Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Zebrania samokształcące rolników

  Po odbyciu jesiennych kursów przystępuje­my w zespołach PR do pracy samo­kształceniowej. Ma nas ona przygotować do późniejszych zadań praktycznych na poletku, w ogródku warzywnym lub przy hodowli — zależnie od tego, jaki temat dany zespół wy­brał sobie do przerobienia. Z broszur, z ksią­żek, z gazetki „Przysposobienie Rolnicze" i z innych pism mamy zdobyć potrzebną wiedzę fachową oraz odpowiednie wskazówki, żeby móc jak najlepiej wykonać wszystko, co do­tyczy podjętego przez nas zadania. Dlatego też ta przygotowawcza praca zimowa ma podstawowe znaczenie. Im dokładniej ją wy­konamy, tym łatwiej i z lepszym skutkiem radzić sobie będziemy później przy wykony­waniu zadań praktycznych. W pracy oświatowej zespołu dużo zależy od dwóch zasadniczych warunków. Po pierw­sze, od tego, czy uczestnicy zespołu — każdy z osobna i wszyscy razem — mają w sobie rozbudzoną żywą chęć do zdobywania włas­nymi siłami wiedzy rolniczej. Nastawienie ta­kie powinno się już przed tym osiągnąć w or­ganizacji, a dziś powinni je podtrzymywać w zespole świallejsi członkowie z przodowni­kiem na czele. Po wtóre, dużo zależy również od tego, czy zebrania samokształceniowe ze­społu będą dobrze zorganizowane, czy będą interesujące i pożyteczne i czy będą dostate­cznie miłe w swoich urozmaiceniach. O tym wszystkim pamiętać musi przede wszystkim przodownik zespołu. Musi on tak pracę za­planować i tak nią potem pokierować, żeby każdy z członków zespołu z przyjemnością śpieszył na zebranie i czynny w nim brał udział. Obok więc ogólnego na całą zimę przewi-widzianego programu pracy oświatowej, któ­ry przodownik zaraz po powrocie z kursu opracuje i z całym zespołem ustali, musi on dbać o dobre przygotowanie każdego z po­szczególnych zebrań. O co tu głównie będzie chodzić? Przede wszystkim o to, żeby robota szła sprawnie. Żeby każdy z góry wiedział, co, gdzie i kiedy się odbędzie oraz jakie są jego w tym obowiązki. A więc gdy mowa o zebra­niach samokształceniowych, każdy z człon­ków zespołu powinien być dokładnie powia­domiony, którego dnia, o której godzinie i do­kąd ma przybyć oraz o czym będzie mowa na danym zebraniu. Trzeba przy tym dążyć do tego, żeby zebrania odbywały się możli­wie punktualnie. Bo zwłoka i czekanie na spóźniających się zniechęcają wielu i wy­paczają pracę. Obok formalnego porządku dziennego, za­powiedzianego już na poprzednim zebraniu, przodownik winien sobie obmyśleć przed każ­dym zebraniem bardziej szczegółowy plan za­jęć, a nawet zapisać sobie na kartce papieru: 1)co i w jakiej kolejności będzie chciał prze­robić w formie głośnego czytania i dyskusji, 2)jaką piosenkę zaśpiewają wszyscy na po­czątku i na zakończenie zajęć, c) jakimi się podzieli z zespołem nowinami, d) w jaką grę towarzyską zabawią się wszycy jeśli starczy czasu itp. Mając taką z góry przygotowaną kartkę z zapiskami pod ręką, przodownik nie będzie się gubił przy kierowaniu zebraniem, a praca będzie żwawo posuwać się naprzód. Drugim ważnym zadaniem przodownika jest umiejętne przeprowadzenie każdego z omawianych tu zebrań — zwłaszcza w czę­ści, przeznaczonej na naukę. To również trzeba z góry zawsze przygotować. Zebrania samokształceniowe zespołu PR polegają głównie na głośnym odczytywaniu rozdziałów z broszury tematowej lub innej oraz na dyskusji. Materiał do wymiany zdań i lepszego utrwalenia treści podsuwają za­zwyczaj autorzy broszur w formie postawio­nych po każdym rozdziale pytań. Otóż aby takie czytanie głośne wypadło dobrze, tj. bez zacinania się, jąkania, plątania zdań itp., ten kto ma czytać, musi raz i drugi przed zebra­niem wyznaczone mu rozdziały w domu sobie przeczytać i dobrze przemyśleć. Musi też na poszczególne pytania przygotować własne odpowiedzi. Oprócz tego powinien umieć na samym końcu, tj. po dyskusji, streścić krótko przerobiony w ten sposób materiał. Na samym zaś zebraniu należy odczytać na początku z „Książki pracy zespołu" pro­tokół z poprzedniego posiedzenia i przypom­nieć w kilku zdaniach zdobyte wówczas wia­domości. Wtedy o wiele zrozumiałej wypad­ną nowe rozdziały. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć również, że głośne czytanie na zebraniu — nawet, gdy się uprzednio przygotujemy do tej roli, — nie jest wcale sztuką łatwą. Najczęściej bywa tak , że ktoś czyta zbyt prędko i głosem jed­nostajnym; niedość wyraźnie wymawia po­szczególne słowa, nie uwypukla głównych myśli autora itd. Słuchający zaś takiego czy­tania szybko się nużą, przestają słuchać i oczywiście bardzo mało albo nic nie korzy­stają. Aby więc dobrze odczytać jakiś roz­dział z książki lub artykuł z gazety, nie trze­ba się ani śpieszyć, ani czytać zbyt wolno. Lecz dążyć do tego, by czytanie było zbliżone do przemówienia. A więc jasno i dobitnie wy­mawiać poszczególne słowa, zwracać uwagę na znaki przestankowe, robić w odpowied­nich miejscach nieco dłuższe przerwy i to­nem głosu zaznaczać ważniejsze wyrazy i my­śli. Słowem, tak rzecz wykonać, żeby uczest­nicy zebrania słuchali cały czas w napięciu i żeby rozumieli sens czytania. Wtedy dopiero pełny odniosą z tego pożytek. Do dobrego głośnego czytania trzeba nam się zaprawiać stopniowo, bo umiejętność ta zawsze nam się może przydać. Po przeczytaniu i omówieniu przewidzia­nej na dane zebranie części broszury przystę­pujemy do odczytania i przedyskutowania ważniejszych artykułów z „Przysposobienia Rolniczego". Będą to przede wszystkim te ar­tykuły, które się wiążą z tematem naszego zespołu i z zimową pracą samokształceniową. Ponieważ otrzymujemy „P R" co dwa tygod­nie, materiał z każdego' numeru należy roz­dzielić na taką ilość części, ile zabrań w cią­gu tego czasu zespół ma odbyć. Zdarza się często, że i w pismach organi­zacyjnych młodzieży wiejskiej są artykuły z z dziedziny PR lub z zakresu zagadnień spo­łeczno - gospodarczych wsi. Należało by je za każdym razem odczytać również i przedy­skutować ich treść. A znowu w tych kołach młodzieży, gdzie jest żywa współpraca z miejscowym kółkiem rolniczym i kołem gospodyń albo i ze spół­dzielnią, są jeszcze do wykorzystania pisma rolnicze i spółdzielcze. Przedsiębiorczy przo downik zespołu potrafi w takich wypadkach wprowadzić od czasu do czasu na porządek dzienny posiedzenia samokształceniowego ja­kiś ciekawszy artykuł i z tych gazet. Gdy za* brak czasu nie pozwoli na odczytywanie tych artykułów w całości, można odczytać tylko ciekawsze wyjątki albo krótko zreferować treść, żeby choć w ten sposób zainteresować obecnych tymi pismami i zachęcić do ich przejrzenia. Tego rodzaju praca samokształceniowa na jednym zebraniu nie powinna trwać dłużej niż dwie godziny. Odśpiewaniem jakiejś raź­nej piosenki oraz wesołą grą towarzyską za­kończymy wieczór. A przodownik przed ro­zejściem się przypomni, którego dnia i gdzie się zespół zbierze następnym razem oraz co będzie dalej przerabiał. Gdy tak pokierujemy pracą każdego ze­brania, uczestnicy będą mieć w duszy poczu­cie odnoszonych korzyści i z prawdziwym zadowoleniem będą co raz chętniej przykła­dać się do roboty. A gdy przyjdzie wiosna, śmiało i pewnie zabiorą się do zadania prak­tycznego.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • kernau