Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • http://www.nascieki.pl/wojewodztwa
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Nie skąpo, ale oszczędnie

  Do grupy pasz soczystych skarmianych w zimie należą przede wszystkim oko­powe oraz wszelkie inne pasze, których dzia­łanie na organizm zwierzęcia jest takie samo jak okopowych. Takimi paszami zastępczymi soczystymi są wytłoki buraczane pod różny­mi postaciami, a więc świeżo kiszone i su­szone (dawane w stanie moczonym), poza tym wszelkie rodzaje kiszonek (z liści, z zie­lonek, końskiego zębu, słonecznika itd.). Na początku zimy cenną paszę soczystą stanowi kapusta pastewna. Zbliżone działaniem do pasz soczystych są pasze fabryczne, jak: wywar, pulpa i słodziny browarniane. Pasze soczyste są nieodzowne w żywie­niu wszystkich zwierząt gospodarskich. Nor­malne żywienie bez pasz soczystych jest nie­możliwe. Największe znaczenie mają te pa­sze, a przede wszystkim okopowe, w żywie­niu krów mlecznych i trzody chlewnej. Osią­gnięcie mleczności bez żywienia okopowy­mi jest nie do pomyślenia. Do osiągnięcia choćby tylko 10 litrów mleka potrzebna jest dawka co najmniej 20 kg buraków, nie mó­wiąc już o tym, że duże krowy o wydajności ponad 20 litrów dostają do 40 kg buraków. Okopowe mogą być częściowo zastępo­wane wylłokami lub kiszonką, ale w każdym razie dawka paszy soczystej nie może być niższa od podanej. W żywieniu trzody okopowe odgrywają wielką rolę, jako pasza tucząca, Najwięk­sze zastosowanie mają tu ziemniaki, ale i okopowe korzeniste, dawane na surowo, łub też w stanie gotowanym, są często uży­wane. W żywieniu koni, szczególnie robo­czych, spasamy ziemniaki, głównie w stanie parowanym lub też na surowo w niewielkich ilościach, a także buraki i marchew. Szcze­gólnie marchew (jako zawierająca dużą ilość cukru) jest dla koni bardzo odpowiednią paszą. Okopowe są nieodzowne przy wychowie młodzieży (cieląt, źrebiąt). Marchew ma tu największe znaczenie, jako pasza pożywna, bogata w witaminy. Buraki, brukiew, wy­tłoki znajdują zastosowanie w żywieniu jało­wizny. Przy opasaniu bydła okopowe i inne pa­sze soczyste są dawane w różnej postaci i w dość dużych ilościach. Bez tych pasz opas jest niemożliwy. Opasom zadaje się ziemnia­ki, buraki, brukiew, kiszonki, jak też i pasze fabryczne, a więc wytłoki i wywar. Buraki pastewne — są najważniej­szą paszą v/ żywieniu bydła. Zdrowe, straw­ne, mlekopędne, nie nadają mleku nieprzy­jemnego smaku i zapachu, mogą być spasane do 40 kg. na krowę dziennie. Koniom (szcze­gólnie ciężkim) można dawać do 20 kg dziennie. Buraki cukrowe — trzeba spasać ostrożnie, zadając koniom, krowom i tuczni­kom. Krowom zadaje się 15 — 20 kg, koniom tę samą ilość, tucznikom 4 — 5 kg. Dawanie większych ilości jest niebezpieczne, ze względu na poważne zaburzenia, jakie bura­ki wywołują. Rzepa — jest paszą dość wodnistą; trudno się przechowuje. Nadaje się do skar­miania bydłem, ale w ilości do 15 kg, gdyż nadaje mleku nieprzyjemny smak. Dla koni i trzody, jako pasza zbyt wodnista, nie nada­je się. Brukiew — coraz więcej rozpowszech­nia się w drobnych gospodarstwach. Ma wartość pokarmową buraków, ale nie można jej dawać więcej jak 15 kg dla jednej krowy, gdyż nadaje mleku cierpki smak i nieprzy­jemny zapach. Trzodzie zadaje się przeważ­nie gotowaną. Marchew — jest paszą bardzo zdrową, najlepszą dla koni i młodzieży. Krowom rzadko się ją daje. W ogóle jest to pasza na­dająca się dla wszystkich zwierząt. Zadaje się ją w ilościach takich, jak buraki. Ziemniaki — są najodpowiedniejszą paszą dla trzody i koni oraz opasów. W ży­wieniu bydła mają również duże znaczenie. Dla młodzieży nie nadają się. Trzoda może otrzymywać małe ilości ziemniaków na su­rowo, lepiej jednak dawać je gotowane, w ilości 6 — 7 kg na sztukę. Dla koni są też doskonałą paszą, gdyż można nimi zastąpić (tak jak i w żywieniu świń) część paszy treś­ciwej. Surowych ziemniaków dla jednego ko­nia zadaje się najwyżej do 5 kg; parowanych do 15 kg i to na konia dużego. Krowom da­je się tylko surowe, w ilości do 15 kg. Więk­sze ilości działają zapasająco, tak jak i paro­wane. Opasom daje się znacznie większe ilości kartofli, a nieraz opasa tylko na sa­mych ziemniakach, zależnie od opłacalności. Kiszonki — szczególnie przygotowa­ne w silosach lub w dobrych dołach cemen­towych, mają dużą wartość pastewną, zwła­szcza gdy składają się z bogatych w białko roślin (zielonki, z dużą domieszką groszko­wych). Spasa się je głównie krowami, dając do 20 kg. Dobre też są dla owiec. Wytłoki — w stanie świeżym lub ki­szonym, są dobrą paszą dla bydła i owiec. Można zadawać je krowom do 40 kg. Dla młodzieży wytłoki kiszone, jak .w ogóle wszelkie kwaśne pasze — nie nadają się. Działanie ich jest podobne do działania bura­ków. Suszone i moczone wytłoki są zdrową paszą. Melasa — nadaje się najlepiej dla koni, gdyż wyzyskują one najlepiej cukier zawar­ty w tej paszy. Daje się ją wymieszaną z sieczką w ilości 1 — 2 kg. Świniom 14 do % kg. ^ : , ' 1 > Wywar — jest paszą najlepszą dla opa­sów. Zawiera on 0,6% białka (wywar ziem­niaczany, a zbożowy do 1%). Opasom można dawać 50 kg i więcej; dla krów dojnych nie jest zbyt. zdrowy, lepiej nie dawać ponad 30 kg. Trzeba dawać wywar świeży, wprost z gorzelni. Przy opasie jest to pasza dobra, gdyż dość tanio się kalkuluje. Słodzi ny browarniane — są najbardziej wszechstronną paszą ze wszyst­kich wodnistych pasz fabrycznych, zawiera­jącą duże, gdyż 3,5% białka. Są one doskona­łą karmą dla krów i opasów. Krowom daje­my 15 — 20 kg, opasom do 40 kg. Jest to też niezła pasza dla trzody chlewnej (dajemy 2— 3 kg) oraz dla koni (5 — 8 kg). Kapuś ta pastewna — ze względu na to, że wytrzymuje debrze pierwsze mrozy, nadaje się do spasania w pierwszych miesią­cach zimowych. Jest to pasza dla bydła bar­dzo odpowiednia, gdyż zawiera sporo (1.3%) białka. Jest ona chętnie jedzona i dobrze wpływa na mleczność. Nie należy jej dawać ponad 20 kg, gdyż w większej ilości może nadawać mleku nieprzyjemny smak i zapach. Najlepiej traktować ją jako dodatek do bu­raków lub innych okopowych. W jakiej kolejności powinniśmy spasać okopowe i pasze soczyste lub odpadki fab­ryczne, zależy w pierwszym rzędzie od tego, jak się te pasze przechowują, jedne bowiem są mniej wrażliwe na długotrwałość przecho­wania, inne więcej. Najlepszym systemem jest dawanie kilku pasz na raz, jeśli chodzi o ży­wienie np. krów. Jeżeli rozporządzamy oko­powymi i kiszonkami, to najwłaściwiej bę­dzie dawać część okopowych i część kiszon­ki, ze względu na to, że tej ostatniej nie moż­na skarmiać zbyt wiele. To samo dotyczy brukwi, którą dajemy z burakami lub ziem­niakami. Kilka pasz stanowi zawsze pewne urozmaicenie i są one chętniej wyjadane, a więc i na wydajność zwierząt lepiej wpły­wają. Najwcześniej spasa się rzepę, gdyż trud­no przechowywa się, później kapustę pastew­ną, jako paszę sezonową, którą można spa­sać w grudniu i styczniu. Buraki, o ile są do­brze zakopcowane, wytrzymują zimę dość dobrze, ale spasa się je przed ziemniakami Tak samo marchew i brukiew. Ziemniaki na wiosnę trzeba spasać ostrożnie, gdyż zawierają w kiełkach trującą substancję, tzw. solaminę, i dlatego kiełki przed zada­niem należy usuwać. Wytłoki na ogół dość dobrze się przecho­wują, o ile nie przemarzną. Przemarznięte mogą być szkodliwe, szczególnie dla krów wysokocielnych. Kiszonki, szczególnie przygotowywane w zbiornikach, mogą być trzymane długo, bodaj i 2 lata, jest to więc pasza, którą mo­żemy spasać w braku innej, np. na przed­nówku, latem w braku paszy itd. Wszelkie odpadki fabryczne są paszą okresową, gdyż poza wytłokami, które dość łatwo przechowują się, muszą być spasane podczas sezonu fabrycznego. Ani wywar, ani słodziny nie znoszą dłuższego przechowywa­nia. W kolejności spasania pasz należy kie­rować się względami gospodarczymi i zależ­nie od tego, jakie pasze mamy do dyspozycji, spasać je bądź kolejno, bądź też jedno­cześnie. Trzeba też pamiętać o tym, że przejście z jednej paszy na drugą powinno być stopnio­we, bowiem zwierzęta są wrażliwe na wszel­kie zmiany paszy, co odbija się ujemnie na ich wydajności.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • karma mokra dla kota