkach. Są więc gimnazja zawodowe: mechaniczne, handlowe, budowlane, elektrotechniczne, dro­gowe, krawieckie, biełiźniarskie itp. Ogólnym ich zadaniem jest przygotowanie w ciągu dwóch lub czterech lat wykwalifikowanych teoretycznie i praktycznie pracowników za­wodowych. Zależnie od zawodu mogą one być męskie, żeńskie lub wspólne dla chłop­ców i dziewcząt — podobnie, jak i gimnazja ogólnokształcące. Przygotowanie zawodowe na wyższym poziomie dają licea zawodowe różnych spe­cjalności, do których przyjmuje się kandyda­tów po ukończeniu gimnazjum ogólnokształ­cącego. Zależnie od zawodu mają licea dwu­letni lub trzyletni program nauki. W trzyletnich liceach nauczycielskich przygotowuje się obecnie kandydatów na na­uczycieli szkół powszechnych, którzy po­przednio przygotowywali się do pracy w zna­nych powszechnie na wsi seminariach nau­czycielskich. Dalsze ogólne wykształcenie dla mło­dzieży kończącej gimnazja ogólnokształcące dają licea ogólnokształcące, różniące się mię­dzy sobą programem, zależnie od zaintereso­wań i upodobań kandydatów. W jednych więcej czasu poświęca się na nauki przyrod­nicze lub matematyczne, w innych więcej czasu na naukę o człowieku lub obce języki. Licea ogólnokształcące są wybitnie szkołami przygotowującymi kandydatów do szkół wyższych, zwanych akademickimi, (uniwersy­tety, politechniki) i do nieakademickch, mię­dzy innymi do dwuletnich szkół nauczyciel­skich zwanych pedagogiami. ...Jak rybitwy strojne lodzie Już szybują po tej wodzie I na wieniec każdy czycha I niejedno serce wzdycha Czy szczęśliwie wieniec spłynie Kto go chwyci na tej fali Czy na wirze gdzie zaginie czyli gładko spłynie dalej? Pluszcza łodzie, płyną wianki i niejedno serce bije i niejedno stanie w szranki co się na dnie duszy kryje. Wincenty Pol Obok wymienionych poprzednio normal­nych typów szkół ogólnokształcących i zawo­dowych są jeszcze różne kursy zawodowe — na ogół krótkoterminowe. Oparto je na róż­nych poziomach przygotowania ogólnego. Są również niższe szkoły zawodowe i przysposo­bienia zawodowego. Zwracają one główną uwagę na praktyczne opanowanie zawodu. Kandydatów przyjmuje się nawet bez przy­gotowania ogólnego w zakresie sześciu klas szkoły powszechnej. Przykładem takich szkół są powszechnie znane na wsi^ szkoły rolnicze, zwane obecnie szkołami przysposo­bienia rolniczego lub przysposobienia gospo­dyń wiejskich. Oprócz tego dla młodzieży pracującej w rzemiośle, przemyśle i handlu organizowane są wieczorowe szkoły dokształ­cające zawodowe.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://proedukacja.edu.pl/bytom.html