Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki

  Mamy wolny dostęp do morza — okno na świat, jak je dzisiaj nazywają. Chociaż skrawek stosunkowo niewielki, jednak dla nas musiał stać się wystarczającym. Potrafi­liśmy się szybko i nieźle na nim zagospodaro­wać. Pobudowaliśmy wielkie miasto, oraz wielki port, bogaty w najlepsze, najbardziej nowoczesne urządzenia. Port nasz — Gdynia, winien być naszą chlubą i dumą narodową. Zastanówmy się jednak przez chwilę, po co nam to wszystko potrzebne. Czy aby tylko dla ułatwionych wyjazdów za granicę? A je­żeli tak, to niby w jakim celu? Krótko mó­wiąc, winniśmy zastanowić się i zrozumieć znaczenie gospodarcze morza dla nas. Jeszcze nie tak dawno większość miesz­kańców Polski uważała, że morze to prze­szkoda, która oddziela jedne państwa od dru­gich. Obecnie jednak, gdy uzyskaliśmy wła­sny dostęp do morza, gdy na razie nieśmiało, tytułem próby, zaczęliśmy żyć z morza, a na­stępnie z całym rozmachem wrastać w nie, te poglądy uległy zmianie. Przede wszystkim morze stało się dla nas najważniejszym szlakiem handlowym. W 1929 r. przywieźliśmy i wywieźli za granicę towarów za łączną sumę 5 miliardów 900 mi­lionów zł, w tym drogą morską za sumę 1 mi­liarda i 600 milionów zł, czyli zaledwie 27 %. W osiem zaś lat później, tj. w r. 1937, nasze obroty handlowe z zagranicą wynosiły bez-mała 2 miliardy i 500 milionów zł, jednakże przez nasze porty (Gdynia i Gdańsk) prze­wędrowało towarów za sumę 1,6 miliarda zł, czyli przeszło 64%. A zatem obecnie % ca­łego naszego handlu zagranicznego odbywa się drogą morską, podczas gdy Vś przychodzi i wychodzi z Polski przez suchą granicę — głównie koleją. Dotychczas rozpatrywaliśmy tylko war­tość handlu zagranicznego. Jeśli zaś będzie­my brali jedynie wagę towarów, wówczas przekonamy się, że drogą morską sprowadza­my i wywozimy obecnie prawie 78^ wszyst­kich towarów. To wszystko wskazuje, że obecnie dla polskiego handlu zagranicznego znacznie ważniejsze są szlaki morskie niż lądowe. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim przewóz drogą morską jest wielokrotnie tań­szy od przewozu kolejowego. Okręt, na który możemy załadować np. 6 tysięcy ton towa- rów (co odpowiada ładunkowi 400 wagonów 15-tonowych, czyli 10 dużych pociągów), może je łatwo przewieźć i to przy pomocy nielicznej załogi okrętowej. Poza tym handel nasz drogą morską dla­tego się jeszcze rozwija, że Polska musiała nawiązać stosunki gospodarcze z krajami dalszymi — zamorskimi. W pierwszych mia­nowicie latach po odzyskaniu Niepodległości handlowaliśmy głównie z najbliższymi sąsia­dami: z Niemcami, Czechosłowacją i Austrią. W reku np. 1928 udział tych krajów w naszym handlu zagranicznym dochodził do 48%. Jeśli zaś uwzględnimy tylko wywóz z Polski, to okaże się, że udział tych 3 państw dochodził do 67 %. Jednakże pod wpływem kryzysu kraje te odgrodziły się od Polski wy­sokim murem opłat celnych, zakazów przy­wozu itp. utrudnień. Trzeba było szukać no­wych odbiorców — bardziej odległych, a więc sięgać do krajów zamorskich. Obecnie udział krajów zamorskich w naszym wywozie do­chodzi już do 64%. O wpływie morza na nasz handel zagra­niczny najlepiej świadczy rozwój wywozu zboża. Jakie to są duże ilości najlepiej wska­zuje fakt, że do przewozu ich trzeba by było w r. 1936 zużyć 74 tysiące wagonów kolejo­wych. Z wywiezionego zboża zaledwie 1I9 część sprzedano naszym bezpośrednim sąsiadom, reszta zaś poszła do krajów zamorskich. Te zmiany, jakie zaszły w kierunkach handlu zagranicznego, nie są bez znaczenia dla rolnictwa polskiego i dla całego życia go­spodarczego państwa. Dawniej bowiem, gdy towar nasz sprzedawaliśmy najbliższym są­siadom, cały zysk z obrotów handlowych szedł do kieszeni kupca zagranicznego. Ku­piec zagraniczny u nas nabywał towary za­zwyczaj w stanie nieoczyszczonym, niesorto-wanym, to znaczy towar niestandaryzowany. Za granicą towar przechowywano w składach (elewatorach, chłodniach), czyszczono, sorto­wano, nadawano nowe opakowanie i wów­czas pod nazwą produktu zagranicznego, np. niemieckiego, szedł on w daleki świat. I kto na tym głównie zarabiał? Nasz rolnik otrzy­mywał stosunkowo niewiele, gdyż sprze­dawał towar niskiej jakości. Już znacznie więcej zarabiał przedsiębiorca zagraniczny, a więc właściciel składów, chłodni i elewato­rów. Zarabiał sporo i robotnik, który udo skonalał nasz towar; zarabiały np. niemiec­kie koleje żelazne, które woziły nasze pro- dukty od granicy do Hamburga, bądź Szcze­cina; zarabiał robotnik portowy i na ostatek zarabiały linie okrętowe, które rozwoziły nasz towar (ale pod obcą nazwą) po szerokim świecie. Inaczej mówiąc, pośrednictwo za­granicy było kosztowne. Trzeba było stwo­rzyć własny aparat handlowy eksportowy. Poczynania te można było przeprowadzić je­dynie w oparciu o morze: o własne porty i własne linie okrętowe. Nie była to sprawa łatwa. Trzeba było dokonać cudu: z niczego stworzyć dużą Gdynię, którą należało dosto­sować do handlu wszelkimi towarami. A to już jest sprawa skomplikowana: inne urzą­dzenia potrzebne są dla przeładunku węgla kamiennego, inne dla drzewa, zboże wymaga elewatorów, a przetwory mięsne — chłodni. Trzeba też było dostosować do szybkiego i taniego transportu linie kolejowe, łączące ten pert z najodleglejszymi zakątkami nasze­go kraju; trzeba również było zakupić liczne okręty. Ale to jeszcze nie wszystko. Przecież jeszcze 10 lat temu nie umieliśmy sprzeda­wać żyta krajom zamorskim. Inaczej bowiem sprzedaje się korczyk ziarna na jarmarku w ,,Psiej Wólce", a inaczej dokonuje się umo­wy handlowej np. z Anglią na dostawę 10 ty­sięcy ton żyta określonego standartu, wil­gotności, a nawet koloru. Nauka ta nie była ani łatwa, ani też tania. Obecnie jednak umie­my już wchodzić w bezpośrednie stosunki handlowe z najodleglejszymi krajami bez po­mocy tych czy innych pośredników. Pozwala to nam zatrudnić własnych robotników por­towych, własnych marynarzy, własnych urzędników i — co najważniejsze — sprze­dać nasze towary możliwie jak najlepiej. Morze nie tylko zbliża poszczególne kra­je, lecz również zbliża każdy kraj do niewy­czerpanych bogactw morskich. A bogactwa te są dla nas niezbędne. Np. w 1929 r. sprowa­dziliśmy z zagranicy 84 tysięce ton śledzi wartości 49 mil. zł. W 1936 r. sprowadziliśmy 52 tys. ton wartości 19 mil. zł. Jest to uciąż­liwy wydatek, chociaż konieczny, gdyż śledź daje najuboższej ludności tanie białko, tani tłuszcz i tanią sól. Obecnie uruchomiamy własną flotyllę rybacką dalekomorską, która poławia na dalekich morzach (między An­glią i Norwegią) ryby, w tym głównie śledzie i dorsze. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy kraj winien dbać, aby jego stosunki handlowe nie były narażone na niebezpieczeństwo z przy­czyn ubocznych. Na przykład handel Polski skierowany jest głównie na Zachód. Z sąsia­dami wschodnimi (Rosją, państwami bałtyc­kimi) jest i będzie słabo rozwinięty. Dlatego też szlaki handlowe w kierunku zachodnim są dla nas najważniejsze. Przypuśćmy teraz, że Polska nie posiada własnego wolnego do­stępu do morza, że korzystać musi jedynie z przewozów przez suchą granicę — kolejami. Podczas ogólnego pokoju położenie kraju nie byłoby rozpaczliwe. Ale dajmy na to, że wy­bucha wojna pomiędzy Niemcami a Czecho­słowacją. Wówczas cały nasz handel zagra­niczny w kierunku zachodnim byłby przecię­ty. Sami nie bralibyśmy udziału w wojnie, a jednak odczulibyśmy jej ujemne skutki. Na szczęście jednak posiadamy własny dostęp do morza i to nam pozwala utrzymywać sto­sunki gospodarcze z całym światem tak w okresach powszechnego pokoju, jak i pod­czas zawieruchy wojennej. Morze bowiem nie oddziela poszczególnych krajów, lecz prze­ciwnie łączy je i jest najtańszą drogą komu­nikacji.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • VIP Parkiet