Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Sierpniowe dni

  Sierpniowe, po wsze czasy pamiętne dla nas dni. Dni z sierpnia 1914 i 1920 roku. Owo lato 1914 roku, kiedy na widowni świata rozpoczynał się wielki, krwawy dra­mat. Powszechne mobilizacje zmuszają Pola­ków do wejścia w szeregi obrońców carów i cesarzy. Ale oto jest gromada „szaleńców", którzy w pogodne, sierpniowe rano, w mun­durach różnie dobieranych, z orzełkami na czapkach, na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego wyruszają z Oleandrów w Kra­kowie w bój z polską piosenką na ustach, przy polskiej komendzie, w bój o Polskę. Mówiono o nich, że są szaleńcami, pokpi­wano nawet z nich, ale oni poszli wierząc w geniusz Komendanta, który rozumiał, że w tych przełomowych chwilach nie może braknąć polskiej szabli. Poszli z wiarą, że „Jeszcze Polska nie zginęła"... Był wśród nich spory zastęp najbardziej wartościowej, przodowniczej, zuchwałej młodzieży chłop­skiej. Hojną i serdeczną krwią świadczyli na polach bitew o prawach narodu polskiego do wolności i niepodległości. Nie przypuszczali zapewne, wyruszając w owo sierpniowe rano 1914 roku, że podej­mowane przez nich ofiarne dzieło dopełni się dopiero za lat sześć. I również w sierpniowe dni. Przypomnijmyż sobie pokrótce owe dni sierpniowe 1920 roku: Polska wydźwignęła się dopiero co z nicości politycznej. Krew bohaterskich żołnierzy brygad legionowych nie wsiąkła jeszcze w glebę, granice Rzeczy­pospolitej chwiały się jeszcze na zachodzie 1 na wschodzie. Inne państwa Europy zabrały się już na dobre do zabliźniania ran wojen­nych. Polacy zaś musieli krwawić piersi na rubieżach oswobodzonej ojczyzny — Polska przechodziła przez istne piekło narzuconych nam przez wroga plebiscytów w zachodnich połaciach kraju... Na wschodzie zaś poczęło się jawić nowe, śmietrelne niebezpieczeństwo: bolszewizm. Orle oczy Naczelnika Piłsud­skiego oceniły od razu całą grozę tej strasz­nej fali, która powstała w zrewolucjonizowa­nej Rosji, a która mogła w warunkach po­wojennego rozprzężenia zalać łatwo całą Eu­ropę i zapalić cały świat. Polska była pierw­szą tamą przed tym zalewem — i zdawało się, że tamą słabiutką. Trudno doprawdy uwierzyć człekowi dzisiaj, że to my, wy­cieńczeni niewolą i niezłączeni jeszcze moc­no poczuciem własnej państwowości — trud­no uwierzyć, że to my właśnie, a nikt inny urwaliśmy łeb tak potężnemu i straszliwemu niebezpieczeństwu przed osiemnastu laty. I tutaj trzeba dobitnie i jasno stwierdzić: gdyby nie geniusz orientacji Marszałka Pił­sudskiego i nie jego genialne zdolności Wo­dza sił zbrojnych — źle by było z nami. Jó­zef Piłsudski zrozumiał wówczas, że nie mo­żna czekać, aż bolszewizm zacznie palić na­sze wschodnie kresy, że nie można pozwolić, by bolszewicy wdarli się w głąb kraju, bo wtedy żadna siła nie zorganizowałaby naro­du do zwycięskiej walki; Józef Piłsudski po­prowadził wojsko nie do obrony, lecz do ata­ku. Tutaj też leży najgłębszy sens wyprawy na Kijów. Przyszły wprawdzie chwile tragiczne: li­nia polska poczęła się giąć, zmęczone wojsko załamało się i poczęło się cofać, oblewając krwią każdą piędź zdobywanej przez bol­szewików ziemi. Wróg posuwał się do serca Polski dzień po dniu — w naród polski za­częła się sączyć trwoga i zwątpienie. Nie zwątpił tylko Komendant. Zdawało się, ze bolszewicy zajmą już nieodwołalnie Warsza­wę — straszne dni sierpniowe wisiały nad struchlałym narodem, jak wyrok zagłady. Komendant nie zwątpił — nie wolno mu było zwątpić ani na moment. Obmyślił genialny atak. W tej samej chwili, kiedy bolszewicy mieli już przekroczyć mosty na Wiśle, kiedy telegramy rozniosły po świecie, że stolica Polski Warszawa już padła — w tej samej chwili wojska polskie wykonują cudowny manewr i przechodzą do zwycięskiego ataku. Jeżeli podziwiamy mądrość taktyki wo­jennej Marszałka Piłsudskiego, jeżeli odda­jemy hołd jego żelaznej woli zwycięstwa — nie wolno nam o jednym zapominać: o moral­nym wpływie, jaki wywarł pod bramami sto­licy Józef Piłsudski na swoich żołnierzy. Bo już cud chyba prawdziwy to, co się działo wówczas z żołnierską duszą... Zdemo­ralizowany odwrotem, wynędzniały od gło­du, w łachmanach nieledwie, potrafił ten polski żołnierz pod wpływem ducha swojego Wodza zmienić się pod zagrożonymi murami stolicy w archanioła z piorunem w ręce — potrafił z ciągłego cofania się przejść do tak wspaniałego, a niespodziewanego ataku, że świat zdumiał się głęboko i nie mógł uwie­rzyć w prawdziwość naszego druzgocącego zwycięstwa. I tu leży właśnie jedna z tajemniczych sił naszego Wodza Narodu: potrafił On w decy­dujących momentach natchnąć swoim du­chem i swoją wiarą cały naród. W pamiętnych dniach sierpniowych bra­ły udział wszystkie warstwy społeczne: inte­ligent, chłop i robotnik zasłoniły swoimi piersiami stolicę Polski przed zagładą. Na polu bitwy pod Radzyminem (bo tam się ro­zegrała główna bitwa) stali ramię w ramię wszyscy: bogaci i ubodzy, młodzież i starsi. Śmierć tuliła jednako wszystkich w chłod­nych objęciach. Najgęściej zaś tuliła nie ko­go innego w onych bitwach, lecz właśnie chłopa. I to jest naszą dumą i największą naszą radością w uroczystą rocznicę Zwycięstwa nad Wisłą... Ten polski chłop, który przez tyle długich wieków w dawnej Polsce był klasą najbardziej upośledzoną — ten chłop — żołnierz powstańczy Kościuszki i zwycięzca w bitwie Racławickiej, zdał jeszcze raz egza­min ze swej olbrzymiej wartości w życiu Polski. Przypominamy sobie uroczyście nasze wspólne, narodowe chwile, rozpamiętujemy zwycięstwa i naszą szarą pracę na roli, szperamy po przebrzmiałych już zagadnie­niach społecznych i politycznych i wsłuchu­jemy się w nowe wieści i czekamy nowych wydarzeń... Wszędzie jawi się nam przemoż­na postać Komndanta. Zaś za Nim posu­wają się krok w krok drużyny chłopskie. Rocznica wspaniałego zwycięstwa Pola­ków nad bolszewikami jest przypomnieniem mocy drzemiącej w narodzie polskim, jest przypomnieniem olbrzymich zasług, jakie chłop polski pod wodzą Komendanta Pił­sudskiego złożył na ołtarzu wspólnej, naro­dowej sprawy. O tej mocy trzeba zawsze pamiętać i bu­dzić ją, trzeba z niej wykuwać mocne pod­stawy pod dziś i pod jutro naszej Rzeczypo­spolitej.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • jak pozby si kornikw