Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • www.hydrosowa.pl/ogrzewanie-podlogowe
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Gromada wiejska

  Wieś jest pewnym określonym obszarem gruntów i innych użytków i nieużyt­ków, zamieszkałym i zabudowanym, stano­wiącym gospodarczą i społeczną całość. Są­siedzkie współżycie w jednym osiedlu, w granicach jednej wsi, wywołuje szereg wspólnych potrzeb, zaradzeniu którym po­dołać może tylko zbiorowe działanie. Już samo skupienie ludzi na pewnym stosunko­wo niedużym obszarze wywołuje szereg zja­wisk ujemnych, których skutki trzeba usu­nąć: zanieczyszczanie wody i gruntów, nie­bezpieczeństwo łatwego i szybkiego rozsze­rzania się chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt, niebezpieczeństwo masowych pożarów itp. Dobrodziejstwa sąsiedzkiego współżycia, znane jak dawno istnieje ród ludzki, jest jednak silniejsze. Tylko bowiem zbiorowo, wspólnym i solidarnym wysiłkiem i ofiarnością można osiągnąć lepsze warun­ki bytowania społeczności wiejskiej. Współżycie sąsiedzkie wytworzyło moc­ną, żywą więź społeczną, silniejszą niż pi­sane prawa; wspólne troski i radości za­dzierzgnęły między narodem osiadłym, mię­dzy mieszkańcami każdej wsi trwały węzeł, który do dziś pozostał nierozplątanym i sta­nowi podstawowy czynnik jej życia zbioro­wego. Gromada wiejska, to nie przypadko­we, sztucznie zebrane czy spędzone zbioro­wisko ludzkie, z musu tylko współżyjące, ale naturalne zjawisko, wrosłe głęboko w życie, mające za sobą wiekową tradycję. Otóż chodzi o to, by ta naturalna, bar­dzo spoista społeczność wioskowa przy­brała takie formy organizacyjne, takie for­my działania, które by skutecznie pozwalały jej na przekształcenie rzeczywistości wiej­skiej na lepszą wspólnym, zbiorowym dzia­łaniem, które by trafnie ujmowały potrzeby, wynikające ze sąsiedzkiego współżycia i skutecznie prowadziły do ich zaspokojenia. Współdziałanie między ludźmi zawsze istniało, objawiając się w takich czy innych formach, silniej lub słabiej. Ono stanowi źródło, z którego wywodzi się samorząd. Ale zwykłe, dobrowolne, ochotnicze współ­działanie nie stanowi jeszcze nowoczesnego samorządu. Niczym bowiem nie różniłby się on od innych zrzeszeń ludzkich dobrowol­nych. Wywodząc się z idei współżycia są­siedzkiego, z istnienia miejscowych zbioro­wych potrzeb, samorządem stał się z chwilą, gdy przez państwo, przez ustawy państwo­we wyposażony został w tzw. przymus praw­ny, tzn. kiedy stał się organizacją przymuso­wą, której członkami w pewnych warun­kach — dziś przez samo zamieszkiwanie — jesteśmy, kiedy otrzymał władzę podejmo­wania uchwał, wiążących wszystkich, wła­dzę wymagania różnych świadczeń na swoją rzecz, kiedy wyraźnie został powołany do wypełniania określonych zadań publicznych. Przy pomocy tych środków, tych form or­ganizacyjnych ma działać miejscowa społecz­ność wiejska dla urzeczywistnienia miejsco­wych zadań i potrzeb o charakterze zbioro­wym, publicznym. Polska Niepodległa odziedziczyła po za­borcach różne formy samorządu gromadz­kiego, wioskowego. Na terenie b. zaboru pruskiego i austriackiego istniały gminy jed-nowioskowe, obok nich zaś tzw. obszary dworskie, będące pozostałością ustroju do­minialnego, gdzie dziedzic posiadał szereg praw o charakterze publicznym. W b. Kon­gresówce istniała gromada włościańska, obejmująca jednak tylko chłopów osiadłych na gruntach włościańskich (tzw. ukazo-wych); pod względem terytorialnym nie by­ła to więc organizacja powszechna, bowiem nie obejmowała wszystkich zamieszkałych na jej terenie. Na terenie ziem wschodnich właściwie samorządu wioskowego nie było; tamtejsza gromada była raczej jednostką po­działową gminy bez większej samodziel­ności. W Polsce przez piętnaście lat odbywały się dyskusje na temat, jak ma wyglądać sa­morząd polski w ogóle, a wioskowy w szcze­gólności. Walczyły różne obozy polityczne, walczvły poszczególne dzielnice o zwycięst­wo własnych form, do których przez długie lata się przyzwyczaiły i z którymi się zżyły. Tak żywotna dla Państwa i rozwoju wsi sprawa musiała jednak być załatwioną i to dość szybko, albowiem wielka rozmaitość w granicach wspólnego państwa, z pozostałoś­ciami, kłócącymi się z nowoczesną myślą, nie mogła się oczywiście na stałe ostać. Mniej więcej jednolity ustrój samorządu wioskowego wprowadziliśmy dopiero w r., usiawą o częściowej zmianie ustro­ju samorządu terytorialnego. Dalsze szczegó­łowe przepisy o gromadach ukazywały się w następnych latach, ostatnie zaś, normujące szczegółowo zakres działania i organizację gromady, dopiero w roku ubiegłym. Jesteś­my więc wciąż jeszcze w okresie wykorzenia­nia się nowego ustroju samorządu gromadz­kiego w życie wiejskie, wypełniania go tre­ścią w postaci żywej działalności, w okresie doświadczeń, które musimy właśnie my, mło­dzież wiejska, pilnie śledzić, przemyśliwać i tworzyć wsiową opinię o tym, jakim chcie­libyśmy widzieć samorząd, dopasowany do potrzeb wsi. Spróbujmy pokrótce zestawić sobie ce­chy (znamiona, właściwości) samorządu gro­madzkiego, tak jak one się przedstawiają w świe-le naszych polskich przepisów. A więc przede wszystkim gromada jest organizacją terytorialną, tzn. że obejmuje wszystkich lu­dzi, którzy znajdują się na jej terenie, bez względu na ich stan majątkowy, wykształce­nie i zawód; następnie jest organizacją pow­szechną, tzn. że nie może być jakiegoś ob­szaru w granicach np. gminy, który by nie był objęty gromadą. Gromada jest związkiem przymusowym, tzn. że jej istnienie jest nie­zależne od dobrej woli składających się na nią osób, lecz byt swój czerpie z mocy usta­wy, która przymusowo ją tworzy i nadaje jej ustrój. Bardzo istotny moment dla poję­cia gromady, ale trudny do jasnego i przy­stępnego przedstawienia: gromada jest związ­kiem tzw. prawa publicznego, tzn. że w pewnych wypadkach przysługują jej upraw­nienia władzy publicznej, jak stosowanie przymusu co do wykonania postanowień, nakładanie pewnych danin i świadczeń i przymusowego ich wymagania; z tym łączy się powołanie gromady do wypełniania za­dań publicznych, ograniczonych jedynie miejscowym ich charakterem, jako wynika­jących ze sąsiedzkiego współżycia. Wreszcie gromada jest związkiem samodzielnym, po­siadającym własne organy, przez które wy­raża swoią wolę, własną osobowość prawną, tzn. możność posiadania majątku, zaciągania zobowiązań ito Samodzielność jej, tak gdy chodzi o jej działalność publiczną (wykony­wanie zadań publicznych), jak prywatną (posiadanie majątku), podkreślona jesl przez jej niezależność od innych władz publicznych, rządowych czy samorządo­wych, które jedynie w określonych przez ustawy wypadkach wykonują nad gromada­mi nadzór, nie mogą natomiast wydawać jej dowolnych poleceń, nakazów lub zakazów. To są te z grubsza narysowane charakte­rystyczne właściwości gromady. Oczywiście nie to jest najważniejsze, by umieć określić rolę gromady. Ale jest to konieczne dla zrozumienia roli gromady, jej miejsca w ze­spole tych wszystkich czynników publicz­nych, które życie polskie kształtują oraz dla ustalenia sobie różnicy, jakie zachodzą między gromadą jako jednostką samorządu a innymi organizacjami wiejskimi. Po zrozu­mieniu tego możemy dopiero właściwie roz­myślać o roli gromady w życiu wsi. Dwojaka rola jej przypada: po pierwsze tworzenie lepszych warunków bytowania, tego wszystkiego co podnosi moralny i kul­turalny jego poziom; po drugie, szkolenie lu­dzi dla życia społecznego. Obszar każdej gminy wiejskiej, jeżeli nie stanowi ona jednej miejscowości, dzieli się na gromady. Gromadę wiejską stanowić ma każda miejscowość (osiedle, wieś, sioło, ko­lonia, osada, zaścianek, folwark itp.); miej­scowości te jednak mogą być łączone i two­rzyć jedną gromadę. Każda nieruchomość w gminie wiejskiej musi należeć do obszaru jed­nej z gromad. W Polsce mamy dzisiaj taki stan: jest ogółem 40.446 gromad i 3.139 gmin wiejskich. Na woj. centralne przypada 22.838 gromad i 1.296 gmin, na wschodnie — 7.122 gromad i 365 gmin, zachodnie — 4.340 gro­mad i 358 gmin i na południowe — 6.146 gromad i 735 gmin. Wewnętrznej organizacji nie możemy oczywiście omówić we wszystkich szczegó­łach, ale tylko w głównych rysach. Organa­mi gromady są: sołtys i zebranie gromadz­kie lud rada gromadzka. Prawo uczestnicze­nia w zebraniu gromadzkim mają wszyscy mieszkańcy gromady, którzy ukończyli 24 la­ta, mieszkają na obszarze gromady przynaj­mniej od roku i posiadają prawo wybierania do Sejmu. W gromadach, które liczą więcej niż 200 mieszkańców, może być powołana rada gromadzka. W tak dużych gromadacn bcwiem zebrania gromadzkie, w których wszyscy uprawnieni mieszkańcy bezpośred­nio biorą udział w podejmowaniu uchwał, byłyby zbyt liczne, a wiemy z doświadcze­nia, jak trudno zebrać tak liczne grono, a tym bardziej uradzić coś pożytecznego. Dlatego zamiast ogólnego zebrania powołu­je się w dużych gromadach radę gromadz­ką, w skład której wchodzi, zależnie od licz­by mieszkańców, od 12 do 30 radnych, wy­branych głosami ogółu mieszkańców na lat pięć. Bez względu na ilość mieszkańców ra­dy gromadzkie istnieją we wszystkich gro­madach w województwach południowych i zachodnich, które powstały z dotychczas na tych terenach istniejących gmin jedno-wioskowych. Przepisy wyborcze do rad gromadzkich są bardzo skomplikowane (złożone), wyma­żą osobnego i szczegółowego omówienia. W tej chwili nie ma ku temu pilnej potrze­by, bo wybory będą dopiero za jakiś rok. Zarówno zebranie gromadzkie, jak i rada gromadzka są tzw. organami uchwalającymi. Za pośrednictwem ich wyraża się wola gro­mady. Do zakresu działania zebrania względnie rady gromadzkiej należy między innymi: 1) wyrażanie opinii w sprawach potrzeb gromady oraz podejmowanie uchwał w tych wszystkich sprawach, których wykonanie na terenie gromady jest konieczne lub wskazane. Ustanawianie zasad zarządzania i spo­sobu użytkowania majątku i dobra gromdy, wszelkich urządzeń i zakładów oraz podej­mowanie uchwał we wszystkich sprawach majątkowych i finansowych gromady. Wyraża*;:.: zgody na przekazanie gro­madzie spełniania niektórych zadań gospo­darki gminnej na obszarze gromady i uchwa­lanie wniosków do zarządu gminnego o prze­kazanie gromadzie tych zadań lub zdjęcie ich 7. gromady. Przyznawanie wynagrodzenia sołtyso­wi oraz w razie potrzeby innym pracowni­kom. Uchwalanie opłat za korzystanie z di-bra i majątku gromadzkiego. 6) Uchwalanie preliminarzy budżeto- wych (projektów wydatkowania) gromady lub podejmowanie uchwał o przeznaczeniu dochodów gromady. 7) Kontrola działalności sołtysa, w szcze- gólności zatwierdzanie scrawozdań z pobra- nych dochodów i wydatkowanych sum oraz sprawozdań rachunkowych zakładów i przed- siębiorstw gromadzkich. Uchwały rady względnie zebrania gro­madzkiego w sprawie regulaminu dla siebie, ilości i wynagrodzeń pracowników, wyna­grodzenia sołtysa, rozporządzania nierucho­mościami i majątkiem, zaciągania pożyczek, zakładania przedsiębiorstw i wznoszenia bu­dowli, ustanawiania opłat, zasad przyjmowa­nia dostaw na rzecz gromady i umarzania należności gromady — wymagają zatwierdze­nia wydziału powiatowego. Rada gromadzka winna być zwołana przez sołtysa przynajmniej raz na kwartał, a zebranie gromadzkie przynajmniej 2 razy do roku. Wszyscy mieszkańcy mają możność bliż-|) szego obserwowania działalności gromady. Mianowicie posiedzenia rad i zebrań są jaw­ne, tzn. mieszkańcy gromady mają prawo być obecni na sali obrad i przysłuchiwać się ob­radom. Także mieszkańcy gromady mogą, ale już za zgodą i pod kontrolą sołtysa, prze­glądać protokóły posiedzeń rady względnie zebrania i dokonywać sobie odpisy. Dla kontroli działalności finansowej i gospodarczej sołtysa rada względnie ze­branie gromadzkie musi powołać komisję re­wizyjną w składzie 3 — 5 osób. W groma-^ dach zasobniejszych, tj. takich, które posia­dają jakiś majątek lub przedsiębiorstwo, trzeba powołać komisję gospodarczą (2 człon­ków wybranych przez radę względnie zebra­nie, sołtys i podsołtys) dla współdziałania z sołtysem w zarządzaniu majątkiem gro­madzkim. W miarę potrzeby można powołać ko­misję rolną, oświatową, sanitarną, opieki społecznej lub inną. Zebranie czy rada gromadzka, jako ciało zbiorowe nie może i nie potrafi zajmować się bezpośrednio bieżącymi sprawami groma­dy, a więc pilnować majątku gromadzkiego, dokonywać wydatków na cele wskazane w uchwale rady lub zebrania. To co rada lub zebranie uchwali, musi ktoś wykonać. Do te­go właśnie powołany jest sołtys, wybrany na lat 3 przez zebranie lub radę gromadzką. Jest on organem wykonawczym gromady. Sołtysem może zostać każdy obywatel p>l-ski, który ukończył 30 lat życia, ma prawo wybierania do organów samorządowych, włada językiem polskim w słowie i piśmie (na ziemiach wschodnich warunek ten został zawieszony). Każdy obywatel zamieszkały w ^ obrębie gromady i odpowiadający powyż­szym warunkom obowiązany jest przyjąć w gromadzie tej urząd sołtysa lub podsołtysa i sprawować go do końca okresu, na I jaki został wybrany. W pewnych wypadkach można się zwolnić od przymusu piastowania tego urzędu. Do obowiązków sołtysa należy między innymi: 1) przygotowywanie na zebrania gro­madzkie lub radę gromadzką wniosków, dotyczących potrzeb gromady, zwoływame zebrań lub rady gromadzkiej oraz prze­wodniczenie i utrzymywanie porządku na l tych zebraniach; 2) wykonywanie uchwał zebrania lub ra- dy gromadzkiej; zarządzanie majątkiem i dochodami gromady; reprezentowanie gromady na zew­nątrz ; prowadzenie gospodarki gromady zgodnie z budżetem lub uchwałami gromadz­kimi; składanie radzie lub zebraniu spra­wozdań z dochodów i wydatków; wymiar i pobór dochodów i nadzoro­wanie szarwarku na rzecz gromady; prowadzenie kasowości i rachunko­wości gromady. Poza tym do sołtysa należy niezliczona moc spraw, w których sołtys pomaga orga­nom administracji rządowej i samorządowej, jak np. w sprawach poboru podatków pań­stwowych i gminnych, w sprawach sanitar­nych (np. meldowanie o chorobach zakaź­nych), weterynaryjnych, szkolnych, wojsko­wych, rolnych, łowieckich, wodnych itp. Nie ma bodaj żadnej sprawy, dotyczącej życia wsi, która wcześniej czy później nie prze-szłaby przez sołtysa. W wypadkach niecier-piących zwłoki (np. wywołanych klęską ży­wiołową lub zjawiskami atmosferycznymi) sołtys może zarządzić pociągnięcie mie­szkańców gromady do bezpłatnych świad­czeń, stosownie do posiadanych przez nich środków pociągowych oraz możności dostar­czenia robotnika. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie z fun­duszów gromady, a jeśli gromada nie ma na to środków — z gminy. Wynosi ona od 5 do 30 zł miesięcznie, w wyjątkowych zaś wy­padkach więcej. O zakresie działania gromady, jej fundu­szach, gospodarce pieniężnej i majątkowej pomówimy w następnych numerach.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • fotowoltaika warszawa