Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • magazyny do wynajcia pozna
 • Rolnictwo

  Wybory do Rad Powiatowych

  O wyborach do rad gromadzkich pisałem w N-rze 25 naszego pisma, zaś o wybo­rach do rad gminnych w N-rze 26. Z kolei więc omówimy sobie wybory do rad powia­towych. Radnych powiatowych wybierają w głoso­waniu tajnym kolegia (rady) wyborcze. W skład kolegium wyborczego dla wyborów rad­nych powiatowych w gminach wiejskich wcho­dzą radni i członkowie zarządu (wójt, pod-wójci i ławnicy). W gminach miejskich radni miejscy i członkowie zarządu miasta (bur­mistrz, wiceburmistrz i ławnicy). Każda gmi­na wiejska bez ^względu na liczbę mieszkań­ców wybiera po dwóch radnych powiatowych. Miasta wybierają różną ilość radnych powia­towych, w zależności od liczby mieszkańców. Miasta liczące do 10 tysięcy mieszkańców wybierają po dwóch radnych powiatowych, od 10 tysięcy do 15 tysięcy mieszkańców po trzech; od 15 tysięcy do 20 tysięcy mieszkań­ców po czterech, a miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców — pięciu radnych. Miasta po­wyżej 25 tysięcy mieszkańców wydzielone są z powiatów i radnych powiatowych nie wybie­rają. Wybranym na radnego może być każdy, kto mieszka na obszarze powiatowego związ­ku samorządowego i w przede dniu zarządze­nia wyborów odpowiada warunkom wybieral­ności na radnego gminnego lub radnego miej­skiego, to znaczy ma ukończone, licząc wstecz od zarządzenia wyborów, 30 lat. Ponadto, ja­ko nowy warunek postawiony kandydatom na radnych powiatowych, jest konieczność wła­dania językiem polskim w słowie i w piśmie. Wybory radnych powiatowych mogą obej­mować jedną gminę lub jedno miasto, albo mogą być gminy połączone razem po dwie lub więcej dla dokonania wyborów. Łączenia gmin lub miast dokonywa wojewoda. Nie mo­że on tylko dzielić wyborców z jednej gminy i przyłączać ich do różnych kolegiów wybor­czych. Wybory radnych powiatowych zarządza wojewoda, który ustala dzień wyborów i dzień głosowania. Wykonywując zarządzenie woje­wody, starosta powiatowy zawiadamia prze­łożonego lub przełożonych gmin, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania wyborcze­go, o liczbie radnych, których dane kolegium wyborcze ma wybrać, a także o miejscu, dniu i godzinie zebrania wyborczego. Treść tego zawiadomienia wójci lub burmistrze miast winni pośmiennie podać do wiadomości wszy­stkim wyborcom (radnym gminnym i człon­kom zarządu gmin) co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania wyborczego. Odbiór zawiadomienia winien być potwierdzony przez wyborcę. Do przeprowadzenia wyborów na radnych powiatowych powołuje się komisje wyborcze. Komisja ta składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Jeżeli wyborów dokonuje się w jednej gminie, przewodniczącym komi­sji wyborczej dla tego kolegium wyborczego jest przełożony gminy (wójt, a w miastach burmistrz). Gdy jednak dla dokonania wybo­rów radnych powiatowych gminy zostaną po­łączone, wtedy przewodniczącego powołuje wojewoda spośród przełożonych gmin wcho­dzących do danego okręgu wyborczego. Dwóch członków komisji wyborczej wybiera samo kolegium wyborcze. Jeżeli przewodniczący lub którykolwiek z członków komisji zostanie ztgłoszony na kandydata do rady powiatowej i wyrazi na to swoją zgodę, nie może sprawo­wać funkcji przewodniczącego lub członka komisji wyborczej. Dla ważności wyborów niezbędna jest obecność więcej niż połowy ustawowej liczby danego kolegium wyborczego. Skoro przewod­niczący komisji wyborczej stwierdzi obecność niezbędnej liczby członków kolegium wybor­czego, zarządzi czynności wyborcze, poczyna­jąc od zgłoszenia kandydatów lub list kan­dydatów. Jeżeli wyborów dokonuje się w gminie wiej­skiej lub w mieście wybierającym dwóch rad­nych powiatowych, nastąpią zgłoszenia kan­dydatów. W okręgach liczących dwie lub kil­ka gmin, albo w miastach wybierających trzech i więcej radnych, będą zgłoszone listy kandydatów. Wzywając zebranych do zgłoszenia czy to list kandydatów, czy zgłoszeń kandydatów, przewodniczący komisji winien wyznaczyć na ten cel co najmniej jedną godzinę czasu. Tak zgłoszenie kandydatów, jak i lista kandydatów zawierać powinna tyle nazwisk, ile mandatów jest do obsadzenia. Lista zgło­szona dla wybrania trzech lub więcej radnych winna być podpisana przez % część ustawo­wej liczby członków kolegium wyborczego, a gdy wybory dokonywują się w połączonym kolegium obejmującym dwie lub więcej gmin, lista winna być podpisana co najmniej przez fyg część ustawowej liczby członków kolegium wyborczego. W oddzielnych gminach lub mia­stach wybierających dwóch radnych, podpi­sać zgłoszenie winno co najmniej y(- część ustawowej liczby członków kolegium wybor­czego. Jeden wyborca może podpisać tylko jedno zgłoszenie. W razie podpisania dwóch lub więcej zgłoszeń, wszystkie jego podpisy będą unieważnione. Zgłoszenie kandydatów, jak również lista kandydatów powinny zawierać imię i nazwi­sko, imiona rodziców, wiek i miejsce zamiesz­kania kandydata. Każdy kandydat powinien oświadczyć, iż zgadza się na zgłoszenie jego kandydatury i że posiada prawo wybieralno­ści. Uczynić to może za pomocą piśmiennej deklaracji, opatrzonej datą i własnoręcznym podpisem, którą dołącza się do zgłoszenia, bądź przez oświadczenie ustne do protokółu komisji wyborczej. Podobnie jak w wyborach rad gromadz­kich i gminnych, zgłaszający kandydatów mo­gą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika upoważnionego do porozumiewania się z ko­misją wyborczą. Gdy pełnomocnik taki nie będzie wyznaczony, za pełnomocnika uważa się wtedy wyborcę podpisanego na pierwszym miejscu. Otrzymawszy zgłoszenia kandydatów lub listy kandydatów, komisja bada czy odpowia­dają one obowiązującym przepisom. Przewod­niczący może wezwać wyborcę, który podpi­sał zgłoszenie lub listę kandydatów, i zbadać własnoręczność jego podpisu. Może on uznać za nieważny podpis tego, który nie stawił się na wezwanie. Przewodniczący komisji wy­borczej może wezwać kandydata bezpośred­nio lub za pośrednictwem pełnomocnika dla zbadania czy włada on językiem polskim w słowie i piśmie, wyznaczając mu na stawienie się odpowiedni termin. Gdy kandydat nie sta­wi się w wyznaczonym dniu, komisja może go skreślić. Takie zbadanie kandydata może być dokonane w przypadku uzasadnionej wątpli­wości. Wystarczającym dowodem, że kandy­dat włada językiem polskim w słowie i piś­mie, jest stwierdzenie, że uczęszczał on co najmniej przez trzy lata do szkoły powszech­nej, bądź innej równorzędnej lub wyższej, je­żeli w tych szkołach język polski był wykła­dowym, albo nauka języka polskiego była obowiązkowa. W braku takiego dowodu spraw­dzianem władania językiem polskim w sło­wie i piśmie będzie napisanie w obecności przewodniczącego komisji wyborczej paru zdań po polsku, przy czym ani charakter pis­ma, ani błędy gramatyczne czy ortograficzne nie mogą wpływać na ocenę umiejętności wła­dania językiem polskim.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • hydrosowa.pl/pompy-ciepla