Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Choroby w lecie

  Każda pora roku ma swój własny charak­ter, swój urok, swoje przyjemności, każ­da ma też i swoje ujemne strony. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia nie wyłączając zdrowia. Lato, a za nim idąca jesień, mają dla zdrowia bardzo duże znaczenie. Jest to czas jakby gromadzenia w organizmie sił ży­wotnych na cały rok: dzieci w tym czasie rosną lepiej, szybciej; nawet dorośli, i prze­rośli, stają się jakby jędrniejsi; na słońcu opalamy się; wskutek żaru w polu może i męczymy się więcej niż w zimie, ale i wzmac­niamy jednocześnie; często nie zdajemy so­bie z tego sprawy, że nawet duchowo jesteś­my bardziej czynni w okresie letnim, niż zi­mowym. Ale każda rzecz ma dwie strony. Jakaż więc jest ta zła strona nadchodzącej pory roku? Grozi ona między innnymi — choro­bami przewodu pokarmowego, które w tym czasie są najczęstsze i najgroźniejsze. Naj­pierw u niemowląt. Otóż znaną jest rzeczą, że na wsiach wciąż dużo dzieci umiera na letnie biegunki. Zdarza się to wszędzie, ale przede wszyst­kim w tych miejscowościach, w których dzieci są nieumiejętnie pielęgnowane, gdzie dziecko często jest, jak to mówią, tylko na opiece Boskiej, a najważniejsze, że są kar­mione lub dokarmiane byle czym i byle jak. Trzy są główne przyczyny tych biegunek: wadliwe odżywianie, przegrzewanie i brud Słońce to źródło zdrowia, ale jak jest go za dużo, to może wywołać u dorosłych ludzi nawet udar słoneczny. Dzieci na słońcu zwy­kle nie trzymamy, na wsiach może nawet za bardzo unikamy słońca, ale trzymając je na­wet w cieniu, okrywamy tak obficie pielusz­kami, ubrankiem, dereczkami, poduszkami, że one ciągle kąpią się we własnym pocie (po-tówki). Działa tu więc nie nadmiar słońca, ale nadmiar ciepła. Swoboda ruchu i nagość dziecku nie szkodzą, a o przeziębienie nie ma się co obawiać. Największy powód choroby to niewłaści­we karmienie dziecka. Niemowlę na rodzaj i jakość pokarmu jest bardzo wrażliwe. Jedy­nie właściwym pokarmem w ciągu pierwszych 6 miesięcy jego życia jest mleko matczyne. Nawet mleko krowie nie jest już obojętne, tym bardziej, że zarówno mleko jak i wszy­stkie pokarmy w gorącej porze roku łatwo fermentują, psują się, choć smak tego jesz­cze nie wskazuje. W parę godzin po przy­gotowaniu już są zmienione. I w następnych 6 miesiącach życia dziecka mleko matczyne to najważniejszy pokarm, choć zwykle już dziecko dokarmiamy mlekiem krowim i mie­szankami. Wchodzi teraz w zwyczaj dawa­nie już małym dzieciom różnych witamin, których w tej porze roku jest najwięcej. Bo przecież właśnie w lecie mamy pod dostat­kiem owoców i pełno warzyw. Na wsi na­wet biedni ludzie mogą swemu dziecku dać trochę szpinaku, czy łyżeczkę soku z jakie­goś owocu lub z marchwi. Dziecko małe, do roku, niech czerpie witaminy przede wszyst­kim ze słońca, bo w promieniach słonecz­nych jest ich najwięcej. Dlatego słońce dzia­ła tak dobrze na krzywicę. Dokarmianie jed­nak małych dzieci witaminami z warzyw i owoców, szczególnie w okresie najgoręt­szego lata, trzeba przeprowadzić bardzo ostrożnie. Baczmy, żeby nie wyrządzić dziecku większej krzywdy, niż korzyści. Żeby zapobiec ciężkiej chorobie dziecka (każda zielona biegunka u dziecka to poważ­na choroba) wskutek niewłaściwego odży­wiania lub nawet tylko zmian w odżywianiu trzeba trzymać się kilku zasad: Nigdy dziecka nie odłączać od piersi w letniej, gorącej porze roku. Jak jeszcze dwa miesiące dłużej będzie go matka karmić to mu nie zaszkodzi. Dawać dziecku tylko świeżo przygo­towane pokarmy. W tej porze roku już po kilku godzinach, nawet w przegotowanym mleku nie może rozwinąć się tyle bakterii, że pokarm pozornie nie zmieniony, będzie już dla dziecka wyraźnie szkodliwy. Ostrożnym być z dokarmianiem, a przede wszystkim z witaminami, których główne źródło znajdujemy w warzywach i owocach. Niech się dziecko nie ,,bawi" jabłkiem, marchewką, skórką razowego chleba. Wreszcie czystość. Ta zawsze jest po­trzebna, ale dziecku szczególnie. W lecie ni­by łatwiej o mycie, ale o wiele łatwiej i o zabrudzenie się. Dziecko się czołga, wszyst­kiego dotyka, wszystko niesie' do buzi. Pełen zdradliwych bakterii brud grozi mu ze wszyst­kich stron. Wokoło dziecka powinna być nieskazitelna czystość. Jedzenie dziecka trzeba zabezpieczyć przed kurzem i mucha­mi. Naczynia, których używamy dla dziecka powinny być bez zarzutu. Czystości nigdy za dużo. Bezwzględnie unikać dawania smoczka. Ale nie tylko dzieci w porze letniej cho­rują na zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W lecie i na jesieni spożywa się dużo wa­rzyw różnego rodzaju i owoców. I jedne i drugie przez naturę są już wprost przezna­czone dla letniego użytku, są bardzo poży­teczne dla człowieka, bo zawierają dużo wi­tamin i soli niezbędnych wprost dLa zdro­wia. Jednak nie zawsze są one łatwo straw­ne, a zawsze zawierają dużo drzewnika, ma­sy, która się nie trawi, a czasem fermentuje i wytwarzają się przy tym w jelitach gazy. Wiadomo, że jak się zje za dużo surowizny, dla organizmu wprost niezbędnej w umiar­kowanych ilościach, dostaje się bólów w w brzuchu i biegunki. Naturalnie, niedojrza­łe owoce, albo nadpsute nawet w niewiel­kiej ilości mogą wywołać zaburzenia żołąd­kowe. Tak samo wszelkie pokarmy w lecie Pilnuje i zaciekle broni mienia swego pana, jest jego najwierniejszym przyjacielem, a co otrzymuje w za­mian? — Najczęściej głodny stoi na łańcuchu, „żeby był więcej zły"! łatwo się zanieczyszczają (muchy), rozkła­dają, jeżeli są dłużej przetrzymywane i, jak to pospolicie mówimy, ,,psują żołądek". Nie to jednak jeszcze jest najgorsze. W porze gorącej spotykają się niebez­pieczne choroby zakaźne, a mianowicie — dwie choroby unoszące wiele ofiar: dur brzuszny i czerwonka. Choroby te nie mają z sobą wiele wspólnego — tyle, że obie sze­rzą się w ten sam sposób. Bakterie tyfusu brzusznego i czerwonki znajdują się w jeli­tach chorego człowieka i wydostają się na zewnątrz z kałem. Później woda kał ten zmywa do stawów, do jezior, do rzek, do studzien i ludzie, którzy tę wodę piją, łatwo się zakażają. Można się zarazić także przez mleko — i świeże i zsiadłe, można i przez przetwory mleczne, np. ser, masło, lody, je­żeli są robione z zanieczyszczonego mleka. Mleko zaraża ten kto doi, jeśli np. dogląda i dotyka chorego, albo sam po załatwieniu potrzeby naturalnej nie wymyje rąk. Wia­domo bowiem, że i zdrowi ludzie mogą w je­litach nosić zarazki obu tych chorób. Można się też zarazić łatwo przez warzywa i owo­ce zjadane na surowo a dotykane brudnymi rękami. Wreszcie muchy siadają najpierw na nieczystościach ludzkich, a później na po­karmach, brudząc je tymi nieczystościami i zakażając. Z tych wszystkich względów mamy co­rocznie dużo wypadków tyfusu brzusznego i czerwonki właśnie przy końcu lata i na je­sieni. Z góry wiadomo, że jak przyjdzie gorą­ca pora obie te choroby będą się spotykały często po wsiach, choć nie brak ich i w mia­stach, ale zawsze w takich warunkach, gdzie nieczystości ludzkie dostają się do pokarmów i napojów. Zawsze też mówimy, że choroby szerzące się przez brud wszelki spotykają się głównie na wschodzie. Niesłusznie. Dur brzuszny — najjaskrawszy przykład choro­by szerzącej się z brudem — mamy w całej Polsce: na Wileńszczyźnie i na Pomorzu i w Poznańskim i na Polesiu, i pod Warszawą i w okolicach Lwowa — wszędzie. Czerwonka, czyli krwawa biegunka, zdarza się o wiele rzadziej. Spotyka się ją u nas głów­nie w województwach południowo-wschod­nich, najczęściej na wsi, ale nie jest rzadkoś­cią i wśród zamożniejszej ludności na Ślą­sku. Jest to straszna plaga dla starców i dzieci. Niemowlęta giną na czerwonkę na­prawdę jak muchy. Ustrzec się czerwonki możemy zupełnie w ten sam sposób, jak i duru brzusznego.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://jogo.com.pl